Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aateli apteekkarit avioliitto englannin kieli jumalanpalvelus kartanot kielet kirkkokunnat kotiopettajat kuninkaalliset maalaukset naiset perinnöt prinsessat prinssit puutarhat ratsastus saksan kieli sanskritin kieli seuraelämä vaatteet varallisuus

Grauback d. 1. Augusti 1882.
Älskade Mamma!
och Ellans
Tack, tusen tack för Mammas kära bref! Jag kan ej neka till
att jag dagarna förrän brefvet kom var något nedstämd, och
lete var derföre dubbelt välkomenet. Väl hade det varit röka
en Mamma redan då Mamma skref hade fått det bref jag skref
att kli Lördagen d. 20 Juli, men jag hoppas, att om jag ger
mig tillfreds några dagar få svar på denna min första reser
vistel – Ett nyt tidsskifta har sätt upp för mig på granbästa
Sedan öfversten kom hendet vi förut ej kunde fara på några
visiter var naturligt, isynnerhet som fastolen. Behnsjon var
borta. Nu deremot
jag dels varit dels hoppas jag att jag
flere intres
vara med på åtskilliga mostfärden, der jag får
santa bekantskaper. I går på eftermiddagen t.ex. hade vi samt af
före att föra till blandshöfdingen Ekströms på Ryhof. Ka
till stan, Rejhof ligger näml. på andra sidan skill) smärkte
vi dock att vi skulle få lof att värsta en stilise, emedan
Prins Oskar väntades att passera staden, och landshöfdingen
sjelf i uniform var nere på stationen för att taga emot honom
Så snart jag fick höra detta, kilade jag ned till slationen, der
jag genast bland hvimlet af folk ifkukande hert. af Berthas
och hans hertiginna. Han har något af arkit. Loenbom i sig
men imponerar alls ej som kungen. Hertiginnan skulle jag
kalla ful, med ett röstnåsigt ansigte och hängande lyckar.
På en qvart timmes det besåg prins der de suis anlag
utanför skolhuset, dit betydgjord af lunstnärslingen
Det var i alla fall roligt att sefden, som från att hushållas
icke får bibehålla endast
hertigen – regenten om någon tid
den senare titeln. – Taget för emellertid af med prinsen som
åkte bort. En stund
frer resa till Soficro, och landshöfder
derefter sutto äfven vi på väg till Kyhof, ett bland de vackra
staden man gerna kan de. kyhöga hopplar bilda en half
cirkel krig gården, som med sina blomsterrafaller och förstår
e är
medler Eder så innerligt treflig ut. Sjelfva bys
om den åtbreder sig den vackrast
ej stor, men på andra tid
trådjord, med kolsjon alldeles nedanför från bryggan nere vid
sjön har man utsigt öfver Rolsjön, Liusjon och Jönköping,
och bakom alltsammans den lugna, ståtliga. Vettern. För
rade mycket hört talas om Kyhof och om fr. Ekström,
beskrifvit för mig som en mycket glad och treflig en flicka
Utom landshöfdingen, som ser mycket glad och hygglig ut, hans
fru och dotter, fanns här äfven en ung, ovanligt hygglig upp
sala student, som var bror till landshöfdingskan, och sista
koheman, en guvernant, mamsell Berg, och en härad
höfding Forssell. – Det var ett pratande och skrattande utan

ändå skada blott att de alltjemnt talade om saker som nyss
hade passerat, och personer som voro mig obekanta, så att jag rätt
ofta fick sitta och bara höra på. Häradshöfdingen, och studenten voro
väldiga ordryttade båda, och fr. Ekström var också mycket fiske i sitt
prats man aktade icke för röt att drifva smått med den promiska
gisernanten, och detta hvad nästan det lustigaste. Hon, Mamsell Ben
svärmade för tyska: intet språk, kan så som det tyska återger min
niskosjälens djupa svärmeri, isynnerhet måste hon att ett ord
så betecknande som "Sehnsucht" skulle få sökas i alla språk,
om så gedigen och sannt bildande lektyr som man kan påträffa
inom der tycka litteraturen, måste redan draga sympathierna
till det språk hvar på denna litteratur framträder o. s. v. Hahöfding
Forssell framkall nu huru som han hade funniken tysk bok, med
det mest gedigna och lärande innehåll man kan tänka sig. Lycks
grammatik – sin dagbok, der vi alla skulle få paradern, skrifver
dock mil Berg på engelska, som att det intet komprinserade och
expressiva språk som finnes – näst sanskrid, hvilket af stud. B.
heman rekommenderades, då det derjemte, såsom dagboks-skrif
egde fördelen att ej förstås af hvar och en. Fröken Ekström ser
bra art, än helt ung och ser välmående ut. Hon pratar dugtigt
och påminner något om Louise Granland, men är allsicke affekt
rad. – Hon förklarade mig, att det lät så intressant att bryta
på, något främmande språk, som jag t.ex. – hon var olycklig
öfver att ej kunna blyta på något annat än småländska,
men det låter inte intressant. Fuv. Bohensan som frågade
mycket om förhållandena i Hfors, bad mig i Uppsala upp
söka honom, för att begagna honom som ciceron der. (Sam-
mig inbjudning har jag äfven fått af en stund Rydbeckförut)
Der var mig ett bra sagdt gladt och roligt på de hof, utsigt
den vackraste och vädret praktigt. Säga kartut att man
öfver så hörde tydligt hvarje ton som spelades på
Rimelen. Så kan Mamma taflan och situationerna färdiga
Efter Soupavi
man mig sjunga några finska bross
hvilket jag också gjorde, ehuru motvilligt. Haradshöfding
blef nu på allmän begäran i ljungen af handskofdippel
att sätta sig ned och sjunga några lustiga visor, och de
han också med besked. – Med utmärkt dramatiskt lif ut-
fördes en komans om "Liunart och mathylda, och en
hel hop andra galenskaper. Hela sällskapet låg dubbelt
af skratt. – Vid afskedstagandet beslöts, att om möjligt
sammanträffa i tisdag på Torpa, hos Oden drautz. – Om
vädret således blir vackert kan jag hoppas att komma
stor societe om tisdag – I staden, der jag rätt ofta har varit
om förmiddagarne har jag än af doktorn än af Tante Iden blifvit
resenterar för flere personer: lojtnanter, fröknar fruar o.s.v.
Förlåt Mamma är jag afbryteg för en stund. Kaslance äro sadlade:
justaf och jag skola ut för att taga en spatserridt. Jag har
fått låna jag för Leuhusens präktiga ridstöflar, och ser derföre
i dilla ögonblick helt Jockeyaklig i mina knäfva grå klär
aler
sor
tar
mi

gligt

o sadlade
har
ser der sig
lag
m supa
y hatt
den voro
if ej i sitt
niska
till den
ne
r
räk
träffa
ska
fdrig

t
den,
sto
glig
er
den ridten blef ej lång, emedan vi knappt hade kommit till karalet
inner
n fjerdingsdag härifrån
öfver vid ett störtrogen,
som fortfor så längd, att vi vid hemkomsten voro alldeles igenom
eura" för att tala småländska. – Annars är vägen karamellan och
stan den mest samliga för promenardet af ana slag, som med
kan tänka sig, små trefliga ställen på alla sidor. Kötebo Eklums.
sof Djupatal, Karalorbo o. s. v. för att icke tala om det namn-
oss ställa der kapten Bergman bror. Denna kapten B. är nu i hvar
mans mun, emedan håret nys gift sig med en 75 årig unga
Mamsell Witthoff, för att komma åt hennes 100000 riktdalet.
Presterskapet har satte sig emot att viga de unga till, och
lefingo derföre lof att resa till Köpenhamn för att blifvit
förenade med kymens band. Kaptenen har nu snyggat.
upp sin byggning, och byggt till en veranda åt stil, såsom
folket påstår, för att den gamla drakten skall förkyla sig
derute. Denna nybyggnad har derföre af der Mobeck fått nästa
snufvan". Det var varit en evis drift nu, att jag otåliga
gånger fått höra hela denna äktenskapshistorien och den
bruka reta mig med att alltid börja berätta för mig: "Vet de
här i trakten bor en kapten, som gift sig" o. s. v. s.
häromdagen vandrade Gustaf och jag till villan "skuggan" för
att den träffa en ung artist eller blifvande sådan vid har
Pauli. Han är son till den mycket rik parfymören, aptikaren
Pauli, och är nu elev vid akademin. Gustaf är gammal skol-
kamrat med honom och presenterade mig. I Herrn Hamle fadren
var för ögonblicket ej hemma, men kom senare, bjöd på kunska
a herrar-
och var utmärkt hygglig och artig. Jag stod, innan
tisten kom ned, förtjust öfver den vackra tafla som från båt-
kongen är "skuggan" utbredde sig för min så
Hela lördag
i fonden, i mellersta planet Paulis snille stranförde
terasser, och närmast skyhöga ekar som bilderde de
vackraste ham åt det själa – Unge har Pauli komemette
tid artistiskt klädd, och vi blefve snart bekanta ta
fveren att i morgon, månda samman träffa vid rubban
för att göra några små studier tillsammans, och han pro-
ponerade visar att intioducera mig hos Höckerts blågling
gör att få se den betydliga massa skizzade som finnas i
dessa förvar, äfvensom hans atelier, som kran lärer vara
orubbad. Jag hade roligt der den aftonen, och kl. 9 vid lag
larväder Gustaf och jag oss i väg till Granbach, följda lang
på väger af unga Pauli. – Hare vid Haveldsbo mötte för
åter alla fall grantäck som då var ute för att taga sin afton
Krome
I. – En annan vandring, som företogs af Wahlström
gossarne och mig, och som också erbjöd mångfaldiga vackra
viser, värden, sista söndags till Gorditorps kyrkar. I kyrka
hade jag lyckan att få se den vackraste flickan i fönköping
en mamsell modell. prostens dotter. Han hade något mycket
fint och oskyldigt i hela sett väsende och hade dessutom sin
näjrna drag. – Tante talade tycker mycket om hennes i

sander. Då jag vid bortgången från kyrkan hade det lier
landskapet framför mig och hörde utgångspsalminstoner
från kyrkan blande sig med melodin tafvastland, som
speltes uppe på prestgarden med harmonium, kändes
så underbart högtidligt och vackert inom mig, och när vi
på hemvägen alltjemnt passeraste nya ställen, men nya
bahag bl. a. Grefve Wrangels gods Björneberg kan jag för
var en bland de vackraste prom-
säker att att
söder jag företagit här. – I sjelfva f. Köping har jag blifvit
bekant med en landsman, liktor såve, som än lärare
här. Han tycktes fägnad öfver att få se mig, helst han ka
de mig har rekommer, dels såsom Mammas son, dels läsa
deltagare i forum exp i flol. Jag hade dessutom tusen att
känna till alla dem som han frågade efter i Finland: Becker
Kisileffs, Hugo Sirén, Federlig o. a. – Han bad mig åter
commar så för som möjligt, för att vi då måtte få vara en
lor –
längre stund tills är
Tante Leuhusen och Tarbror L. äro ledsna öfver att
alls ej har några ritningar med mig här, så
hade t.o.m. väntat att jag skulle ha tagit men mig taltar
porträtt i rulla. Det hade visst kunnat vara bra,
men numera lär det ej kunna hjelpas, ehuru väl Paris
proponerade att jag nu skulle skrifva efter dessa konst
verk. – Som Mamma dock icke nu är i Helsingfors, har
det nu ofantliga svårigheter med sig, och försändninga
skulle i alla fall kunna skadas på vägen. – Jag har
dock måst lofva att låta vid hemkomsten fotografera
Tajtas porträtt, för att skicka ett ex. hit. Här har jag viss
jönd målat några skizzer efter naturen, men i
it annat, och det här också sina naturliga skat
ty inte hålla mon fastnaglad vid sin malkasten då
me intryck och nya trakter öfverallt vet att fängs
ei arm syndare som intet förut heller just varit
– Jag har dock lofvat mig så
något monsten i flit
ätt brefve flitigorer som jag tänkt skicka några för
fier med och dessutom skrifver några ord till Ellan
vill jag ej skrifva längre, så att brefvet ej må blifva
alltför tungt, helst det redan är sent lidel på qvar
les. – Detta bref har derföre blifvit något somnar
trängdt ett uppräknande af fakta, utan några
reflexioner, eller relationer om mina intryck het
den eller den personen. – Baronen tycker jag nu
om: han är ändå bra nog tyst och afvårsom
Nu ber jag Mamma framföra min hjertliga helsni
till alla på Kiala, och säger sedan mitt godnes
Mamma
P. S. Tante Leuhusen väntar bref från Mamma,
såde hon och baronen och pojkarna bedja om sin helsning

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Ett nytt tidsskifte har inträtt på Granbäck sedan överste Alexander Leuhusen och Johnsson återvände; åtskilliga visitfärder väntar.

  Granbäck Alexander Leuhusen Johnsson
 • Ett besök hos landshövding Carl Ekström på Ryhof fick skjutas upp då Prins Oscar, hertigen av Östergötland, tillsammans med hertiginnan Sofia anlände till Jönköping; hertigen påminner om arkitekt Axel Loenbom och är inte lika imponerande som kungen (Karl XV).

  Jönköping Ryhof Oskar II Sofia Karl XV Carl Ekström Axel Loenbom
 • Efter att prinsen rest iväg, troligen till Sofiero, åkte Edelfelts sällskap till landshövding Carl Ekström på Ryhof; från det vackra Ryhof har man utsikt över Roxsjön, Lillsjön, Jönköping och bakom alltsammans den lugna, ståtliga Vettern; förutom landshövdingsparet Carl och Hildegard Ekström, samt deras omtalat vackra dotter Ellen som påminner om Louise Granlund, träffade Edelfelt fruns bror uppsalastudenten Carl Boheman, guvernanten mamsell Berg och häradshövding Carl Forssell; det blev en uppsluppen kväll, där man isynnerhet drev med mamsell Bergs svärmeri för tyska språket, dagbok skrev hon emellertid på engelska; student Boheman rekommenderade språket sanskrit, förhörde Edelfelt om Helsingfors och bjöd denne söka upp honom i Uppsala (ett erbjudande Edelfelt också fått av studerande Rydbeck); Edelfelt sjöng motvilligt finska visor; sällskapet skall träffas igen på Torpa hos Odencrantz.

  Helsinki Jönköping Vättern Ryhof Torpa Uppsala Sofiero Rocksjön Lillsjön / Munksjön Oskar II Hartvig Odencrantz Carl Ekström Hildegard Ekström Ellen Ekström Lovisa Charlotta Granlund (epävarma yhteys) Carl Rudolf Helmer Boheman Berg Carl Johan Forssell (epävarma yhteys) Rydbeck
 • Edelfelt har ofta åkt in till staden på förmiddagarna; doktor Eljert Mobeck och tante Iden (Adelaide) Leuhusen har presenterat honom för flera personer; han skall ta en ridtur med Gustaf Leuhusen och måste därför göra ett uppehåll i brevet; han har fått låna farbror Alexander Leuhusens präktiga ridstövlar och ser för ögonblicket helt "jockeyaktig" ut i sina snäva grå kläder.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Vägen in till staden är den mest lämpliga för promenader av alla slag; på alla sidor fanns trevliga ställen, Källbo, Eklundshof, Djupadal, Haraldsbo, för att inte tala om det namnlösa ställe där kapten Bernt Bergman bor; kaptenen är det stora samtalsämnet i trakten sedan denne gift sig med en 73-årig ungmö, mamsell Christina Witthoff; de fick lov att åka till Köpenhamn för att viga sig; kaptenens nybyggda veranda kallade doktor Mobeck "Snufvan", då folk antar att kaptenen önskar att hans nyvigda hustru där förkyler sig och dör, för att lämna honom med arvet på 100 000 riksdaler.

  Kööpenhamina Haraldsbo Källbo Eklundshof Djupadal Eljert Edvard Mobeck Bernt Johan Bergman Christina Charlotta Witthoff
 • Med Gustaf Leuhusen gjorde Edelfelt en promenad till villa Skuggan för att träffa en artist, eller blivande sådan vid namn Georg Pauli, elev vid akademin, son till den förmögna parfymören, apotekaren August Pauli; villan bjöd på ett konstverk med sin utsikt över Jönköping; Edelfelt och unge herr Pauli kom överens om att följande dag åka till Tubbarp för att göra skisser tillsammans; Pauli skulle också presentera honom för Janne Höckerts släktingar; på vägen hem möttes Gustaf och Edelfelt vid Haraldsbo av det övriga sällskapet från Granbäck som var ute på kvällspromenad.

  Granbäck Jönköping Haraldsbo Tubbarp Georg Pauli Gustaf Leuhusen August Ferdinand Pauli Johan Fredrik Höckert
 • En annan vandring med vackra vyer, företog Edelfelt med informator Wahlström och pojkarna Leuhusen, till kyrkan på söndagen; i kyrkan hade han sett "den vackraste flickan" i Jönköping, mamsell Modigh, prosten Carl Gustaf Modighs dotter; även tante Adelaide Leuhusen tycker om flickans utseende; en underbart högtidlig och vacker känsla infann sig då Edelfelt gick ut i det leende landskapet med tonerna från utgångspsalmen ljudande i portgården.

  Jönköping Adelaide Leuhusen Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Carl Gustaf Modigh Reinhold Leuhusen Wahlström Modigh
 • På hemvägen passerade de greve Anton Wrangels gods Björneberg.

  Björneberg Anton Wrangel
 • Edelfelt har blivit bekant med en finländare, lektor Gunnar Adolf Säve, som är lärare i Jönköping; denne kände till Edelfelt dels tack vare Alexandra Edelfelt; Säve frågade Edelfelt om gemensamma bekanta, Alexander Decker, Kisileffs, Hugo Sirén, och Carl Federley.

  Jönköping Alexandra Edelfelt Feodor Kiseleff Gunnar Adolf Säve Alexander Decker Hugo Sirén Carl Berndt Federley
 • Tante Adelaide Leuhusen och farbror Alexander Leuhusen är ledsna över att Edelfelt inte har teckningar med sig; de hade gärna velat se porträttet av Tajta (Fredrika Snygg); det är för problematiskt att be Alexandra Edelfelt sända porträttet då hon inte befinner sig i Helsingfors.

  Helsinki Adelaide Leuhusen Fredrika Snygg Alexander Leuhusen
 • Edelfelt har målat några skisser av naturen; målarfliten har fått lida då de många intrycken och nya trakterna har pockat på hans uppmärksamhet.

 • Edelfelt har tänkt skriva några ord till Ellen, och håller därför brevet kort; han, liksom baron Alexander Leuhusen, tante Adelaide Leuhusen och pojkarna Leuhusen, hälsar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.

  Kiala Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Ellen Edelfelt Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen Fredrik Leuhusen Reinhold Leuhusen
 • P.S. Följande dag ger Edelfelt sin första omgång tvätt till Britta.

  Brita