Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet galleristit kirjeenvaihtajat kirjeet kuvanveisto kuvataideoppilaitokset laulajat opinnot osoitteet sanomalehdet seuraelämä sodat taiteilijat talous tilaukset tulevaisuus vaatteet vuokra-asunnot

Paris d. 11 sept. 1874.
Älskade Mamma!
Som jag skrifvit längre till Ellen och ej vill låta Mamma betala
öfverrot, tar jag mig friheten att skrifva till Mamma
på ett halft ark. – Tusen tack för Mammas bref. Det
sor verkligen rörande att se den omhet ni allt kyser
ör mig och
jag kan icke nog tacka eder derför. – Min
helsa är i det allra ypperligaste skick, och jag njuter
deraf i fulla drag. Sedan jag skref till Mamma att jag var
fullkomligt frisk, har ej min matsmällning krånglet en
enda de. – Stöflar botting har jag köpt för 12 50, och
te se mycket solida ut. Några värmare kläder behöfver
jag visst ej ännu, ty här är fortfarande mycket varmt
Jag har börjat på med en kartons föreställande en tirailleur
fäktning 1808. Jag har funderat på att proponera
Vär Lindholm (han är ännu ej återkommer att måla
ens med honom, och om han
tafla tillsam
an
säljer den, halfvera vinsten. Hvad jag skulle måla
åt Eklöf begriper jag ännu ej. Mammas plan att ho-
är ej illa, men hvad – hvad. Icke lycka
prera något
i om något från Louvern, några Rafael, Corregis icke Ru-
bens och i Luxembourg finnes det ej så öfverdådigt mycket
än välja på. Mellers stora revolutionsken är ett arbete
som skulle ta månader Coutures les tomains en dunder lika.
så t.o.m. i liten skala). Delacroix och Alberts bästa saker
ha blifvit kopierade af Becker. – Der finnes en utmärkt
vacker tafla af Lefebvre, en Venus och Amor som leka,
men man är så ovan hos oss att de det nakna måla
riet att jag ej vet huru det skulle slå an. Vidare en
Leda af Baudry o. s. v. allt detta vore utmärkt som så
olie. Vill jag göra en sjelfständig tafla så måste jag
endera vi med nissar och då ha denna förskräckliga
väg till Ecole des Beaux ach, eller också skapa mig en
atelier. Vi få se huru sakerna gestalta sig. Becker har
att ej erhållit något afgörande svår ang. sin prolongation
så att vi ännu ej veta om vi skola smista honom eller
Lilip Forsten har jag träffat tillsammans med
aftan, på senare tider. Han är allt ännu samma glada
solskensstrålande sångarsfäl. Det gör nog honom godt att
kovember, ty en har han
komma in i konservattnet
ebsolut för litet att göra. 3 lektioner sång och 2 lektioner
ganska i veckan är ej mycket. –
Calle Holms flicka
tänker jag hålla här ännu några dar, dels för att
vise den af Claus som i dag eller morgon kommer
hit, dels för att se om färgerna förändra sig och
så fått retouchera här och der. – I mönstan tänker
dock skicka af den genom firman Klingström
Lübeck till Heimberger, som ju i alla fall

skall ha den för att sätta ram deruppå. Calle Holin
får sedan sörja för transkorthostnaden, då jag
redan
får betala en 15 frcs för låda o.d. I alla fall blir
frakten ej dyr. –
Becker har rådt mig att mot
våren måla några aqvareller och försöka på dem såldes
hos någon konsthan
sar, ett projekt som jag ämna
fullfölja. Om jag kunde måla något ryskt ej skulle de
så än här. Under den sista tiden har jag studerat
litet anatomig för concoursen i
oskola i Stole de
Måtte den blott lyckas! Det är för tecken
hufvudsakligast är rädd till der finnes öfver 200 kon-
kursenter. Kommer jag ej nu i aftonskolan, tror
og att jag om aftnarna går i en privat skulptör-
skolt der Weir o. a. arbeta. Det är alltid ytterst
vigtigt och nyttigt för en målare att ej vara allde
les främmande för skupturer, en konst som har så
mycket gemensam med måleriet. Michel. Angelo, ka
fael, Rubens, Leon, de Vinci, Wiertz voro utmärkt skulle
ier. – I dag har jag läst min korrespondens i dagbladet.
Der var mindre tryckfel än vanligt. Den nästa komma
att handla om Baudrys målningar troligtvis.
det må intressera eller ej, men
man kan
lema
något så storartade och epokgörande omtalet. –
Derefter kommer jag att få rikt stoff ute mig
af monumentet för Henri Regnault och ifriga elever
vid Ecole des Beaux Ach, den ots Oktobere. Jag har
på den senare tiden (sista veckan) tecknat litet.
smålat små studier med Bassan efter naturen, och
gjort croquis på Louvern. – Som jag skref till Liller
nar Matthai och Van Ryssen ännu ej kort af. De
komma kanske senare, men Scriba det åtminstone
hvar de finnas. – På de bref jag fått från Duven
Bates, Scriba, Cornet de Pape och Claus synes det
som om alla de bättre vid akademin i A. rest
bort, är
ej har således förlorat alls intet
reske derifrån. – Claus har igen atelier, vara
Rysser likaså, Peeters de, Stepflaar de de Beule
oika. – Nu isynnerhet då Adams m.fl. komma
nit kunna vi bilda en rigtig liten antwerpisk
koloni. – Jag vet ännu ej och
skall stanna ge
när med person eller ej sår jag tänker på ännu
tröttsamt och tråkigt det är att redan under vackra
sommarväder springa fram och tillbaka dag. säger
från Batignalles till Quartier latin, tänker jag
med förskräckelse på samma väg i köld, smask
och snö. Man lärer kunna på rum der i traka
f Liole för 25 frcs i månader – har jag nästan
eg kommer hit till Paris. Då
di
ett måla
staflor och ej för att gå
atcking så
jag
bestämdt en ateliern här i trakten. De kosta
ung. 500 frcs och äro lika bra, om och medre än
je i
leine,
400.
7de e
myck
te
f. n.
med e
traktig
var ti
som be
Han
tälde
drack
kall
på sin
tiger
p
förgå
uttry
som
att
backen
bra g
arbete
att ja

Holen
de stora vid Notre dame de lazette rue Fon-
redan
e blir
laine St Georges och Place vingt mille, som kostar
ett mot
len sålda
1400. Lindholms kostar så mycket, Bertha
nn
ille de
900. Detta är slöseri innan man ännu är
ag studerat
stole de
mycket stor målare. – (Som Mamma ser blir
200 hon.
det dock skrifvit på alla i sidorna). – Här finna
tror
ulptör –
f.n. en finne som jag en afton varit i saker
ytterst
la allde-
med en prov. läkare svänling från Brahestade
har så
agels ka
trakten. Han anses torr-rolig, jag tyckte har
kte skulle
agbladet.
var tråkig. Filip F. tycker som jag, och smänna
2 komma
tvis.
göra begynner backar gå öfver på vår åsigt.
lema
Han tyckes ej intressera sig för annat är
läger
todde, är dessutom litet för mycket landtlig,
tet
drack t.ex. engång ur karaffen utan glas o.s.v.
eer
e Atte
Han må gerna ha ansett för ett qvick hufvud
de
på sin student-tid, men nu är han torr och

tiger De äro dock bra hjelplöse som komma
till Paris utan att kunna franska. Jag sett
är
förgås af ledsnad om jag ej kunde tala och
till
uttrycka mig, men det finnes menniskor
vi
allt
som icke ha behof deraf. – Mammas projelse
väcka
Jag
att möjligen bygga en villa på snickars
jag
smask
backen roade mig mycket, den kunde blir
i trakt
nästa
bra nätt och jag skulle med förtjusning
et måla
jag
arbete i min rymliga atelier. Jag tror
kosta
edre än att jag ej kommer att mycket tycka om

Helsingforslifvet, utan mest hålla mig
hemma, och då vore det lika roligt på matet
som i staden. Man här i Hfors ej denna
ypperliga frihet som här, detta incognilia
behagar mig så mycket. – I min idé förre
fäller Hfors mig alltid större än Antel
nen, Brüssel och Paris, emedan känner
alla menniskor der, alltjemnt hör talax.
om denna verldens fåfänga, om Ader-
berger, Hagemeistrar o.a. och om baler
koigèrer, soiréer, konserter, slädparti
m. m. d. – Förlåt älskade Mamma detta
slarfviga bref som ej innehåller någon
tid. Jag har tråkat mig med att på
reda på något roligare att skrifva
men det är omöjligt. Sedan jag sist
skref har jag ej varit på theatern eller
på något annat nöje, en gång var jag
som sagdt af doktor svanljung bjuden
på toddy i Café snede, men det var
minsann ej roligt. Sätt och gäspade hel
tiden. Peyrot har suttit hos mig hela
e.m. emedan det är rätt mulet och svårt
att måla. Han har ett outtömligt förra
på historier från kriget, och är mycket
nyfiken att höra allt möjligt om fin-

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Eftersom Edelfelt skrivit till Ellen Edelfelt och inte vill låta Alexandra Edelfelt betala övervikt skriver han ett kortare brev till Mamma.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Det var rörande att se den ömhet de alla hyser för Edelfelt i brevet från Alexandra Edelfelt; hans hälsa är god och matsmältningen har inte krånglat sedan han skrev att han var fullkomligt frisk.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har köpt stövlar (bottiner) som ser solida ut; några varmare kläder har han ännu inte behövt.

 • Edelfelt har börjat på en kartong föreställande en tirailleur [jägar] fäktning 1808; han funderar på att måla den tillsammans med Berndt Lindholm och halvera vinsten om Lindholm får den såld.

  Berndt Lindholm
 • Edelfelt vet inte vad han skall måla åt August Eklöf; Alexandra Edelfelts förslag om att kopiera är inte dåligt, men han är rådvill om vilket tavla han skall välja; Eklöf skulle inte tycka om någon Rafael, Corregio eller Peter Paul Rubens från Louvren; Édouard Mullers revolutionsscen i Luxembourg skulle ta månader att kopiera, likaså Thomas Coutures les Romains en decadence; Adolf von Becker har redan kopierat de bästa tavlorna av Eugène Delacroix och Ernest Hébert; det finns en vacker tavla av Jules Lefebvre med Venus och Amor som leker, men därhemma är man inte van vid det nakna måleriet; därtill finns Leda av Paul Baudry.

  Louvren Luxembourgpalatset Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Correggio August Eklöf Rafael Peter Paul Rubens Thomas Couture Paul Baudry Ernest Hébert Édouard Muller Eugène Delacroix Jules Lefèbvre Amor Venus Leda
 • Om Edelfelt vill måla en självständig tavla måste han antingen bo med Severin Nilsson och ha förskräckligt lång väg till École des Beaux Arts, eller skaffa en egen ateljé.

  École des Beaux-Arts Severin Nilsson
 • Adolf von Becker har ännu inte fått veta om hans anskökan om prolongation [förlängning] har godkänts.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt har träffat Filip Forstén oftar på senare tid; det gör Filip gott att komma in på konservatoriet i november för nu har han alldeles för lite att göra.

  Filip Forstén
 • Calle Holms "flicka" tänker Edelfelt visa åt Émile Claus, som väntas komma inom de närmaste dagarna; sedan skickar han tavlan genom firman Klingström i Lübeck till Heimberger för att få ram; Calle Holm får sedan sörja för transportkostnaderna.

  Lyypekki Émile Claus Carl Holm Richard Heimberger
 • Adolf von Becker har rått Edelfelt att måla någar akvareller mot våren och försöka få dem sålda hos konsthandlare.

  Adolf von Becker
 • Om Edelfelt kunde måla något ryskt skulle det slå an.

 • Edelfelt har studerat anatomi för concoursen [tävlingen] i oktober för att komma in vid École des Beaux Arts kvällsskola; över 200 konkurrenter tävlar i teckning.

  École des Beaux-Arts
 • Om Edelfelt inte kommer in i aftonskolan funderar han på att gå i en privat skulptörskola där Julian Alden Weir arbetar; det är nyttigt för en målare att känna till skulptur; MichelAngelo, Rafael, Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci, och Antoine Wiertz var utmärkta skulptörer.

  Michelangelo Rafael Peter Paul Rubens Julian Alden Weir Antoine Wiertz Leonardo da Vinci
 • Edelfelt har läst sin korrespondens i Helsingfors Dagblad; nästa korrespondens kommer att handla om Paul Baudrys konst, därefter invigningen av monumentet för Henri Regnault och övriga stupade elever i École des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Henri Regnault Paul Baudry
 • Den senaste veckan har Edelfelt tecknat lite, målat studier efter naturen med Bassan, och gjort croquis på Louvren.

  Louvren Bassan
 • Som Edelfelt skrev till Ellen Edelfelt, så har Frédéric Matthæi och Jozef Van Ryssen inte hörts av; utifrån breven han fått från Karel Scriba, Dewey Bates, Jospeh Cornet, Léon de Pape och Émile Claus har alla de bästa vid konstakademien i Antwerpen rest iväg; bland andra Peeters, Nicolaas Steffelaar och Pieter Frans de Beule har egna ateljéer; då Sidney Adams och andra kommer till Paris kan de bilda en liten antwerpisk koloni.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen Ellen Edelfelt Karel Scriba Frédéric Matthæi François [?] Peeters Sidney Adams Léon de Pape Émile Claus Dewey Bates Jozef Van Rijssen Joseph Cornet Pieter Frans de Beule Nicolaas Steffelaar
 • Edelfelt vet ännu inte om han skall stanna kvar med Severin Nilsson, den långa vägen mellan Batignolles och Quartier Latin avskräcker; man kan få rum för 25 francs i månaden i närheten av École des Beaux Arts; nästa gång Edelfelt återvänder till Paris, då han inte längre kommer för att studera utan för att måla, kommer han att hyra ateljé i trakten av Batignolles där priset är ungefär 500 francs, medan de stora ateljéerna vid Notre dame de Lorette, rue Fontaine St Geoges och Place vingt mille kostar 1400 francs; så mycket kostar Berndt Lindholms ateljé, medan Adolf von Becker betalar 900 francs.

  Pariisi Quartier Latin Batignolles École des Beaux-Arts Adolf von Becker Berndt Lindholm Severin Nilsson
 • Som Alexandra Edelfelt märker skriver Edelfelt ändå på alla fyra sidor.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har träffat provinsialläkaren Fredrik Svanljung från Brahestad; han anses torr-rolig, men Edelfelt tyckte han var tråkig, Filip Forstén är av samma åsikt och Adolf von Becker har också börjat luta mot den åsikten; Svanljung intresserar sig bara för toddy, och är för lantlig – han drack en gång ur karaffen utan glas; de som kommer till Paris utan att kunna franska är hjälplösa.

  Pariisi Raahe Adolf von Becker Filip Forstén Fredrik Gustaf Svanljung
 • Alexandra Edelfelt har som projekt att bygga en villa på Snickarsbacken, vilket roade Edelfelt mycket, han skulle gärna arbeta i en rymlig ateljé; han tror inte att han kommer att tycka om Helsingforslivet utan mest hålla sig hemma och då vore det roligt att vistas på Kiala.

  Helsinki Kiala Alexandra Edelfelt
 • Helsingfors förefaller för Edelfelt större än Antwerpen, Brüssel och Paris i och med att han känner alla där och jämnt hör talas om Adlerberger, Hagemeistrar, om baler, soupéer, soiréer, konserter och slädpartier; i Helsingfors har han inte friheten av att vara incognito.

  Helsinki Pariisi Antwerpen Bryssel Alexander Adlerberg Hagemeister Nikolaj Adlerberg Amalie Adlerberg
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt förlåta hans slarviga brev; han har inte gjort något roligt sedan han senast skrev; en gång var han bjuden på toddy i Cafe Suède av doktor Fredrik Svanljung, men det var inte roligt; Peyrot har suttit hos honom hela eftermiddagen och berättat historier om kriget; Peyrot är mycket nyfiken på Finland, *han känner till en del efter att ha läst Voltaires Charles XII; Edelfelt hälsar hjärtligt till alla.

  Suomi Café Suède Voltaire Alexandra Edelfelt Peyrot Fredrik Gustaf Svanljung Karl XII
 • *Vem kommer att bo i Mille (Emil) Cedercreutz rum?

  Emil Cedercreutz
 • *Det är ledsamt att gumman Logren inte gick in på förslaget att hyra ut rum.

  Anna Charlotta Logren (epävarma yhteys)