Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ammattitaitokilpailut ateljeet historia huonekalut Jumala kaunokirjallisuus käymälät keskiaika kirjeet kuvitus opinnot osoitteet pohjoismaalaiset politiikka ranskalaiset ranskan kieli ruotsalaiset sivistys talous tasavaltalaisuus tilaukset vuokra-asunnot

Paris. September stor
Älskade Mamma!
Mamma är helt säkert bra förvånad öfver att få
ett extra bref för sig, men som det i dag är jämnt
ett år sedan jag lemnade Finland, känner jag
en omotståndlig lust att i tankarne uppsöka
Eder alla, som äro mig så innerligt kära,
att omfamna Eder, och med Eder glädja mig
att hoppet att inom 1 år åter få vara
hemma. Huru långt skild tyckte jag mig ej, då
jag i dag för ett år sedan såg Mamma med tårar
i ögonen, syskoren, Morbror G. och de hvita mössor-
na småningon försvinna för min syn. Tiderna
ha förändrat sig; jag känner mig alls ej så
öfvergifven och ensam härute som då jag ifjol
vid det här laget kom till den hederliga staden
Reval. Jag har fått vänner, goda vänner härute.
mitt arbete har gått bra, Gud ske lof, och jag har
ständigt burit hemmet, det kära hemmet i
tankarne. Jag skall försöka att gå framåt
under den vinter som stundar, och jag skall
göra det, jag skall bli skicklig nog för att utan
att skämmas komma tillbaka till Finland, och
sedan åter börja på med förnyade krafter.
Jag har rofvat mig en stund för att skrifva
ty min tid har varit mer än upptagen, genom
att Nilsson kommit hit och jag måste bort
Han kom hit som tjufven om natten, utan att

skrifva ett ord förut och till på köpet har han
en kamrat med sig från Stockholm en hr Gerli
som skall studera trädsnitt. – Nu kan Mamma tän-
ka sig hvad det är för en röra i den lilla
ateliern, då 3 personer ha der sina effekter
kläder, stafflier dukar o. s. v. och dessutom Josefer
stora skrymmande soffa, en oduglig kamin – och
jag som nu alldeles oförberedd skall flytta ut.
skaffa mig en säng (det oundgängligaste i ett
möblement) och dra han till No 23 Rue de
Cassette, der jag nu hurt rummet för 20
Francs i månaden, att betalas hvart qvartal-
Att Nilssons och Gerlés yttre gestalter äro ganska
egendomliga. Inte äro de några genier, lyckat
jag. Gerlé yttrade, när han
såg min tafla (Cher flicka som i
dag skall afsändas): Si, de dera
ä ju schangtilt, hvems

geste i polträtt ska de föreställe
Nilsson
mycket lidat.
Nilsson talade om sitt älska
ämne, då utmärkta afträdena och klosetterna
i Sverige och de dåliga i Paris, Gerle var
mycket rädd för att det intet skulle finnas
gröna angår omkring Paris, och att det skulle
bli ledsamt här, att kanske trädsnittet ändå
vore för krångligt, samt att det vore bäst
att slå sig på måleri såsom lättare, att han
var öfvertygad om att han aldrig skulle lära
sig franska sigt som jag har anledning att tro).
att
och 9
vå hy
ratto
Ang
tils
Mor
At
f.
An
vi
1
Ca

skan
ji
ma till
illa
etter
Forge
af
ka ut
att andra svenskar hade sagt att vore så schangle
och grannt i Paris, men att han tyckte det intet
va så rasande schangtilt o. s. v. – Under sådant
rassonnement förflöt gårdagsaftonen på ett i allo
angenämt sätt. Vi installerade oss så godt vi
kunde på 1 sång och 2 soffor och jag väcktes i dag
morgon af djupa suckar från Gerles hvila läger.
Hvad fattas hr G. var naturligtvis min första
fråga. Jag tror nog jag reser hem till Sverige igen
svarade min granne med den mest ynkliga ton.
Jag hade igår afton en syndig tanke, att gerna
vilja höra hvad några fr. ateliern, Bassan, Peyres
o.a. skulle ha sagt om de sett mina vänner från
Norden i sin reskostym, hört deras sjungande språk
och sett Gerles nedslagenhet. Jag undrar om
de icke, som de gamla Roman, skulle ha tittat
på dem med förvånade ögon och sagt: barbari, bar-
bari. – Många brukar föddes i går i mitt hufvud
Dessa unga män äro ju hyggliga, beskedliga och
godhjertade, men det var något som gjorde att
jag ej kan känna mig hemma med dem. Det
var bristen på bildning eller åtminstone från-
varon af någotsånär europeisk prägel hos dem.
Jag är visst republikan och ifrån för att skran
Korns mellan bildade och bildade ej skola vara
stora och svara, men jag kan ej hjelpa att jag
känner mig "dépaysé" med personer som
sakna både vildning och intelligens. Det finna
helt visst en massa unga parisermålare, som ej

ha mera bokvett än dessa svenskar, men i stället
ett visit savoir vivre, en buttomlig språklåda,
och en ytlig kännedom om Frankrikes historia
och litteratur, hvilket allt gör att de ofta äro
mycket roliga att tala med och aldrig dabba sig
på det ringaste sätt. – Det är ändå något väsendtli-
att tacka Gud för, att ha fått uppfostran i en
Men nu till praktiska saker. –
god familj. – –
Jag har ännu omkr. 30 frcs, men då jag betän
ker att en säng med sångkl. hostar 40 (en liten jer
säng, madrass, 2 lakan, örongött, dynvar) att jag får
ge 5 frcs åt portvakten här och 5 åt den nya
detta "denier d'adieu" hör till contumen) att
flyttningen kommer att kosta något och att jag
skall lefva hela tiden för det billigaste 2. 50 om
dagen, så inser Mamma nog att jag vore ytter
tacksam om Mamma kunde skicka mig
pengar så fort som möjligt, isynnerhet som
nysan skall betalas den 8-12 Oktober. –
Det är med sorg jag ber Mamma göra det, men
anhåller tillika om att Mamma skrifver, ifall
det är omöjligt att skicka pengarne, i hvilket
fall jag blott behöfver vända mig till Lind
holm eller Becker. – Becker tröstar mig i
min bedröfvelse öfver att fyrkarna gå så
med att säga det jag med en tafla i vår han
betala allt det der att det blir både billiga
och trefligare att ha eget rum o. s. v. – Jag
tror verkligen att han i det senare fattit
har rätt, om man också får lägga ut
mera pengar på en gång. Jag skall, om
allt går bra söka att förtjena det i. vår, som

jag nu lägger ut förmycket. Gå affärerna
illa så har jag ju alltid Hackmans be-
ställning att börja på med, men det skulle
jag icke gerna göra. Mamma vet, att
det finnes vissa epoker då man mot
sin vilja gör af med mera pengar än
annars; en sådan inträffade vid min
afresa från Antwerpen (hyra, kläder, resa
vidlelse. Brusse (och en sådan ser det ut att
bli nu i början af Oktober. Jag skall
nog försöka att priskalla sedan under
vintern. – Jag har gjort skizzen till en
aqvarell, som jag tänker få såld här eller
i Hfors för hvilket pris som helst. – Den före-
ställer ett älskande par i medeltidsdrägt.
som i af konstunden sitter och svärmar.
I bakgrunden ett fantastiskt slott. Det
hela ganska myckert. Lindholm skall tro
ligen gå in på att måla en bataljstyrke
tills med mig, och det borde alltid
kunna säljas. – Lindholm har kommit
det är den nyhet som vännen tecker
just nu kom hit och berättade. L. hade
heller icke skrifvit noga när han skulle
komma och B. är nu såsom jag utan
härd och hem. – I natt kommer jag ännu
att ligga här, men icke längre. Sång får
jag i morgon och mera behöfver jag
ej. – N. och G. komma att bo tillsam-
mans och har derföre N. alls ej talt om

sill sommar projekt att vi skulle bo här båda,
något som jag i alla fall ej skulle gå in
på. Hvad betalningen för sommarmånader
na beträffar så väntar Nisson gerna, och
jag tror t.o.m. att jag kan få betala i
små poster. – Det blir bra roligt att
äter komma i gång i ateliern bland idel
utländingar. – Jag trifs godt med fransmän
och Amerikanare. – Adams har jag ännu ej
fått reda fra. Matthei lär ännu ej ha
kommit. – Familton och Arthur äro i son
Fainebleau. – Reyrot och jag äro de enda
från Atelier Gérôme som hela tiden
varit i Paris, således ha vi inbesparat
en landstur. Visserligen lefver man billigt
på landsbygden, men reser kosta dock. – I mår
dag börjar concoursen. Jag är inskrifven
och har således att infinna mig på klock-
slaget. – Mand perspektiv. Onsdag anatomi.
lördag teckning af ornament. Veckan derpå saken
modell 2 timmar dagligen. – Förlåt goda,
älskade Mamma detta bref (delvis tigga
bref! Jag ville ej för allt i verlden före
saka bråk eller uppoffringar från Mammas
sida. Förlåt mig. Skrif nästa bref
ant. under Lindholms adress Rue Lon-
Fairi 70 eller kanske hellre direkt
Rue Cassette 23. Denna gata är bi-
gata till den stora Rue de Renores, som går från St Ger
main de Pres till Montnarnassebangården. Här Luxenter

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt blir säkert förvånad över det extra brevet från Edelfelt; det har gått ett år sedan han lämnade Finland.

  Suomi Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt drar sig till minnes dagen för ett år sedan då han såg Alexandra Edelfelt med tårar i ögonen, syskonen, Morbror Gustaf och de vita mössorna försvinna för hans syn; han känner sig inte lika ensam som då han kom till Reval; han har fått vänner, arbetet har gått bra och han har burit hemmet i tankarna hela tiden.

  Tallinna Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Under vintern som kommer vill Edelfelt gå framåt; han ska bli så skicklig att han utan att skämmas kan komma tillbaka till Finland och börja på med förnyade krafter.

  Suomi
 • Severin Nilsson har återvänt tillsammans med herr Gerle som är från Stockholm och ska studera träsnitt; Edelfelt måste bort och har hyrt det omöblerade rummet på 23 Rue de Cassette, för 20 francs i månaden.

  Tukholma Severin Nilsson Gerle
 • Illustration: Nilsson och Gerle.

  Severin Nilsson Gerle
 • Severin Nilsson och Gerle är inga genier tycker Edelfelt; Gerle hade då han såg Calle Holms "flicka" frågat vems porträtt det ska föreställa.

  Carl Holm Severin Nilsson Gerle
 • Severin Nilsson talade om sitt älsklingsämne, de utmärkta avträdena och klosetterna i Sverige och de dåliga i Paris; Gerle oroade sig för att träsnitt ändå skulle bli för krångligt, att han aldrig skulle lära sig franska, han tyckte inte heller att det var så schangtilt [flott] och grant i Paris som andra svenskar hade sagt; Edelfelt fick den syndiga tanken att han gärna skulle vilja höra vad Bassan och Peyrot skulle säga om vännerna från Norden; troligen skulle de som de gamle romare med förvåning sagt: ”barbari, barbari”; Edelfelt känner sig inte hemma med dessa unga män, det beror på bristen på bildning eller frånvaron av en europeisk prägel hos dem.

  Pariisi Ruotsi Pohjoismaat Severin Nilsson Bassan Peyrot Gerle
 • Edelfelt är visserligen republikan och ivrar för att sänka skrankorna mellan bildade och obildade, men han kan inte hjälpa att han känner sig "dépaysé" [bortkommen] med personer som saknar bildning och intelligens.

 • Det finns massor av unga målare i Paris som inte har mera bokvett än Severin Nilsson och Gerle, men i stället ett visst savoir vivre [världsvana] och en viss kännedom om Frankrikes historia och litteratur.

  Ranska Pariisi Severin Nilsson Gerle
 • Det är något att tacka Gud för att ha blivit uppfostrad i en god familj.

 • Flytten och de nya möblerna kommer att kosta pengar och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skicka pengar; om det är omöjligt, kan han låna av Berndt Lindholm eller Adolf von Becker.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Adolf von Becker tröstar Edelfelt med att en tavla i vår kan betala alla hans utgifter, och att det blir både billigare och trevligare att ha eget rum.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt har Hackmanns beställning att falla tillbaka på om det går illa med ekonomin, även om han gärna skulle vänta med den tills han är skickligare; Alexandra Edelfelt vet att det finns tider då man göra av med mera pengar än annars; en sådan epok inträffade när han resta från Antwerpen, inklusive vistelsen i Brüssel, och en sådan ser det ut att bli i början av oktober.

  Antwerpen Bryssel Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt har gjort skisser till en akvarell som han tänker sälja i Paris eller Helsingfors för vilket pris som helst; det föreställer ett älskande par i medeltidsdräkt, som svärmar i aftonstunden; i bakgrunden finns ett fantastiskt slott.

  Helsinki Pariisi
 • Berndt Lindholm går troligen med på att måla ett bataljstycke tillsammans med Edelfelt, vilket borde gå att sälja.

  Berndt Lindholm
 • Berndt Lindholm är tillbaka; både Edelfelt och Adolf von Becker är således utan hem; Severin Nilsson och Gerle kommer att bo tillsammans; Edelfelt behöver inte genast betala sommarens hyra åt Nilsson.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Severin Nilsson Gerle
 • Edelfelt ser fram emot att på nytt komma igång i ateljén bland idel utlänningar; han har ännu inte fått tag på Sidney Adams; Frédéric Matthæi har ännu inte kommit; John Hamilton och Robert Arthur är i Fontainebleau; bara Edelfelt och Peyrot är de enda från Atelier Gérôme som hela sommaren varit i Paris.

  Pariisi Fontainebleau Jean-Léon Gérôme Frédéric Matthæi Sidney Adams Robert Arthur Peyrot John Hamilton
 • Concoursen [tävlingen] börjar på måndag; första veckan är det perspektiv, anatomi och teckning av ornamnet; följande vecka naken modell två timmar dagligen.

 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt förlåta brevet, som delvis är ett tiggarbrev; följande brev kan hon skicka till Berndt Lindholm eller till hans nya adress Rue Cassette 23; gatan är bigata till Rue de Rennes, som går från St Germain de Près till Montparnassebangården, nära Luxembourg; Edelfelt har således nära till École des Beaux Art; *han hälsar hjärtligt till alla bekanta.

  Luxembourgträdgården École des Beaux-Arts Gare Montparnasse Saint-Germain-des-Prés Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm