Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

porträtt (konstverk) sjukdom (tillstånd) hevonen höyrylaivat kartanot kirkkokunnat kuvanveisto ratsastus tilaukset

Grenbache d. 2 Augusti
Älskade Mamma!
Ehuru jag skref i går både till Mamma och
Ellen kan jag likväl icke nu underlåta att
begagna mig af tillfället att med Doktorn skicka
af ett bref till Mamma, för att hjertligen få
tacka Mamma för de skära räder som jag
i dag med mjölkbudet fick från Mamma.
Ledsamt är det dock att höra, att Ellens
krasslighet icke vill ge med sig, och att
Tajta också ligger sjuk. Då jag vet, huru
Mammas humör nedstämmes hvarje gång
Ellen blir mera sjuk, så gör det mig dubbelt
ondt, att hennes bröst skall krångla. Om
bara Mamma ändå kunde hålla modet
uppe, och det hoppas jag Mamma kan,
om icke Mammas kända modiga lynne
nu har flytt sin hos. Tante Leuhusen
tycktes vara glad öfver att få bref
från Mamma, och längtar snart att
få ett, deri hon kan få svar på de

rader, hos skickade till Mamma i mitt
har
första bref från Granback. Ofta har Tante
Sups
tänkt på och talat om, huru roligt det
ställe
skulle vara om vi äfven skulle ha Mam-
skaka
ma här, och bra roligt skulle det visst vara.
mig
Doktorn har varit här ute hela dagen.
måste
har
Jag har, sedan jag för några dagar sedan
står
tecknat ett litet porträtt af tante Leuhusen
som ansette mycket likt, i dag bråkat
af
med att göra ett liknarat. Konterfej af Doktorna
genom
les.
Detta har dock ej lyckats rigtigt, ty han
har alls ej suttit stilla, och förändrar dessa vis
så lätt minerna i sitt ansigte. På förmidda-min-
gen voro Parbror L., hr Wahlström, gossarne
för
sons
och jag till Baukerds kyrka. Som Mam-
ma kanske mins än hon alldeles nybyggd
belan
Jag kan dock ej neka, att jag tycker man
mu
182
blir andäktigare stämd i gamla kyrkor,
isynnerhet sådana, som hafva sidoskepp,
har
än i dessa enkla nya, der man sitter
Jag
som i ett andetorium med de kalla hvita
haf
snygga väggarne omkring sig. –
utmär
Så eftermiddagen. hafva vi, alla unga,
gosse
varit ute och ridit. Som hi Wahlström
Han
mer

har dåligt bröst, afstod jag åt honom
Superba, som är den bästa ridhästen på
stället, och fick i stället en af de nya, som
skakat mig på den fason, att jag känner
mig så bultad som en kalfkotelett. – – Borg-
mäster Holms utmärkt vänliga förslag
edan
har jag mycket funderat på. Baron L. på
står att man nog lärer kunna utvecka
ehusen
här
åt sig tillåtelse att kopiera à Grips hon
genom intendenter instam tror jag kan be-
Doktorn
kan
ter. Om det nu passar, så antar jag naturlig
ar dessa
vis med nöje det gjorda anbudet, om också
örmidde min sversilesviskelse derigenom blir förläng
ära
för några veckor. – Hvad de statyeller, som
Borgå. Holm bedt mig köpa i Sthlm, an-
mo
belangar, så såg jag på Gustafs bergs utställ
a
man
ning den allra vackraste "Emor o. Psyche" för
80 Edr i parian. Sergels liggande fann
skor,
har deremot aldrig blifvit gjuten à G. berg,
kopp
itter
Jag såg ej en enda grupp som skulle
hvita
hafva kunnat passa till pendent. Ander
de
finnas
utmärkt vackra saker som t.ex. Ggyströms fiska
gosse, Kjelbergs gosse de fann m. fl. –
enga
skön
Kanske finnes det större arväl då jag kom-
mer tillbaka till Stockholm. Om jag då

skulle lyckas få horvaldsens Amor
o. Psyche, återförenade i himlen, så skulle det
väl ej vara så oafvet att hafva samma
personer, i olika situationer, framställda af
Nordens två största mästade, eller huru
Om Morbror träffar Borgmästarn, så
bed honom vara god och säga till honom
om allt detta här. – – Just nu går
en ångbåt med musik ombord framför
mitt fönster (jag bor näml. i exp kommern). Den
har kommit från en lustfärd till Visingon
och Grenna. – – – Jag har haft ytterst
liten tid att raspa ihop dessa rader, och
ett tu tre får jag väl höra det ringa till
qvällsvärd, så att det väl är bäst att
sluta nu. Älskade Mamma! Hvad jag
gerna ville att Mamma ej skulle vara
Sorgsen öfver Ellen; nog blir hon väl bra
om hon blott får växa litet och blir fetare
och stackare. Helsa henne från mig och
säg henne att hon skall försöka att hålla
sig kry. Pinte det jag framförer Basonens
Tantes och Doktorns helsningar, slutar
jag detta hastverk med många helsningar
till Kiala borna från Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har i brev från Alexandra Edelfelt fått veta att systern Ellen är krasslig, "bröstet krånglar", och passar på att sända ett brev med doktor Eljert Mobeck.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Eljert Edvard Mobeck
 • Även Tajta (Fredrika Snygg) ligger sjuk.

  Fredrika Snygg
 • Tante Adelaide Leuhusen var glad över brevet hon fått från Alexandra Edelfelt och hoppas snart få ett nytt brev med svar på frågorna hon ställde i brevet som fanns inslutet i Edelfelts första brev från Granbäck.

  Granbäck Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen
 • Doktor Eljert Mobeck har varit på Granbäck hela dagen.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Edelfelt har tecknat ett litet lyckat porträtt av tante Adelaide Leuhusen.

  Adelaide Leuhusen
 • Edelfelt har ägnat dagen åt att försöka göra ett liknande porträtt av doktor Mobeck, som inte kunnat sitta stilla.

  Eljert Edvard Mobeck
 • På förmiddagen besökte Edelfelt Bankeryds kyrka tillsammans med farbror Alexander Leuhusen, herr Wahlström och pojkarna Leuhusen; eftermiddagen ägnade de unga åt att rida; Edelfelt avstod från den bästa ridhästen Superba till förmån för herr Wahlström som har "dåligt bröst".

  Bankeryd Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen Reinhold Leuhusen Wahlström
 • Edelfelt har funderat på borgmästare Calle Holms vänliga förslag och antar anbudet att kopiera [porträttet av general, greve C. J, Adlercreutz som hänger] på Gripsholm; enligt baron Alexander Leuhusen bör det gå att utverka tillstånd från Gripsholm genom att kontakta intendenten – Ekenstam tror Edelfelt han heter; hans Sverigevistelse förlängs i så fall med några veckor.

  Ruotsi Gripsholm Carl Holm Carl Johan Adlercreutz Alexander Leuhusen Fredrik Ekenstierna
 • Edelfelt har av borgmästare Calle Holm fått i uppdrag att i Stockholm köpa statyetter; på Gustafsbergs utställning såg Edelfelt "den allra vackraste" "Amor och Psyche"; Johan Sergels liggande "Faun" har inte blivit gjuten på Gustafsberg; däremot såg han Carl Gustaf Qvarnströms "Fiskargosse" och Frithjof Kellbergs "Gosse och faun"; då han återvänder till Stockholm skulle han försöka få Thorvaldsens "Amor och Psyche" återförenade i himlen; Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt informera borgmästaren om hans planer.

  Tukholma Gustavsberg Carl Gustaf Qvarnström Gustaf Brandt Johan Tobias Sergel Carl Holm Bertel Thorvaldsen Frithjof Kjellberg
 • En ångbåt som kommer från Visingsö och Gränna passerar utanför Edelfelts fönster; kvällsvarden väntar, så Edelfelt måste sluta; han hoppas att Alexandra Edelfelt inte oroar sig för mycket över Ellen Edelfelts hälsa.

  Visingsö Gränna Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt, Baron Alexander och Tante Adelaide Leuhusen, samt Doktor Eljert Mobeck sänder hälsningar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.

  Kiala Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen