Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ammattitaitokilpailut huonekalut Jumala kirjeet kuvataideoppilaitokset kuvitus osoitteet paholainen pohjoismaalaiset ranskan kieli ravintolat ruoka ruotsalaiset taiteilijat talous tilaukset vaatteet vuokra-asunnot ystävät

Paris d. 1 Oktober 1874. – I mitt nya logis
Älskade Mamma! Ruo Cassette 23. (Gif denna
adress åt alla missaring
Som jag 4 à 5 dagar väntat på Mammas bref, är det
lätt förklarligt att jag nu är dubbelt tacksam för detsam
ma. Underrättelserna om att tala verkligen kunde komma
att gå i främmande händer, har uppfyllt mitt hufvud
med mångahanda tankar. Jag har så länge som möjligt
tvekat att tro på denna sanning, men nu, nu tyck
det verkligen bli allvar af. Dock, kan detta
ställa Morbrors affärer i ordning, så må det vara,
ty detta ställe, så kärt det än är, måste ju dock
uppoffras, då Morbror Gustafs öde beror deraf. –
Som Mamma ser är jag nu i mitt nya rum. Ju
mera jag reflekterar, disto skamlösare tycker jag
det är af Nilsson att så öfverraska mig. Jag hade
tänkt att bo ung. till den 15 okt. med honom, sedan
flytta i godan ro, lägga mig till möbler och annat
efter bland, men nu är jag tvungen att göra detta
ett tu tre (efter han bor med geste i sin ateligt
har fått lof att köpa sång, bord o. a. och är salen
då blifven totalt park. så att jag fått anle-
ta Lindholms välvilliga bistånd, och fått af
honom 60 frcs. – San var jag och köpte
med Becker. En jernsäng, sommier, malelet,
2 dynor och tacke alltsammans för 50 frcs, hvad
het efter Hfors pris ej är dyrt. – Bord har jag

fått på krita af Nilsson, likaså tvättfat och
känna allt för 15 frcs. Lakan dynvar af Becker
för 10 à 15 frcs med rättighet att betala vid till-
fälle. Mitt nya rissa tycker jag mycket om.
Det är i Ste (icke i 4de) våningen, vettar åt gårda
och här ljust och gladt om också lågt, så att
ung. fem tum skiljer mig från laket då jag
ette
ak med natt på hufvudet. So har en plan
två
tornet –
mina
at
sulpice
trof
tière stolar
taffli m.
Fänr
komma
At
ata
senare

ksten litet
tette
Atte det
De är ett stilla qvället här. Kundtomkring
är det mest kloster och prestseminärer och alldeles
intill har jag Luxenburg trädgården. Det bästa är
att det är nära Etole des Beaux Arts. Consier
är beskedlig och städar mitt rum. Jag fick betala
här 5 frcs, åt den gamla 5 frcs, för sådan till Cs
tafla (på väg till Finland sedan vecka) 5 frs, flytta
gen med vagn 3 frcs. Vallenhäraffen i, Langen
50 frcs stol 2 frcs o. s. v. – så att Mamma ser
att fyrkarne gå. Nu börjar mina kragar (som
jag redan haft 2 år) att slitas upp i Kanter-
na
nyå
Jag
hun
itres
att
Alla
jag n
afe
då ti
vär!
Jag
har
tes e
hes o
gaml
att
jag ej
sade
till
vara
Kokor
vins
skall
han
har e

och
Mlle
id till
t om
i gårde
så att
å jag
en Ellan
mkring
alldeles
äste är
ousien,
betala
till litet
dligt
ingen
ha ser
är som
canter
na, och jag har starkt tänkt på att köpa 1/2 dum
nya. Likaså är jag nu utan paraply, emedan
jag under sammaren begagnat Lindholms, och
denne nu tagit tillbaka sin egendom – nya
utgifter. – Af Concoursens vid Ecole de Beau
Arts har jag gjort undan perspektiv och
Anatomi. Den förra gör mig inga heder, ty
jag har gröfva fel i konstruktionen, tillföljd
af en oförklarlig distraktion. Jag var röd som
en tupp, och skyndade mig för mycket, ty tiden
var knappt utmätt (2 timmar) I anatomin har
jag deremot gjort ett godt prof. – Föga utsigtigt
har jag dock att bli antagen, ty de taflan
des antal är 190 och endast 60 platserfru
nes att tillgå – bland dessa täflande äro de flesta
gamla elever af skolan. Becker menar dock
att jag måste slippa in. likaså Reyset, men
jag sjelf är misstorgen. – Genom det ofta upp
hade springandet från min nuvarande bostad
till Rue des Carrières har jag vanligtvis under
vägen stannat hos Filip Forsten, och ätit med
honom på en liten restaurant Rue Cadet. Han
vinner, tycker jag, ofantligt på närmare bekan
skap, och jag tycker mycket om honom. Skulle
han lägga bort sitt affekterade sätt (som han
har endast i större sällskaper) så vore det bra.

Han studerar nu flitigt franska och framsig
Då han fort kom hit, kunde han just ingenting, och nu
Mamma kan ej tänka
säger han allt hvad han vill –
sig hvilket bråk det varit dessa tider för mig. Flyttning
penningeknipa, concours (som fordrat mycket förberedelse
Matthei, som jag träffat o.a. – M. var här med sin
onkel, M. de Gorge, en stor kolgrufviegare från Mont
Jag var och åt middag med dem och spasserade en
annan gång aftonen i deras sällskap. Det är märkvärdig
hvad alla rika adeliga landtpationer likna sig
öfverallt M. de Gorge med sina grå mustasker
sett skröfliga röst och sett godmodliga lynne paris
mig ofantligt om herrar godsegare af i morden.
Matthai var icke mera målaren i sin stora hatt
och gula stöflar, sin extravaganta jacka och lerpipa,
Här var han den förmögne eleganten, men i spår
och hjerta samma genompräktiga pojke som förr
Han var oändligt glad att se mig. Sedan vi spr
git om hvarandras flere dagar, och vi återupplifva
de våra gemensamma minnen från er. – I vår
kommer han hit för att stanna här. M. de Gorge
inbjöd ifligt i nästa sommar komma till ha
egendomar i Belgien, och Matthei likaså, de
menade att jag på resan hem skulle ta viga
– Han ser verkligen, bra ut matte
genom mons
med sin ståtliga figur, sin sina profil och sin
ljusa uppvridna mustascher. Han var olyckligt
just i de dagarne sista måndags och tisdags så
konkursen att jag endast en gång
upptagen
till fick tillfälle att se dem och önska dem
ycklig resa. – Madame M. hade bett helsa mig
synnerligt och äfven så må systrar. Instrunt –
messigt talade M. och jag endast franska här, vi
som förut aldrig talat annat än tyska. Han lofva
de, som sagdt komma tillbaka på längre tid än
nu (nu voro de här blott 5 dagar) och då skola vi
Bates och jag äro daglig-
afton
m
vara tillsammans. –
tillsammans. I går fick jag ett långt bref från
Fontainebleau, undertecknade Arthur och Hamille
dare jag på det enträgnaste om bedes, att komma
ditut för att göra studier. Dock kan jag det ej
delsemedan konkursen åter begynner i man
ej, enl. Mammas bref alla
dag, dels emedan
dagar väntar Mille hit. Ännu har han.
fröken Granstedt borde ju också
ej hörts af.
snart komma. Hon gör visserligen en, onödig
aars ändå till Batignolles men jag kan jag
i hjelpa det. – Flyttningen kunder ju ingen
förutse. – Gerle den dummaste menniska
på länge sett har blifvit en visa bland
mina bekantar Peyrot och passan har kom-

mit och sett på honom såsom en sorts menniska
från eldslandet" Lindholm, hans fru, Becker
anse honom ytterst komisk, jag uthärdar
ej en menniska som är så ointresserad o-
kunnig och enfaldig som han. Tänk, Nilsk
och Gerle gå aldrig ut utan sitta inne hela
dagen utan att göra något, öppna aldrig
fönstren (i 20 graders hetta) – döm om athar
och odörer
spheren. Det hellre hvad som helst än
att bo med dem. T. o. m. min förra stå-
derska, Madame Ledet, som missann ej har
för fin smak (det ser man bäst på hennes man
talar alltid om Gerle, under bestämningen
le grand sanvage, äfven i Nilssons och Gerlin
närvaro, ty de förstå ju ej ett ord franska.
Gerle studerar nu fransk grammatik, och
då frågade jag helt naturligt på hon G. huru
går det? Ja, inte vill de ta" fick jag
till svar på en ynklig och sjungande stämma
Dessutom anser jag det vara oförlåtligt är
vara 25 år, sedan 10 år elev vid akademin
i Stockholm, och således målare, och ej ens känna
hamnen på Bonnat, Gérôme, Meissonne
häst
o.a. Gerli tycker att svenska målaren
Wahlbom är lika bra som Meissimir, – hvad
och en har sin smak! – Att Malmström och

och Winge äro lika utmärkta som Baudry.
Bouguereau och Bonnat, som han sett 1, säger
en gång på Luxembourg, det får man också
veta. Filip Forstru och Kleineh tycka att han,
Gerte är så originel att de aldrig sett må-
hen. –
Calle Holms tafla skickade jag öfver
Lübeck till Heimberger, som i alla fall
skall sätta som på den, och låter Ch. betala
frakten. Är det intet rättvist? – – I école
des Beaux Arts har jag träffat alla mina
gamla vänner, Weir, Bowin, Levan, Conte
ein, Dufaux m.fl. – – Häromdagen gingo
Lilip och jag till Lindholm, och blefvo der af
frun bjudna på smörgås på surt bröd. fjellbacka
angovis och mjölk, tre saker som jag ej så
kal på 1 åras tid. Fru Lindholm är utmärkt
snäll och vänlig, och har bjudit oss på middag
me kommit i ordning. Deras gosse är nu
alldeles bra, en utmärkt söt och tjock liten
pys med bruna ögon. Det är en lycka som för-
äldrarne tänka Gud för, och pojken är nu en
skatt som fara och mor med stolthet visa
åt vänner och bekanta. I dag är det jämnt
ett år sedan jag kom fram till Antwerpen.
Allt har gått bra hittils, måtte var
Herre ge en god fortsättning Helsa alla

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ge hans nya adress åt alla bekanta; han är dubbelt tacksam för mammas brev i och med att han väntat på det i flera dagar.

  Alexandra Edelfelt
 • Kiala kan verkligen komma att hamna i främmande händer; Edelfelt har tvekat att tro på denna sanning, men nu tycks det bli allvar av den; om det får morbror Gustaf Brandts affärer i ordning måste Kiala offras.

  Kiala Gustaf Brandt
 • Alexandra Edelfelt kan se att Edelfelt är i sitt nya rum; ju mer Edelfelt tänker på det, desto skamlösare tycker han Severin Nilsson handlat, då denne överraskade med att plötsligt återvända och ha med sig Gerle som ska bo i Nilssons ateljé.

  Alexandra Edelfelt Severin Nilsson Gerle
 • Eftersom Edelfelt måste flytta i en hast har hans utgifter blivit så stora att han är totalt pank och har behövt låna 60 francs av Berndt Lindholm; han var tillsammans med Adolf von Becker och köpte en järnsäng och tillbehör till ett förmånligt pris om man jämför med Helsingfors; Becker har också sålt honom lakan och dynvar; bord, tvättfat och kanna har han "fått på krita" av Severin Nilsson.

  Helsinki Adolf von Becker Berndt Lindholm Severin Nilsson
 • Rummet är på femte våningen, ljust och glatt men lågt till tak; det ligger i ett stilla kvarter med mest kloster och prästseminarier runtomkring, han ser ena tornet av St Sulpice från fönstret; Luxemburgträdgården är alldeles intill och det är nära till Ecole des Beaux Arts.

  Luxembourgträdgården École des Beaux-Arts Saint-Sulpice
 • Calle Holms tavla är på väg till Finland, lådan kostade 5 francs; tillsammans med utgifterna i samband med flytten förstår Alexandra Edelfelt att "fyrkarne" [pengarna] gått åt.

  Suomi Alexandra Edelfelt Carl Holm
 • Edelfelts kragar börjar bli utslitna och han funderar på att köpa ett halvt dussin nya; han behöver också ett paraply; under sommaren har han använt Berndt Lindholms paraply, men Lindholm har återvänt och tagit tillbaka sin egendom; nya utgifter väntar således.

  Berndt Lindholm
 • I concoursen [tävlingen] vid Ecole des Beaux Arts har Edelfelt avklarat perspektiv och anatomi; i perspektiv gjorde han grova fel i konstruktionen, men i anatomi gick det bra; det är 190 tävlande för 60 platser; Edelfelt misstror sina chanser att bli antagen, men både Adolf von Becker och Peyrot menar att han måste komma in.

  École des Beaux-Arts Adolf von Becker Peyrot
 • Edelfelt har ofta rört sig mellan sin bostad och Rue des Cassières och under vägen stannat hos Filip Forsten för att äta på en liten restaurang på Rue Cadet; Forsten vinner på närmare bekantskap, bara han skulle lägga av sitt "affekterade sätt" i större sällskap vore det bra; han har gjort ovanliga framsteg i franskan.

  Filip Forstén
 • Alexandra Edelfelt kan inte tänka vilket bråk [besvär] det varit sista tiden med flytt, penningknipa och concours [tävling]; Frédéric Matthæi har dessutom varit på besök; han kom med sin onkel Monsieur de Gorge, som påminde om ”herrar godsegare i Norden”; Matthæi var förmöget elegant, men i själ och hjärta samma genompräktiga pojke som i Antwerpen; de bjöd Edelfelt att besöka onkelns egendom i Mons i Belgien nästa sommar då han reser hem; Madame Matthæi och systrarna hälsade Edelfelt; Matthæi komma tillbaka på längre tid nästa vår.

  Belgia Antwerpen Pohjoismaat Mons Alexandra Edelfelt Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi de Gorge
 • Edelfelt är dagligen tillsammans med Dewey Bates; Robert Arthur och John Hamilton har skrivit från Fontainebleu och vill att han skall komma dit och göra studier.

  Fontainebleau Robert Arthur Dewey Bates John Hamilton
 • Enligt Alexandra Edelfelts brev kan Edelfelt vänta Mille (Emil) Cedercreutz när som helst.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Fröken Hilda Granstedt är på kommande; hon kommer att göra ett onödigt besök ut till Batignolles, men Edelfelt kunde ju inte förutse den snabba flytten.

  Batignolles Hilda Granstedt
 • Gerle har blivit "en visa" bland Edelfelts bekanta; Peyrot och Bassan har kommit och sett på honom som en "menniska från Eldslandet"; Berndt Lindholm med fru och Adolf von Becker anser att han är ytterst komisk; Filip Forsten och Oscar Kleineh tycker att han är högst originell.

  Eldslandet Adolf von Becker Berndt Lindholm Filip Forstén Carolina Lindholm Bassan Peyrot Oscar Kleineh Gerle
 • Severin Nilsson och Gerle sitter inomhus hela dagarna utan att ens öppna fönstren; städerskan madame Ledet kallar Gerle "le grand sauvage" [den store vilden]; Edelfelt tycker det är oförlåtligt att en 25-åring som tio år varit elev vid konstakademien i Stockholm inte känner namnen på Léon Bonnat, Ernest Meissonier och Jean-Léon Gérôme; Gerle tycker att Carl Wahlbom är lika bra som Ernest Meissonier, att Mårten Eskil Winge och August Malmström är lika goda som Paul Baudry, William Bouguereau och Léon Bonnat efter att ha sett dem en gång på Luxembourg.

  Konstakademien Luxembourgpalatset Jean-Léon Gérôme August Malmström Ernest Meissonier Léon Bonnat Severin Nilsson Paul Baudry William Bouguereau Mårten Eskil Winge Gerle Ledet Carl Wahlbom
 • Calle Holms tavla skickas via Lübeck till Heimberger som sätter ram på den; Calle Holm får betala frakten.

  Lyypekki Carl Holm
 • I Ecole des Beaux Arts har Edelfelt träffat alla sina gamla vänner: Julian Alden Weir, Bowin, John Macallan Swan, Istres Contencin och Jean-Baptiste Dufaux.

  École des Beaux-Arts Jean-Baptiste Duffaud Julian Alden Weir Bowin John Macallan Swan Istres Contencin
 • Edelfelt besökte tillsammans med Filip Forsten Berndt Lindholm; fru Carolina Lindholm bjöd på surt bröd, Fjällbacka ansjovis och mjölk, som Edelfelt inte ätit på ett år.

  Fjällbacka Berndt Lindholm Filip Forstén Carolina Lindholm
 • Berndt Lindholms pojke är nu frisk, vilket föräldrarna tackar Gud för.

  Berndt Lindholm Carolina Lindholm Ragnar Lindholm
 • Det är jämnt ett år sedan Edelfelt anlände till Antwerpen; *han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt hälsa alla.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt