Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

antiikki ateljeet huonekalut kalusteet käymälät kirjeet kuvanveisto kuvataideoppilaitokset oikeuslaitos opinnot osoitteet poliisi renessanssi taide taideyhdistykset talous vaatteet

Paris d. 12 okt. 1874. Kläder
Älskade Mamma,
Jag sätter mig genast ned att svara på Mammas och
(Ellens bref. Tusen tack för dem. – Det är icke så farligt
med mig som ni tanken. Mitt rum är bra, jag har sin
fardiner, 3 stolar karafin och glas och fullt med mästerver
i väggarne, så att det ser hels bebodt och trefligt ut. Stola
ne kostade 3 frcs stycket. Gardinerna (8 meter för 2 fönster och
glasdören till sofrumt) tillsammans 4 frcs Conciergen, som
är en mycket pratsam och beskedlig madam, sydde och sätta
upp dem i går. – Lulles reflexioner om min spurian
het äro icke på sin plats. Det var dumt af mig att
tala om ett drag af ekonomi, då jag så ofta, ofta gjort
onödiga depenser, och drifvit mycket mera pengar än
bordt, isynnerhet under de sista tiderna på kan
och dyrare restauranter med Becker och mina antiver-
rista bekanta, emellertid skall jag försöka återta mitt
sparsamma lif från fili månad. – Mina 300 francs kan
på betydligt ihop nu, sedan jag betalt. 30 af Lind.
holm. 40 åt Nilsson (20 återstå att betalt 15 för Nilssons
bachsons stol tvättfat och känna, 10 frcs af min förra
städerska, 15 frs för ett har tjocka grå byxor, vidare
åtskilligt för andra saker några för min Anni, 12 dussin
Beckers lakan får jag
löskragar, tvätträkningar o. s. v.
Fröken Gran-

betala när jag behagar just om, får.
stedt träffade jag i går och hade det stora nöjet att
få Mammas paket, strumporna, brefvet och pen-
garne. – Alla tre gladde mitt sinne mycket. Jag fick
dessutom en rad helsningar hemifrån, gick och af
frukost på Palais Royal 1.30) med henne, allt sedan ett
flyktigt besök på Louvern, der jag visade henne de märka
gastes taflorna, samt underrättade henne om sättet att
få tillstånd att kopiera gick sedan kl. 2 till Lindholm
ingen omnibus stor att få alla voro proppfulla), hvilken i
var hemma, spatserade, drack kaffe, reflekterade och
talade om konst i Batignolles och Montmartre till
kl. 6, (säger sex), emedan L. var ute med sin fru och
alla pojke och gjorde en promenad i Champs Elysées,
fick
träffade ändtligen s. kl. 6. dröjde der till 7
sidan, och följda hem min fröken, som jag lemnar
vid hennes hôtel, kl. 8. – Hon har några mycket
omsorgsfulla teckningar och ganska goda målningar med
ig. Ohvifvelaktigt blir hon en af Sehaflens bästa
elever. – Nu, till mig sjelf. (Concours preparation
är undanstökad anatomi, perspektiv, ornament) i
är med glans admis au concours décisi" ses
a
den 5te af 60 i första serien med 89 rester af
50. Måtte den afgörande concoursin (teckning efter
i vi börjat
naken modell) gå lilla bra. I dag
och fortsätta 12 timmar dagligen. Ytterligare två

kamrater från Antwerpen skulptörerna Geefs (son till pri
bessorn i anatomi) och holländaren van Hobe ha kommit
hit, och hedrade sig båda då Geefs var den första och
Van Hovs den andra i skulptörernas concours prepa
ralif. Adams vet ingen af. Någon hade sitt honom
London der han sagt att han skulle dröja ännu någon
tid. Annars finnes här som Mamma ser en rigtigt slut-
werpisk koloni.
– Med Rilge P. har jag varit tillsammans
mycket ofta, och börjar tycka mera om honom, ju mera jag
als bekanta. Han har i onsdag sin concours och
här en dugtig kanonfeber. – Jag har, i fall jag blir
refuserad i concoursen, som nog är en möjlighet
med Weir och Bates tagit ut kort till aftonsaflan
vid Rue de l'Ecole de medicine, och äro vi således nu
berättigade att teckna eller modellera der fr.
om aftnarna. Det är en stor af staten underhållen in.
rättning och man betalar således intet. Jag har lust att
örja som mig med litet skulptur. Det är mycket in-
tressant och alla stora målare Rafael, Michelinga
Rubens, Wierts flere andra att förliga ha ju varit
dugtiga, skulptörer. Bildhuggeniet är dessutom sättar
en målariet och då man kan teckna kan man alltid
modellera något litet, hvaremot bra många skulptörer
kunna teckna alls. – Med ledsnad hör jag att Schau-
man igen skrifvit en epistel till Lindholm, der han
beklagar att jag är i "detta förskräckliga Paris" under
Gérômes förderfliga ledning, att
går förlorad för
konsten o. s. v. Hvad angår det honom! Jag har ej
fått en fyrk af S. och tänker heller aldrig begära de
Tusende göra som jag, d.v.s. fara
till Paris. Frans.
männens värsta plender, tyskarne, erkänna den franska
konstens öfverlägsenhet. Jag tycker om Paris och dess
Const och tänker derföre ej vida Schauman. Har jag
ej rätt? Jag tror han är litet vriden, som talar och
tänker på sådant sätt. Det är den der gamla regeln
man skall resa till Italien, gå med en stor
halt och långt herfvigt här, svarma vid Teberns stran
kapa med alla verldens skandinaver i rum, ha
ett album der man ritar alla pasteveriner, pipblå,
sane
och bondflickar man ser på Campagnan, der
efter komma hem (B lika dum som man breff bort)
och så, då är man konstnär. Conture har åldrig
varit i Italien och kan dock täfla med Ekman och
Löfgren i europeiskt rykte. Italien är renaissa
sens vagga – nåväl Grekland är antikens, Egypten
Persien och assinsen den äldsta konsten. Hvar-
före skall jag ej då likasåväl resa till Nineves
ruiner för att studera, det vore det klokaste. –
Epropos
ruiner så skall jag berätta att jag härom
dagen af Filip blef bjuden på en promenad

katakomberna. Han 17 hade fått flere kört genom
maise och vi Kleinck och jag och tilj stego med kl. 1 på
dagen vid Bastien dinfer jämte flere hundra ren
Vi voro
i sällskap med unga massé, en utmärkt
aktör, spelar Ludvig XIVs ypperligt samt den vackra och
eleganta aktrisen Mlle de Blanc, som så förtjusande
spelar Mr de Monsigny på Odeon. Katalomberna äro
alls ej hemska, dertill äro de för väl ordnade. Här.
Mamma varit dernere. Väggarne äro prydda med de
och dödstallar, ordnade i långa rader. Inskriptioner på
väggarna afbryta den penska sträckan bl. a. 2 på
svenska af Wallin och Prins Oscar skrifna
med stora bokstäfver.
Pohlströms historie

om vår fångenskap har roat oss alla
fantlig
Den har varit ännu mera utomycket. De svart-
ljung t.ex. hade hört den
i Österbotten, med ännu
hemskare kommentarie
S. är ett nöt, och gör sig
intressant derhemma. – Se här den nakna
sanningen. I början af Juni gingo vi alla
vecher Lindholm, Manerberg, Pertzin, kloin
en fransmän Bahier och jag och promenerar på
boul. St Michel. W. serlig om efter någon
kiosk" men finner ingen och tillfredställer derföre
ett ganska naturligt behof på trottoiren (kl. 10 på
aftonen. Han hade lemnat sig efter oss och vår
försvunnen: vi gingo tillbaka och sågo endast
några poliser som diskuterade. Becker, Bahier och
som voro språket mägtiga gingo fram och
frågade om de sett W. – Il est en poste, et alles
vous en! Detta ville vi dock ej, insisterade jag
att på veta, hvarföre hvar på poliskontoret,
och voro kanske litet haftiga, hvarföre poliser
na bådo oss alla följa med om ej med godt så
med ondt. Vi valdt det förra, och komma till
polisbyrån, utsläpptes W. genast, då det befanns
att han var utländing och ej visste att det var
örbjudet, att uriner sur le trottoir" jag likaså
jag visade mitt kort från Ecole des Beaux Att
Becken Lindar, Pentier också på ögonblicket. Pohlström
äter började föra bud, skällde på poliserna, på admi
nistrationen, och på fransmännen, och understödde
Isahier, hvarföre de fingo stanna i kurran
den natten. De hade troligen efter någon tim-
me fått komma ut om ej sakelström börjat och
son nattson kl. 12. sjungat och hållet tal till
några blusmän som för fylla blifvit instoppade
vackra 3 kommo dock några de
i poliskonstan
och
bådo honom gå bort, emedan de fastade att
de misstagit sig på person, att de sågo att han var
docteur is lettres o. s. v. men då föll det se in att
vara stursk, och ej vilja gå bort midt i natten.

Tvärtom sade han att då man varit så artig och gifvit
honom nattqvarter i ett så fint hôtel och i så an-
genämt sällskap, han ej ville visa sig bastig och
gå ut. Nästan med poik fingo de honom och Baller
kl. 4 vid lag att gå bort. S. hade naturligtvis betrakt
alltsammans såsom ett ytterst angenämt alventyr
talade i flere dagar derom och nu gör historier
sin rund i Finland. Jag tycker att det är båd
dumt och löjligt att berätta om en sådan strunt
ak som om en hjeltidet, och isynnerhet om han
ger saken en politisk sig prägel, är han högst
komisk. Sohlström hade ännu ett annat krånger
här. Han kom i trist med sin lärare i violspel
ang. betalningen, stämde upp honom, började en pro
eer som han ingenting vann med, men sock gå
att han fick tillfälle att springa till flera döm
prefet de la Seine o. a. Detta betraktade han åter
som ett nyttigt och intressant studium i från
rättsväsendet. Vidare hade han ett har dugtig
gräl med herrar på restauranter som tåget ha.
kom för tysk, ett de på en theaterfoyer der
han stjelpt ut andras glas o.d.. Allt detta
eträftade han åter som gratis lektioner i fransk
ahlström är minsann ej den enda utländingen (som
varit på hurran. För några år sen fick grefve Horn
och två engelska lorder roa sig der, emedan de
tidigt en morgon trängt in i en bagarbutik, för att
se hur det gick till att baka bröd. Bagarne förstodo
dock ej detta engelska infall utan började ropa
på notis, och poliserna förstodo ej heller hvarföre de
kommit in i bageriet, hvarföre alla tre, trots
lifliga protester blefvo förda i kunnan.
Detsamma
händer hvar och en som förgår sig mot allmäna
reglor, disputerar med polisen eller ställer till ha
I spektakel. För några dagar sedan föll det en
Thel hop medicine studenter in att dansa gradrille
på Rue Bonapartis polisen bad dem skingra sig, men
lydde ej hvarföre de också fingo följa med. –
från Leille, har jag
fått bref, och ber jag Mamma
vara god och hjertligt tacka honom derför. – Jag vet
ej till hvem jag skall vända
mig för att ta min
tafla exponerar på konstföreningen, då Schauman
läser vara i Stockholm. Kanske han dock ej rest af
ännu. – Rafael Hertzberg skall komma hit snart lilla
så Ahrenberg (faskar) och lilla Bark. – Hertzberg, än
sin en esthetiker till. Finland tyckes i detta af-
seende verkligen vara en bördig jordmans
Nu lär pappret slut och jag säger derföre
Mamma
arväl. Helsa hjertligt till alla
från Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelts rum har nu gardiner, 3 stolar, karafin och glas och fullt med mästerverk på väggarna.

 • Conciergen [gårdskarl/portvakt] är en pratsam och beskedlig madame, som sydde och satt upp gardinerna åt Edelfelt.

 • Lulle (Julian) Serlachius tankar om Edelfelts sparsamhet är inte på sin plats; på senaste tiden har han gjort av med mycket mera pengar än han borde på kaféer och restauranger med Adolf von Becker och sina antwerpiska bekanta.

  Adolf von Becker Julian Serlachius
 • De 300 francs som Edelfelt fick "knappade betydligt ihop" efter att han betalat av skulderna till Berndt Lindholm, Severin Nilsson/Ernst Josefsson och andra utgifter; Adolf von Beckers lakan får han betala när han behagar.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Severin Nilsson Ernst Josephson
 • Fröken Hilda Granstedt träffade Edelfelt igår och han fick Alexandra Edelfelts paket med strumpor, brev och pengar, samt många hälsningar hemifrån; han har visat fröken Granstedt runt i staden, frukost på Palais Royal, ett kort besök på Louvren och sedan sökte de upp Berndt Lindholm som inte var hemma; medan de väntade på att Lindholm skulle komma tillbaka från promenaden med fru och pojke på Champs Elysées talade de om konst i Batignolles och Montmartre; fröken Granstedt har några omsorgsfulla teckningar och ganska bra målningar med sig, hon blir en av Charles Chaplins bästa elever.

  Louvren Montmartre Palais-Royal Batignolles Champs-Élysées Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Carolina Lindholm Ragnar Lindholm Charles Chaplin Hilda Granstedt
 • Den förberedande tävlingsdelen (concours préparatif) är över och Edelfelt har med glans gått vidare till den avgörande tävlingsdelen (concours décisif); han placerade sig som den femte av 60 i den första serien; han hoppas att den avgörande concoursen i teckning efter naken modell går lika bra.

 • Två kamrater från Antwerpen klarade sig bra i skulptörernas förberedande tävling (concours préparatif), Joris (Georges) Geefs (son till professorn i anatomi) och holländaren Van Hove; ingen vet något om Sidney Adams, någon har sett honom London, där han sa sig dröja ett tag.

  Lontoo Antwerpen Sidney Adams Georges Geefs van Hove
 • Edelfelt har umgåtts mycket med Filip Forstén och börjar tycka mer och mer om honom; Filip har concours [tävling] till konservatoriet på onsdag och har drabbats av en "kanonfeber".

  Filip Forstén
 • Ifall Edelfelt blir refuserad i concoursen [tävlingen] har han med Julian Alden Weir och Dewey Bates tagit ut kort till aftonskolan vid Rue de l'Ecole de Médicine; inrättningen underhålls av staten så de betalar inget; han har lust att börja med lite skulptur; Rafael, Michelangelo, Peter Paul Rubens och Antoine Wiertz var duktiga skulptörer; det är lättare för en målare att ägna sig åt bildhuggeri än för en skulptör att lära sig teckna.

  skolan vid Rue de l'École de Médicine Michelangelo Rafael Peter Paul Rubens Julian Alden Weir Antoine Wiertz Dewey Bates
 • B.O.Schauman har än en gång skrivit till Berndt Lindholm och beklagat att Edelfelt är i ”detta förskräckliga Paris”, under Jean-Léon Gérômes "fördärvliga" ledning och riskerar gå förlorad för konsten; även fransmännens värsta fiende tyskarna erkänner att den franska konsten är överlägsen; Schauman har en snedvriden bild, där Italien är idealet, man skall åka till Tiberns strand och sällskapa med alla världens skandinaver i Rom; Thomas Couture har aldrig varit i Italien och kan ändå mäta sig med Robert Wilhelm Ekman och Erik Johan Löfgren i europeisk ryktbarhet; Italien är renässansens vagga, men Grekland är antikens, Egypten, Persien och Assyrien den äldsta konstens, borde han därför även resa till Nineves ruiner?

  Pariisi Italia Egypti lukumuistit Kreikka Persia Tibern Assyria Nineve Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Erik Johan Löfgren Berndt Otto Schauman Robert Wilhelm Ekman Thomas Couture
 • Filip Forstén hade fått kort [biljetter] och bjöd med Edelfelt och Oscar Kleineh på en promenad i katakomberna;de och flera hundra resande gick ned vid Barrière de l'Enfer; de var i sällskap av unga Charles Massé, en utmärkt aktör som spelar Ludvig XIV, samt aktrisen Mademoiselle Léonide LeBlanc, som förtjusande spelar Madame de Monsigny på Odéon; Edelfelt undrar om Alexandra Edelfelt varit i katakomberna; på väggarna finns på svenska inskriptioner av Wallin och prins Oscar.

  Paris katakomber Barrière d'Enfer Théâtre de l'Odéon Filip Forstén Ludvig XIV Oscar Kleineh Charles Masset Oskar I Léonide Leblanc Georg August Wallin
 • Gustaf Sohlströms historia om deras fångenskap är överdriven; Fredrik Svanljung har hört en ännu mer utsmyckad version i Österbotten; den nakna sanningen är att Adolf von Becker, Berndt Lindholm, Thorsten Waenerberg, Johan Pentzin, Oscar Kleineh, Bahier, Sohlström och Edelfelt i juni promenerade på boulevard St. Michel; Waenerberg letade efter en "kiosk" [avträde] men hittade ingen och uträttade sitt naturliga behov på trottoaren; sällskapet fick hämta honom på polisstationen; Sohlström och Bahier skällde ut poliserna, vilket ledde till att de fick tillbringa natten i kurran [häktet]; de skulle ha sluppit ut tidigare men Sohlström visade sig stursk och vägrade lämna häktet mitt i natten; Sohlström har flera gånger prövat det franska rättssystemet, han har processat mot sin lärare i violspel, startat gräl på restauranger och en teater; Sohlström är inte den enda utlänningen som varit "på kurran"; greve Horn och två engelska lordar hamnade dit när de en morgon trängde sig in i ett bageri för att se hur det gick till att baka bröd; samma öde mötte en hop medicinestuderande som dansat quadrille [kadrilj] på Rue Bonaparte.

  Pohjanmaa Adolf von Becker Berndt Lindholm Thorsten Waenerberg Gustaf Sohlström Johan Pentzin Bahier Oscar Kleineh Fredrik Gustaf Svanljung Christer Horn af Åminne
 • Edelfelt har fått brev från Lulle (Julian) Serlachius och ber Alexandra Edelfelt tacka honom.

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Edelfelt vet inte hur han ska få sin tavla exponerad på Konstföreningen då B.O.Schauman lär vara i Stockholm.

  Tukholma Berndt Otto Schauman Carl Holm
 • Rafael Hertzberg (estetiker), Jaakko (Jac.) Ahrenberg och lilla Karl Bäck väntas snart till Paris; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar alla.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg Rafael Hertzberg Karl Bäck
 • *Julian Alden Weir skulle vilja dela ateljé med Edelfelt.

  Julian Alden Weir