Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Vänstra fältet: Processionens första led, behandlat såsom en figurrik, kompakt massa, på den öppna platsen framför domkyrkan; kyrkan dominerar kompositionen mer än i den slutliga målningen. I festtåget, som är förlagt mer i mittplanet, deltaga bland annat representanter för Åbo hovrätt och Åbo stads beväpnade borgerskap, som sedermera bortlämnades. Till vänster hälsas det av en kompakt folkmassa. Längst i förgrunden till vänster en mörkklädd knekt med lans vertikalt för fot. Mittfältet: Per Brahe och hans officerare i ljusa dräkter. Vid den låga muren i bakgrunden, vars krön går i jämnhöjd med Per Brahes huvud och lämnar utsikt över bakgrundens trädkronor, stå två lansbärande knektar. Finlands fana saknas. Högra fältet: Mot ett brett, diffust gatpers- pektiv avteckna sig biskop Rothovius och akademistaten med en mörkklädd officer i spetsen. I förgrunden längst till höger står en ryttare, pendang till motsvarande gestalt på vänstra fältet. I bakgrunden till vänster Akademiens tornprydda hus vid Skoltorget. Oljemålning. 42 x 104 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Skisserna monterade i arkitektonisk passepartout. Edelfelts vid tävlan 1891 med I priset belönade och till utförande godkända förslag. Målat huvudsakligen hösten 1890 efter förstudier samma vår (signeringen utförd senare, möjligen 1905, då skisserna förvärvades till Konstmuseet i Åbo; vid sin avresa till utlandet den 11 januari 1891 hade Edelfelt sina tävlingsförslag färdiga och torde han knappast nämnvärt ha arbetat på dem i jan. 1891).

Esiintymiset kirjeissä

Ospedaletti 4 mars 1891 4. maaliskuuta 1891
Roligt att få höra hvad de beslutat om skizzerna till Unversitetet.

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16. huhtikuuta 1891
– Mammas bref fick jag i går afton Jag har visserligen ej sett tidningarna hemifrån och ej heller fått bref från någon af jurymedlemmarna – men Mammas bref och Mammas vrede bekräftade stadfäster min fruktan att något dumt och galet var på färde. – Äro de rent af galna? Sedan verlden står tror jag aldrig att priset blifvit gifvit i en täflan åt de täflande som visat sig sämst – Man brukar ge ett accesut åt den näst bästa, men att ge det åt de två sämre, det är oläsligt stående faktum. när de nu skrifva tänker jag svara med att såg måste ha missuppfattat meningen och skall försöka drifva saken in absurdum genom att begära förklaringar. – Hvilka af jurymännen har reserverat sig? Har hela denna historia stått att läsa i tidningarna? –

Ospedaletti 19 april 91 19. huhtikuuta 1891
Hvad är det för dumheter med priset för universitets täflingen – Beställa de af mig så skall jag också få priset eller en del deraf – annan är det ju ett misstroende votum som icke kan annat än nedsätta mig i publikens ögon. I en täfling der skizzerna blifvit godkända måste priset ges ut – ut förandet är ju sedan en helt annan sak.

Valescure 1 maj 1891 1. toukokuuta 1891
Det var ju roligt att juryns mening var god – Jag fick Mammas bref med berättelsen om mötet med Aspelin i går – Jaså, inom 1892 – nå det går väl – Jag skall nu se om det är klok att stanna hemma i nästan vinter eller vintern derpå – allt det det måste jag få fundera på. Då jag i Paris skall göra några af De Snoilskyska teckningarna (hvad skall jag intet göra i Paris) får jag se om kostymer och modeller passa och huru lätt arbetet kan gå.

Paris 6 Maj 1891 6. toukokuuta 1891
– Roligt var det är höra om universitets juryns protokoll. Hvad Tikkanen och Ahrenberg sagt skulle mycket intressera mig också –

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.