Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Ung. aristokratisk dam i »en guldstickad sortie de bal, kantad med sobel» mot en mörkblå sammetsfond. Stående halvfigur i hel profil åt höger. Hon har liten mun och markerade, något skarpa drag. Målat i S:t Petersburg december 1883–januari1884. Porträttet fanns 1903 på slottet Pratolino invid Florens.

Esiintymiset kirjeissä

Petersburg lördag morgon 8. joulukuuta 1883
Paul hade för afsigt att göra visit hos Bruuns, och som jag ju i alla fall skulle dit, så följde jag med. – "Ni kommer som efterskickad” sade "Madame de Bruun” der hon satt omgifven af sin stab af fru Poggen Pol och alla möjliga lustiga generalskor – "Ehrnrooth Linder, fru Linder söka efter er" – Demidoff vill näml att ni skall måla hans frus porträtt – Stannar ni här, åtar ni er annat o.s.v. o.s.v. Jag for till Linder, som gaf mig rendez-vous för i dag kl. 1 hos Demidoff-San Donato. Jag vill näml. se om ljuset o.d. passar. Det går så mycket bättre ihop med mina planer, som det är fråga endast om en bröstbild, ej om ett knästycke. – Jag skall om en stund gå ut och när jag kommer igen från denna expedition, vill jag fortsätta brefvet Nu har jag varit hos Demidoff – och sett hans fru som är vacker, liten, med krokig näsa och något litet spändt öfver munnen. I morgon skall jag börja teckna. De vilja har ett litet porträtt, men något originelt, extravagant, och detta slår alldeles in med mina egna funderingar. Han sjelf pratar förfärligt, har ett förskräckligt nonchalant sätt, men smickrade mig och var mycket artig "Då era taflor alltid äro sålda på förhand, måste man ta er i flygten för att få något af Er" sade han. Jag tror jag kan göra porträttet på 10 dagar – Han har utmärkta porträtt af Harlamoff, men är ej nöjd med dem – måtte jag kunna göra bättre.

Petersburg måndag 10. joulukuuta 1883
Sedan jag sist skref, jag tror det var om fredag, har jag hört mig mätt på musik för någon tid, börjat teckna fru Demidoffs porträtt och gjort visiter. I går och i dag har jag gjort croquiser till furstinnans porträtt hon blir i profil, hufvudet halfprofil, hållande öfver axeln en sobelbrämad gammalrysk mantel af guldbrokad – ena handen blir synlig Duken så stor som pappas porträtt. 2000 rubel sade jag åt Linder. Hon har ett aristokratiskt utseende (född Trubetskoi, dotter till den bekanta Lise Trubetskoi i Paris). Jag tror jag skall kunna göra detta porträtt mycket fort om hon bara sitter. Hon och hennes syster en liten ful, obetydlig en äro mycket vänliga.

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12. joulukuuta 1883
Illustration: porträttet av furstinnan Demidoff-San Donato: Mitt porträtt af furstinnan är blott tecknadt men lofvar att bli ganska bra, isynnerhet distingué, hvilket hon är. Hvad kostym o.d. beträffar så kommer blott en mantel af guldbroderi (gammalt, på blek gult siden) kantadt med sobel, att synas – nästan hel profil Hvad fonden beträffar vet jag ännu ej – troligen någonting guldskiftande Diamanter i håret och ett stort spänne af safirer och diamanter som håller fast kappan. Rikt skall det bli, och det kan det ju vara, så mycket mer som det finnes en magnifik skulpterad antik ram, en aln bred. Furstinnan är i intressanta omständigheter, hvilket gör att hon ofta har qväljningar o.d. – I går t.ex. kunde hon sitta mycket liten stund.

Lördag 15 dec. 83 15. joulukuuta 1883
I dag var jag urståndsatt att måla genom mörkret – dessutom var jag arg på Demidoffs intendent och på fröken Troubetskoi som flyttat mina saker, utan vidare, i intendentens sängrum, der det är mörkt och der jag ansåg det opassande att ha furstinnan att posera. Jag kallade derför på Demidoff, och utlade kort och kraftigt att jag ej kunde göra något under sådana omständigheter, och att jag redan förut hade tillräckligt obehaglig heter af vädret, brist på atelier o.d. för att ännu behöfva jagas från rum till rum. – Demidoff blef arg på intendenten, gaf honom en dugtig skrupens och sade att jag skulle få disponera öfver rummen, låsa igen dörren och att de andra ej skulle understå sig att störa mig. Den der lilla Troubetskoi har varit lam i tre år, stackars menniska, och ä derför så der egendomligt sluten och butter. Hon är 22 år fastän hon ser ut som 16 – mager liten, eländig. I dag har jag dock målat upp hela porträttet – trots mörkret, i morgon, om det är ljust, skall jag måla ansigtet.

Petersburg torsdag afton 27. joulukuuta 1883
Boris hade häromdagen hos Schuvaloffs dansat med fröken Olitte, och hon hade då sagt att Demidoffs voro mycket nöjda med porträttet och väntade sig ett särdeles godt resultat af detsamma.

Petersburg söndag afton 30. joulukuuta 1883
Porträttet går framåt. Jag gjorde rätt i att låta det torka så länge, ty nu går arbetet dubbelt hastigt. Om hon blott skulle sitta ordentligt, om Olitte och de tusen hejdukerna skulle låta mig vara i fred! Demidoffs tycka rätt mycket om porträttet. I morgon skall jag arbeta på fond och kostym och med 1 1/2 séance skall jag sedan göra hufvudet färdigt.

fredag afton 1. tammikuuta 1884
Trots mitt spleenaktiga humör måste jag konstatera, att porträttet i går och i dag gjort framsteg. Visserligen är det ej måladt som Velasquez eller Titian, icke ens som mina bättre saker, men de tyckas vara nöjda.

Petersburg d. 2 januari 84 Skrifvet hos Manzeys, i största hast. 2. tammikuuta 1884
I dag har jag varit förtviflad – öfver vädret, öfver mörkret, öfver fru Demidoff som sitter illa och litet, öfver porträttet som blir dåligt – så att jag i dag målade om hela hufvudet, öfver min ensamhet, bristen på kamrater som förstå mig och till någon del ha mina intressen. Hvad jag denna dag längtat härifrån! Demidoffs witser, Sascha Jacobsons magerhet allt möjligt föragar mig – "Je ne suis pas à toucher avec des pincettes". Hvad det är tråkigt att måla mondainer – de sitta ej, ha sin helsa och tusen dumheter att tänka på. Jag har svurit att ej måla någon elegant dam på länge. Mörksens arbete, dagsens åtlöje, och då jag derföre i dag vid en liten ljusning såg taflan föreföll den mig grym, svart smutsig i färgen, illa målad – ryslig.

Petersburg måndag 7/1 84 7. tammikuuta 1884
Porträttet behagar dem rätt mycket, ehuru det ej är något mästerstycke, och den lilla rödkritsteckningen som jag gjort af flickan slår mycket an, emot min förmodan. De anse denna teckning vara bättre än fotografierna och bättre än Harlamoffs porträtt. Tant mieux. Demidoff är en sådan der i grund bortskämd och kapriciös menniska som i dag kan finna vackert det som i morgon ger honom afsmak. Nu är han emellertid mycket nöjd med porträttet. Hans minspel är så utslitet och hans matta ögon så uttryckslösa, att Jag omöjligen kan döma af uttryck hvad han innerst tycker – Någon extatisk förtjusning kommer ej i fråga hos honom. Frun skulle gerna bli qvitt seancerna, tror jag; hon skall heller ej bli plågad mer än 1 à 2 gånger, fastän jag behöfver 5 à 6 dagar för att göra taflan färdig efter mannequin.

Petersburg d. 11 Jan 84 11. tammikuuta 1884
Ack hvad jag ofta varit förtviflad öfver porträttet nu förtiden. Hon är rent af gruflig med sitt sölande – Kommer 2 timmar för sent – alltid just då det blir mörkt narrar mig att vänta – ack det är rysligt.

Petersburg d 15 Jan 84 15. tammikuuta 1884
Fru Demidoffs fond har jag ändrat, den är nu röd och porträttet har vunnit betydligt derpå.

Petersburg 19 januari 84 19. tammikuuta 1884
Fru Demidoff är nu färdig. Jag skall bara ta bort ett diamantsmycke som han tycker är för mycket. Fru Demidoffs porträtt har vunnit betydligt på att få en annan fond. Något mästerverk är det icke i mina ögon, men de förklara sig nöjda, och det är ju redan något. I grunden förstår han sig ej på målning, fastän han har lärt sig en massa termer, som i första ögonblicket slå blå dunst i ögonen på folk.

Petersburg d. 21/1 84 21. tammikuuta 1884
I morgon skall jag gå för sista gången till Demidoffs för att retouchera några småsaker på kostymen. Sekreteraren frågade mig huruvida jag vill ha pengarne (5,000 frcs) här eller i Paris. Jag valde att ta ut dem i Paris och skall derifrån skicka hem hälften, hvaraf en del bör läggas på kistbotten d.v.s på banken.

Petersburg fredag 22/1 84 22. tammikuuta 1884
Nu strax skall jag gå till Demidoffs på afskedsvisit och för att lyfta litet af pengarne – 1000 frcs – resten får jag i vexel på Paris.

Paris d. 7 febr. 83. 7. helmikuuta 1884
Det porträtt af fru Demidoff jag hade med mig var Harlamoffs, som han skickade tillbaka till målaren, dock så att min rôle dervidlag ej blef bekant. Jag lemnade blott taflan åt Demidoffs agent i Paris, en Mr Jaunez, kusin till den i P.burg – densamma som betalte porträttet. Demidoffs voro ytterst vänliga vid afskedet och bådo mig i höst komma till dem i Florens. Då jag var der sist fick jag se på nära håll gumman Kotschubey, som verkligen är 10 gånger mera impériell än Kejsarinnan och bestämdt tror sig vara förmer.

Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Furstinnan Demidoff har genom M. Jaunez bett Edelfelt resa till henne i Pratolino utanför Florens för att måla hennes avlidne makes porträtt; hon anser att ingen har lyckats lika bra som Edelfelt med porträttet av henne; Edelfelt har svårt att bestämma sig för om han ska resa och när i så fall; Courtois och Dagnan råder honom att resa; utställningen hos Petit är tämligen klar; innan Salongen öppnar vill Edelfelt inte resa.