Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Komposition i två fält, minutiöst utförd. Gustaviansk interör med ljusa, gråbruna väggar; på en blågrå piedestal till vänster står Sergels byst av Gustav III i gips, till höger en brunmålad bokhylla; i bakgrunden två fönster med små, solbelysta rutor i gröngult. Kring ett vimålat bord som medelpunkt är tolv figurer grupperade i rummet: i förgrunden längst till höger sitter biskop Tengström, bakom honom står vid bokhyllan Clevberg, Kellgren och Franzén; kring bordet, räknat från vänster, sitter eller står Porthan, biskop Mennander, Lennqvist, Ganander, Chydenius och Calonius. I förgrunden längst till vänster står P.A. Gadd, bredvid honom Per Kalm. Akvarell och täckfärg. Dagmått: 2 fält à 34,5 x 28,5. Signerad (senare): A. Edelfelt. På den arkitektoniskt utskurna passepartouten daterad 1891. Målat i Helsingfors huvudsakligen hösten 1890 (jämför anmärkning till föregående). Förslaget godkändes inte av prisnämnden 1891, men lades 1905 till grund för en ny beställning.

Esiintymiset kirjeissä

Ospedaletti 4 mars 1891 4. maaliskuuta 1891
Roligt att få höra hvad de beslutat om skizzerna till Unversitetet.

Ospedaletti 15 mars 1891 15. maaliskuuta 1891
Hur går det med universitetsmålningarna? Hvad Ahrenberg säger betyder ingenting. Egendomligt är att Auroraförbundet, som jag sjelf anser vara bäst ej tyckes ha väckt något vidare uppseende. Att skildra 1700 talets lärdom genom en praktbild anser jag vara alldeles galet – det var just de lärda, "filosoferna" som försökte och verkligen lyckades, delvis, återföra menskligheten till naturen då. – Då jag tänker mig Linné, Porthan Calonius – likasom då jag söker föreställa mig encylopedisterna, kommer jag sist af allt att tänka på akademisk ståt. I mitt Aurora förbund ville jag ge något af det enkla, djupa, kritiska som under hela seklet gick jemnsedes med hofpladdret, pudret och de röde klackarna. – de ha ej förstått mig.

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16. huhtikuuta 1891
– Mammas bref fick jag i går afton Jag har visserligen ej sett tidningarna hemifrån och ej heller fått bref från någon af jurymedlemmarna – men Mammas bref och Mammas vrede bekräftade stadfäster min fruktan att något dumt och galet var på färde. – Äro de rent af galna? Sedan verlden står tror jag aldrig att priset blifvit gifvit i en täflan åt de täflande som visat sig sämst – Man brukar ge ett accesut åt den näst bästa, men att ge det åt de två sämre, det är oläsligt stående faktum. när de nu skrifva tänker jag svara med att såg måste ha missuppfattat meningen och skall försöka drifva saken in absurdum genom att begära förklaringar. – Hvilka af jurymännen har reserverat sig? Har hela denna historia stått att läsa i tidningarna? –

Ospedaletti 19 april 91 19. huhtikuuta 1891
Hvad är det för dumheter med priset för universitets täflingen – Beställa de af mig så skall jag också få priset eller en del deraf – annan är det ju ett misstroende votum som icke kan annat än nedsätta mig i publikens ögon. I en täfling der skizzerna blifvit godkända måste priset ges ut – ut förandet är ju sedan en helt annan sak.

Valescure 1 maj 1891 1. toukokuuta 1891
Det var ju roligt att juryns mening var god – Jag fick Mammas bref med berättelsen om mötet med Aspelin i går – Jaså, inom 1892 – nå det går väl – Jag skall nu se om det är klok att stanna hemma i nästan vinter eller vintern derpå – allt det det måste jag få fundera på. Då jag i Paris skall göra några af De Snoilskyska teckningarna (hvad skall jag intet göra i Paris) får jag se om kostymer och modeller passa och huru lätt arbetet kan gå.

Paris 6 Maj 1891 6. toukokuuta 1891
– Roligt var det är höra om universitets juryns protokoll. Hvad Tikkanen och Ahrenberg sagt skulle mycket intressera mig också –