Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

rysk hovminister

Lähteet

Gatschina d. 15 januari 1882 15. tammikuuta 1882
Sedan har jag alltjemnt varit härute med undantag af nyårsdagen o. aftonen. Ack, nu har jag igen ändrat taflans fond. Kejsarinnan ville så ha det. Barnen stå ej en minut. Flickan blir bra – pojken liknar deremot ännu ej. Grefve Woronztoff har varit inne och sett mig måla några gånger. Det lärer verkligen vara meningen att det skall bli en surpris för kejsaren.
Måndag d 23 jan 1882 23. tammikuuta 1882
Grefve Worontzoff förefaller långsam och talar ytterst sakta tjock och fet med slätt hår och svarta mustascher. Här i Petersburg ljugs en massa saker om Kejsaren och grefvinnan, så lögn som möjligt då Kejsaren och Kejsarinnan äro de bästa makar i verlden, och specielt nu lära hålla ihop som ler och långhalm.
Petersburg d. 26 febr. 1882 26. helmikuuta 1882
Kejsarinnan har bedt mig beställa ram, lemnande åt min smak detaljerna. Grefve Worontzoff har redan gifvit order om penningarne och i morgon skall jag gå till kansliet i Anitsckoff palatset för att se om jag kan lyfta dem.
Torsdag d. 2 mars 1882 2. maaliskuuta 1882
Det ser verkligen ut som om det Romanoffska husets örn svajade öfver mig, såsom Mamma engång skref. Jag fick neml. i går en officiel skrifvelse från Wladimir, deri säges att Kejsaren ”vill köpa de af mina taflor som vore till salu, eftersom de i Gatchina exponerade tillhörde enskilda personer.” Nu är det något missförstånd. Endera ha de ljugit för honom att den stora taflan redan är såld, eller också tror Han att jag har ett helt lager af småtaflor här. Jag for i går afton till Iseeff, som rådde att i morgon gå till Worontzoff (här i Winterpalatset). Iseeff trodde att Kejsarn ville beställa något af mig, hvilket ju skulle bevisa att han är mycket nöjd med taflan.
Petersburg d. 5 mars 1882 5. maaliskuuta 1882
Worontzoff kunde ej ge närmare besked om Kejsarens mening än att han velat ha en tafla till af mig, och hört sägas att jag hade andra här i Pburg än dem han sett. W. förklarade derföre att jag kunde fatta detta som en beställning. Jag bör skicka en skizz från Paris – hvad mått och ämne beträffar, får jag välja – icke alltför stort och icke sorgligt.
Måndag 13 mars 1882 13. maaliskuuta 1882
Jag förgås af skam – det tredje brefvet från Mamma anlände just nu. Hvarföre jag varit så lat att skrifva vet jag ej. Jag tror dock att det varit emedan jag ständigt hoppats kunna meddela den glada underrättelsen att jag fått pengar. Men nej – det tyckes ej bli af. Jag gör hvad jag kan. Har varit uppe på kansliet och grälat, har skrifvit till Mme Flotow och talt med Duperret. Etter har lofvat tala med Worontzoff. Är det ej rakt som om jag skulle tigga och be om någon nådegåfva. Hvad jag nu förstår att det ryska folket saknar energi, sedan det gått i en sådan skola. Wladimirs två äldsta söner Kill och Bos, ha difterit, och resan till utlandet som var beramad måste derföre uppskjutas.
Petersburg, onsdag 22 april 96. 22. huhtikuuta 1896
Den 15 är det vårparad (d.v.s. d. 27) och då skall Jag försöka, genom Vorontzoff, få stå nära så att jag får se kejsaren till häst.
Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1. kesäkuuta 1896
Kejsarns porträtt har blifvit betaldt, men ej med 5000 utan med 3000 rubel – detta är nu den goda Tolstoys fel, som ej insisterade på 5000 – utan sade till Worontzoff att 2000 är mitt vanliga pris och att kejsarn naturligtvis skulle betala mera. Tolstoj är ganska skamsen och flat, och lofvade ännu reparera saken. – Liphart har näml. för ganska skrala porträtt fått 3000 rubel, och för alldeles usla landskap har Kejsarn betalt 5. – Men jag har ej tur i pengar, och kommer aldrig att ha. Jag tänker nu att Stanislai, som kommer att kosta något hundratal rubel, alldeles förhindrar ytterligare påstötning från Worontzoff.