Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. ingenjören Robert Runeberg

Lähteet

Gatschina Onsdag d. 2 febr. 1882 2. helmikuuta 1882
Sista söndags var jag på visit hos herrskapet Runeberg-Forsman, men de voro ej hemma och jag lemnade kort – en mörk tråkig entresal bebo de.
P.burg. tisdag afton d 28 mars 1882 28. maaliskuuta 1882
I går blef jag också presenterad för grefvinnan Heyden, som länge pratade med mig. – Jag hade efter beskrifningen trott henne vara mycket mera distinguerad och grand dame. – En massa finnar voro der i går. Med Naema Forsman Runeberg dansade jag ofta, med fru Fiken Ehrström pratade jag o.s.v.
Söndag morgon 2 april 82 2. huhtikuuta 1882
Jag skall ännu gå till Manzeys och säga dem farväl. Möjligtvis sticker jag mig då in till Runeberg också.
Petersburg 19 januari 84 19. tammikuuta 1884
Har jag talt om att jag var på middag hos Runebergs och att vi alla följde Ingeniör Bergroth och den sanna qvinnan fröken Lupander till bangården. De ha nu kuskat på allt sedan tisdag afton, då middagen var, och komma först i morgon till Vladikavkas. Fröken L. moltiger, men hennes kavaljerer Jarl, Neiglick m.fl. påstå att hon hon är verldens intelligentaste qvinna – kanske hon pratar så mycket mer med dessa sina tillbedjare.
Petersburg fredag 22/1 84 22. tammikuuta 1884
I morgon är jag bjuden då middag till Herrskapet Runeberg – dumt nog – då det är sista aftonen som jag är här och jag hellre ville vara hos Manzeys.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1. lokakuuta 1895
Ännu har jag ej gjort några visiter, emedan herrskapet här äta kl. 12 och 6 och jag arbetat så länge Jag kunnat se d.v.s. till 4, 1/2 5 och då ej velat besvära folk midt under deras middagstid. Men jag skall gå, redan i morgon, till Forsmans. Rob. Runeberg är der med familj.
Petersburg 10 (22) febr. 96 10. helmikuuta 1896
I dag hos Runebergs, der jag såg på kostymer och ljus. – sade att porträttet uppskjöts för kejsarporträttet. pres. Forsman från Viborg var der. – Kom derifrån kl. 2.
Petersburg 19. helmikuuta 1896
Utom fru Runeberg (jag skall dit på middag i afton) skall jag göra en pastell af Reuterskölds lilla fula och lifliga flicka (8 år) – en fransk fabriksegare Mr Charlier har låtit fråga om jag vore villig att måla hans fru (en spetsig blondin) – får nu se.
Petersburg lördag morgon 22. helmikuuta 1896
skulle gerna vilja komma hem i slutet af nästa vecka – får se om det går – och först vid ett förnyadt besök här måla fru Runeberg och lilla Reuterskiöld
Petersburg. tisdag. 17 mars 1896 17. maaliskuuta 1896
Gud låte Er alla få vara friska fortfarande! Då jag fått min Monark någotsånär färdig tror jag jag lacherar fru Runeberg på en tid och kommer hem för att hvila litet. Kickis bref fröjdade mig outsägligt. Säg att jag i dag telegraferat till Ellan – och läs detta för henne. Jag skall skrifva med det första, men har nu mycket brådtom, för att ej hasa ut med tiden så att Kejsarn hinner fara till Zarskoïe Selo. Tusen helsningar till alla genom Mammas egen Atte
Måndag 23. 23. maaliskuuta 1896
Huru det går med fru Runebergs porträtt det kan jag ej begripa.
Petersburg lördag 28 mars. 28. maaliskuuta 1896
Fru Runeberg måste vänta nu tills vidare – är det icke klart?
Petersburg, onsdag 22 april 96. 22. huhtikuuta 1896
Jag har så litet tid nu med dessa resor till Litejnaja Runebergs – att min korrespondens kommit alldeles på slarf. Den goda fru Naëma är lika så mild som bestämd då det gäller att icke derangera sig. Mina otaliga propositioner att måla porträttet här, när jag nu engång har den här goda ateliern, ha mötts med bleklagda nej. Då hon ju dessutom är så rysligt döf, kan man ej lirka, förklara sig och persuadera. Tråkigt är det att måla i deras barnkammare med 5 barnsängar, trångt och oroligt. Dessutom har jag ingen distans der. Och så har hon bråkat med toiletten så att hon nu är decolletée, i stor baltoilett med allt hvad hon har grannast – toutes voiles dehors. Följden är att jag nu är endast måttligt intresserad af porträttet som konstuppgift. Från att ha varit ämnadt till något nordiskt-moderligt intimt har det nu blifvit en Kuhlströmsk stasstafla. – Om två dar är det färdigt, hoppas jag.
*Märkvärdigt hvad de *hos Rs spela kort också – fins det någonting dummare och mera tidsödande på jorden?
Petersburg fredag 1896 24. huhtikuuta 1896
I går passade jag på och gaf fru Runeberg lof, för att i dag, här i ateliern börja med lilla Reuterskiöld – De gingo just nu härifrån. En sådan triumf som denna första seance har jag ej haft på länge. Pappa Excellensen och Mamma Louise jublade och bad mig att ändtligen inte förstöra likheter och uttrycket. – Mitt första utkast blef verkligen mycket likt och fick detta späda, lifliga fogelungsaktiga och ej ograciösa, som flickan har. Fru R. sade att det var så underligt och roligt att vara i min atelier igen, precis som för 14 år sedan, att se mig måla och tala om gamla tider.
Hvad som gör att Reuterskiölds äro så förtjusta är det att de förstå sig på måleri och också njuta af färgerna, teckningen, karaktären o.d. – då hos de flesta andra det är bara bekymmer om en nätt likhet och hvad alla bekanta ska' säga. – Jag är säker på att det bara är det senare som gör att Naëma Runeberg krånglat med kostymen. – Hon vill ej att man skall säga att hon – låtit "ta åf sig" i peignoir – det tillstod hon i går.
Nå, strunt, porträttet är nu så godt som färdigt. Fortare skulle det ha gått här i ateliern, det är säkert. Snäll och hjertinnerligt god tror jag hon är – men besynnerligt är det med detta lifliga intressen för kurtis, förlofningar, giftermål – ja giftermål framförallt! Och att sitta här i Pburg, som ju ändå är en stor stad, och intressera sig för om den och den häradshöfdingen derhemma verkligen tänker göra allvar af sitt flammeri för den och den – och allt verldens sqvaller i den vägen – det är ofantligt!!
Petersburg tisdag. 27. huhtikuuta 1896
Nu är jag i en sådan "hurry" igen att jag ej vet hvart jag skall vända mig. – Bråk med Kejsarns ram som i sista minuten måst göras om alldeles, så att judpolacken Volkoviski sitter uppe hela natten och skär. Bråk med permen, som nu, Gudskelof blir bra – Lilla Reuterskiöld är så godt som färdig. – Fru Runeberg likaså, men detta sista tar mera tid än man kan ana. Och när när skall allt detta göras.
Petersburg onsdag. 28. huhtikuuta 1896
Jag gick ej till Runebergs idag jag kan ej tänka på 10,000 saker på en gång.
Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
Härom dagen kom herrskapet Gallatly och bad mig måla hennes porträtt endera när jag kommer till London eller när de komma till Paris. De bådo helsa mina systrar och Mamma och tackade för vänskapsfullt bemötande. Han prutar då ej, i så fall liknande stora affärsmän som verkligen äro schangtilare än gens du monde. – Ett porträtt så stort som fru Runebergs – 6000 frcs, är ni nöjd med det? Det är ju väl betaldt, icke sannt?
Paris 17 maj 1900 17. toukokuuta 1900
I går voro vi af Runebergs bjudna på en slags större gala – och försoningsmiddag hos Ledoyen med Sanmarks Arthur Frenckells, norska fru Kristoffersen med dotter (hon sjelf född Juhlin-Damfelt) och jag beslöt att vara så älskvärd som möjligt, för att utplåna alla små minnen af missförstånd med Sanmark. Jag lyckades också förträffligt, och vi stodo efter middagen och klappades helt fryntligt. Fru La Runeberg är bra döf ändå; många af mina med stor ansträngning åstadkomna, vackra, hvita, qvickheter gingo totalt förlorade för henne. Jag förde näml. värdinnan till bordet.