Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk bokförläggare

Kjobenhavn lördag afton d. 14/5 92 14. toukokuuta 1892
Jag skickades af ett brefkort i morgse – det måtte då åtminstone komma fram. Det är så förskräckligt obeqvämt med detta boende i Rosenvænget – t. o. m. vår korrespondens lider deraf. för att rekommendera brefven måste man upp ända till Köbmagergade och det tar en timme – de få derför gå orekommenderade, på Guds försyn. Inga kommissionärer, inga stadsbud, ingen telefon – (teatern har ej telefon, Bojesen ej, inga privata)
torsdag 10 maj 10. toukokuuta 1894
Huru går det med Ellans resa. Då hon alltjemnt väntar att hennes Mamma skall komma tillbaka från Saaris. Det ser ej ut som om hon skulle komma snart. Om det ännu är tid d. v. s. om Ellan ej rest, vore det bra om Ni ville samla alla Holbergarne och skicka dem skiljt inlagda med henne hit till Kjøbenhavn – Bojesen har nämligen erbjudit sig att komplettera dem och låta binda in dem i praktband, samt har dessutom lofvat en originalteckning af Tegner.
Om Ellan är rest då detta kommer så bed Annie eller Bertha afsända Holberg till hr Ernst Bojesen, Kjöbmagergade 42 Kjøbenhavn – fra Hr A. Edelfelt, Holmgren eller Edlund kunna ju åtaga sig inpackningen.
Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30. huhtikuuta 1895
Bojesen och Geber proponera mig saker att illustrera – jag håller på med Pehr Brahe, det är fråga om några barnporträtt – jag har således, ekonomiskt taladt, icke någon mörk framtid.
Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Jag har en sådan förfärlig bunke med bref att besvara, att jag icke vet hvar jag skall börja och hvar jag skall sluta. Bl.a. har vår vän Emil Hammarlund bombarderat mig med bref angående en blifvande teckning till Jultomten. Likaså ang. en illustration till Bojesen. så att svara på inbjudningsbref till München, Dresden och Lübeck der det skall bli en stor nordisk utställning. – men jag har ingenting att skicka på alla dessa utställningar!
Paris 25 april 1901 25. huhtikuuta 1901
Bojesen har skrifvit till mig om en dansk upplaga – det vore ju mycket roligt. Ahrenberg som har likadan skrifklåda som han har svada, har skrifvit till mig långa epistlar, egentligen polemik emot min yttrande att de dåliga teckningarna i Fänr. Stål voro resultat af deras pådrifvande. – "Söderströms äro englar, Ahrenberg öfverengel, jag är en fattig syndig menniska, som borde kyssa den risande handen" det är summan af Jacquens sång.