Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

prins av Sverige, hertig av Västergötland, son till Oscar II

Lähteet

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Carl
Stockholm d 27 okt 1879 27. lokakuuta 1879
Jacob Ahrenberg, Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt satt framför kungen och prinsarna, som i en mellanakt tågade in mellan kulisserna för att ge Adelaide Ristori "litteris et artibus" [För vitterhet och konst, en kunglig medalj]; omsorgen och den historiska troheten i hennes kostymer förstärktes av att hon inte försökte kokettera ens då hon spelade Elisabeth som ung.
Stockholm fredag 16 Okt 91 16. lokakuuta 1891
Ni ha väl fått mitt telegram och det bref till Ellan der jag talte Om det prinsliga porträttet. Jag har redan haft 2 Seancer – det går som en dans, tror jag, ty han är mycket tyst och stilla (t.f. af döfheten som verkligen är mycket stor) förändrar ej uttryck, har ett markeradt ansigte Och sitter 3 à 4 timmar med 2 10 minuters raster. –
Prins Carl är en mycket mycket lång herre, längre tror jag att Paul Etter – han är bestämdt sjuklig, ty han ser ibland så gräsligt vemodig och hopfallen ut – fastän han morskar upp sig hvar gång jag ser på honom. Han är mycket allvarlig – hans sängkammare är enkel som Carl XVIs tält – en jernsäng och blågula uniformsrockar som hänga på stolkarmarna. Ofvanom sängen står broderadt: Befall Herranom din väg –" och oläsligt "Så älskade Gud verlden att han utgaf sin enda son" o.s.v. Den gängliga gestalten, uniformen, stöflarna påminner mig om Carl XVI. Den yngre brodren är mycket vänlig mot honom och tar synnerlig vård om hans helsa. Eugen är mycket gladare.
Prins Carl talte i dag om Vanja Etter, som uppvaktadt honom i Moskva. Han sade att han var "intelligent och väluppfostrad" och frågade hvar han tjenade och om han redan var stabskapten o.s.v.
Jag hoppas få porträttet färdigt till d. 27. I dag har jag bytt om rum att måla i – och befinner mig mycket bättre i en ljus, öfvergifven och förfallen mellan våning der dagern kommer från alla sidor. – Svårt är att konversera under seancerne då han är så döf, men han villej ha något sällskap säger han "för det skulle bara distrahera herr Edelfelt" säger han. Jag gör honom nästan i helprofil, så tar han tar han sig bäst ut, en mycket vacker och kraftig profil, har han.
Nu skall jag på middag till Celsings med de två prinsarne. Dessa vilja nödvändigt ha mig ut till Drottningholm, som de älska så mycket. – De låta restaurera der allt hvad de hinna.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20. lokakuuta 1891
Porträttet blir bra – men hvad betalningen beträffar, så hos ingenting blifvit bestämdt aftaladt – Celsing frågade mig för längesedan mina priser och jag sade 2000 fr. för ett bröststycke nu är ju detta litet större och jag hoppas att jag kan få mera för det. Med prinsen sjelf har det ej varit fråga om något pris. –
Jag är hela dagen i arffurstens palats der jag eldar i de gamla Gustavianska kaminerna så att panelningarna skrika (der har ej varit eldadt i den våningen på 20 år. Kl. ½ 9 börjar jag kl. 10 äter jag frukost med två prinsar af blodet och ryttmästar Nyblæus och kl. 12 går prins Carl –
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
Berndtssons resa i qväll – Ack den som kunde få följa med! Jag tror knappt Jag blir färdig till fredagen – Jag har nämligen litet förtagit mig på prinsens porträtt så att det icke går med samma lust som förr.
Och måtte jag sedan få resa ju förr dess hellre, träffa Eder, träffa Ellan och Pojken och hvila ut mig. Berndtson har lofvat komma upp till Mamma och tala om mig och porträttet som han sett. Gud låte mig om en vecka sist få resa öfver till Finland igen efter välförrättadt värv här. Helsa alla – Jag telegraferar en dag och vore bra lycklig om jag finge svaret bara två ord "alla friska". Gud vare med Eder alla – porträttet blir bra – jag får nog heder af det
Om fredag är jag bjuden på middag till prinsarne i arffurstens palats – måtte min mage hålla – Jag äter för resten 1) oläsligt förargligt
Kjobenhavn lördag afton d. 14/5 92 14. toukokuuta 1892
Frans Henningsen är hennes lärare i målning och hon ser mycket hemmastadd ut hos dem – känner hans fyra pojkar till namnet icke blott men till personer. – Coquelin hade talat med henne om porträttet jag målade och det tycktes intressera henne mycket. – Icke var det mycket ceremoni med de svenska prisarna, men ännu mycket mindre med dessa två furstliga personer af allra blåaste blod.
Stockholm midsommardagen 93 24. kesäkuuta 1893
Ellan och pojken äro friska och glada. Då jag kom hit till hotellet kl. 12 var här stor cour: faster Hermanine och Calle Knorring. Vi reste alla strax i ösregnet för att se paraden på Ladugårdsgärdet – det var ett gammalt löfte till Kikuli. Vi sågo Majestätet prinsarne, generalerna och hela armen oläsligt-genomvåta det var ett elände. –
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26. toukokuuta 1896
Svenska kronprinsen gick der i procession – han liknar porträtterna, lång, mager – icke så sympathisk som prins Carl och Eugen. – Några ungerska magnater voro kanske de vackraste af allesamman. – Greker i fustaneller, montenegriner rumänier – Scots quards med bara knän – Tänk hvad Kicki skulle ha njutit. De franska officerarne som äro här äro alla långa, resliga karlar – se mycket bra ut – många chasseurs d'Afrique i ljusblått och röda byxor – Gustaf Mannerheim gick framför kejsarns baldakin med dragen sabel och såg mycket schangtil ut – verkligen ståtlig.