Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk journalist och författare

Paris d. 12 april 82 12. huhtikuuta 1882
Påskdagen voro vi med Krohn, kammarherrn och en dansk literatör ute på en skovtur med fyra skandinaviska sångerskor – Krohn och jag voro arga – men hade af svaghet sagt ja – Fallesen ville naturligtvis se om der var något att göra i theaterväg. – Krohn gick och småputtrade öfver "de forbandede Dyr" och de voro verkligen icke mycket att komma med – illa klädda, pretentiösa allt hvad nordiska, isynnerhet svenska aktriser och sångerskor heta, äro konstens utkorade prestinnor, heliga och höga). Med detta höga mål, konsten, och deras stora medvetande om mennisko och qvinnovärdet, med deras faxer och theatraliska fraser, finnas det dock ej på jorden menniskor som mera sucka efter kurtis än just svenska aktriser och sångerskor. En danska var drägligast. Fallesen lofvade hålla ögat på henne, men sade om de 3 andra: "De stakkels pigebørn ære ikke noget videre"
Fredag d 15 april 82 15. huhtikuuta 1882
Med Fallesen och Krohn följer som en skugga en dansk literatör Kauffman, mycket led, fastän beskedlig i grunden.
d. 17 april 82 17. huhtikuuta 1882
Min Parisvistelse har hittils ej varit normal, då jag hela tiden varit med Krohn – hvilken i sin tur varit beroende af kammarherre Fallesen. I går morgse reste de och den der lille Kaufman och jag voro nere vid bangården med buketter hvilket mycket roade vederbörande.
d. 28 juni 1882 28. kesäkuuta 1882
Min vän Kauffman som är danska Dagbladets korrespondent har skrifvit en artikel om skandinaverna i Salongen, Jag och min tafla upptaga en tredje del af korrespondensen, en hel spalt. Det är då grannt. Han skildrar mig som en Aladdin natur för hvilken allting lyckas – ledsamt dock att jag ej fick gå igenom artikeln förut, så att jag kunnat stryka åtskilliga dumheter. Bl.a. säger han att Köpenhamn är min favoritstad, att jag alla år reser dit, och talar Kjobenhavnsk som en Kjøbenhavner. Tvärsäkert påstår han att om jag ej skulle ha blifvit en "feteret pariser maler" jag otvifvelaktigt hade blifvit en nordisk forfatter, samt säger att jag följer med och är inne i den danska litteraturen som få! Dessutom heter det att jag är af gammal svensk Adel m.m onödigt och ej till ämnet hörande.
Paris, söndag 82 27. marraskuuta 1882
Courtois, Dagnan och Kauffman voro glada att se mig.
I går åt jag middag med Kauffman o. Noël, som jag händelsevis träffade.
Paris d. 2 Dec 1882 2. joulukuuta 1882
Hon tycker ej mycket om Krohn och Kaufmann, då desse i Köpenhamn så ”öfverdrifvet” firat Coquelin, och ställt henne i skuggan. Alltid denna yrkesfåfänga och afvundsjuka.
Pasca bjöd oss på frukost som i går. Sascha kom efter mig, men då hade jag, beklagligtvis en förfärlig migraine – huru jag fått den vet jag ej. Alltnog, jag låg för ankar hela dagen inne hos Kaufmann, ty i min atelier arbetade de med uppsättningen af kaminen. I dag träffade jag Mme P. hos Jacobson och hon trodde att min migraine var en ”collé” d.v.s. lögn.
Paris d. 9 dec. 1882 9. joulukuuta 1882
En annan afton voro vi, Kaufmann och jag af Dahlberg bjudna på tyska kolonins en bal och konsert i hôtel kontinental. Det var ett förfärligt knoddsällskap – bara Lindenwaldar och Studar. Man kände sig förfärligt främmande, fastän man med handen på hjertat måste säga att dessa glasögonprydda kontorister bra nog mycket påminner om herrarne hemma i Norden – dock äro de vulgärare, simplare, mera krystade än skandinaverne.
Både Kauffmann och jag skämdes öfver att vara här i denna fransk-fiendtliga klick. Tal höllos om Deutscher Patriotismus o.s.v. och då svallade nästan min blod öfver – De uppträda fräckt, och jag undrar ej numera öfver att Paul Deroulède och "la ligue patriotique" piskade upp dem. Om det också var af misstag, så var det likväl ytterst välgörande. De ha något betjentaktigt, som förargar. Dahlberg måtte ha talt om hvem jag varoch strax var det ytterst väl: herr von Edelfeld par ci, herr von Edelfeld par là. – Nej, ut i köket med hela sällskapet – inte komma in i herrskapshem!
Julafton kl. 4 e.m. 24. joulukuuta 1882
Kauffmann spår att innan denna tid går till ända, han redan fått öfvernog af Paris.
Nyårsnatten 1882-1883 31. joulukuuta 1882
Min granne är Kaufmann – en snäll, beskedlig karl – söndersmulad och nervös som alla journalister, ofta nedtryckt af tanken på framtiden, som för literatörer ej är mycket lysande, då de ju med tidningsskrifvande äro förstörda till kropp och själ tidigare än alla andra. Han är tjenstaktig, beskedlig, men är ful, tråkigt ful och har en röst som skär i öronen. Han ser ut som en liten, blond, oförarglig dansk mefistofeles. Emellertid har jag i honom en stor beundrare, och han sjunger mitt lof öfverallt.
Han och jag ha funderat ut en roman tillsammans, och han har tagit saken så allvarsamt att han redan börjat teckna upp ett och annat. Vi gå naturalistiskt till väga och begagna oss endast af fakta. Jag har lofvat stå till tjenst med en massa yrkesdetaljer eftersom hans hjelte blir en dansk målare i Paris. Att Niels Lyhne leker honom i hågen är tydligt. När man skall hitta på något för andra och således ej har den minsta ansvarighet, är det mycket lättare än att komponera för egen räkning. Jag vet ej huru många kapitel jag redan rifvit sönder och lappat ihop under våra middagar på ett litet värdshus här invid.
I morgon ha vi, Kauffmann och jag, fru Sophie Menter-Popper på frukost har i ateliern. Skada att jag ej har något piano. Hon är en äkta Wienerinna – Ogratiös, musikalisk och litet simpel, men ganska glad och gemytlig. Vår menu är: kall kyckling med mayonnaise, ostron, gåslefverpastej och frukt – vin: Macon vieux. Mina glas och tallrikar. Kauffmanns servietter.
Apropos, ni får snart läsa en grann artikel af Kauffmann om expositionen hos Petit i "Göteborgs handels och sjöfartstidning. Troligen införa våra tidningar också samma korrespondens.
Paris torsdag d. 4 Jan. 1883. 4. tammikuuta 1883
På nyårsmorgonen väcktes jag af Kaufmann som blek kommer in till mig och förkunnar att Gambetta dött nyårsnatten kl. 12 – Han var uppslukad af detta och det grep mig äfven mera än jag kunnat tro – man liksom kände i luften att Frankrike förlorat sin största man.
Tidningarne tala endast om honom – Kaufmann har arbetat som en träl med korrespondenser, telegram o.d.
Paris d 29. Jan 29. tammikuuta 1883
I afton är den förskräckliga Dahlbergs konsert. Runebergs, Kauffmann och allt hvad skandinaver heta, inbjudna, och alla tycka vi det vara gräsligt tråkigt.
Paris d. 27 februari 83 27. helmikuuta 1883
Jag tog Kaufman med mig och i en fiaker bar det af till Ville, långt borta "de l'autre coté de l'eau”. Villes staty är verkligen bättre än allt hvad han gjort hittils. En fiskarpojke som drar upp en aborre – realistisk i högsta grad, men liflig och bättre gjord än allt hvad han hittils uppfunnit. Det är något rigtigt bra i ställningen – en rörelse som är "trouvé". Men stackars Ville, måtte han blott få den såld!
d. 9 mars 83 9. maaliskuuta 1883
Mamma frågade mig hvem som var Nya pressens korrespondent i Paris – Det är Kaufmann, men det är alldeles unter uns, ty som han skrifver sedan längre tillbaka till Dagbladet, och han ej att det skall komma ut. Jag har ej tid eller lust att inskrifva något. Tarflig tidning för resten.
Då Kaufmann och jag gå och äta middag tillsammans, bruka vi sitta och göra upp dramer, romaner o.d. allt med bibehållande af passerade saker och verkliga personer. – Måtte blott K någongång få tid att skrifva något skönlitterärt. Detta tidningsskrifvande måste då vara det mest enerverande i verlden.
Paris d. 20 april 20. huhtikuuta 1883
Hvar skola ni bo här? Den tanken sysselsätter mig. Här är ett garni i närheten men här är det långt till centrum – så finnes det hôtel St James, engelskt, hyggligt midt i staden – i alla fall kunna ni ju ta in der först. Hade jag ej en sådan idiot till concierge, skulle ni bo här och jag sjelf inne hos Kaufmann – men det djuret conciergen skulle icke kunna passa upp er som sig bör. Allt det der ger sig nog – mera här näst – tusen helsningar från Atte
Petersburg söndag afton 30. joulukuuta 1883
Detta bref kommer troligen fram på tisdag morgon. Jag tar Mamma derför i famn och önskar Eder alla af allt hjerta ett godt nytt år och Guds välsignelse, och säger eder tack för det gamla, likasom tack för hvarje år. Hvad jag är lycklig att ha Eder – friska glada och goda – Gud vare med Eder! Jag har en massa bref att skrifva i afton – till Kaufmann, Krohn, Pasteur o.a. samt en helt paket visitkort att skicka till vänner och bekanta i Paris till nyåret Jag säger Eder derför farväl. i morgon afton hoppas jag kunna skrifva några ord innan år 1883 går till hvila. Helsa alla hjertligt från Atte.
Fragment 1. tammikuuta 1884
I lördags var jag ett ögonblick hos herrskapet Fich som hade en soirée med dans. – Schangtilt skulle det vara. Grefve Knudt och grefve Reventlov från danska Ambassaden, ett kosmopolitiskt sällskap och två mycket vackra wienarinnor. der gjordes musik och dansades. Knudt af Knudsborg skrattade så innerligen åt Kaufmann och hans giftermål och tänkte på hur nöjd K. ändå måste ha käntt sig öfver att ha ansedd vara en sådan der demonisk förförare.
Valter Runebergs atelier påskaftonen kl 4 ½ e.m. 1. tammikuuta 1884
Kaufmann har kommit hit, galnare än någonsin. Han är bra fånig, men beskedlig. Hans Domsch ser glad ut – de bo på andra sidan Seinen och jag är bjuden till dem i morgon afton. Huru länge han stannar här vet han ej, men det blir väl en god tid framåt. Hon har intet engagement – ty hon tyckes verkligen ha gjort fiasco i Italien. Kaufmann och Domsch bådo om sin helsning till Mamma och Anni. Måtte det nu gå honom väl, så att han förtjenar litet pengar och kan slå sig ut med sitt unga vif.
Acku Berndtson kom i går afton. Intet bref kom på förhand och först kl. 7 fick jag några rader från Köln att han skulle komma 7.18 och att han hoppades att Gunnars atelier var i ordning. Jag tog en vagn och fick lyckligtvis tag i honom – men omöjligt att inlogera honom i Berndtsons-Kaufmanns atelier, der det ej ej finns en stol ej ett bord ej en säng att ligga i
Emile har visat sig mycket vänlig och tjenstvillig vis à vis Acku. Och hoppas sedan helgen är öfver kunna installera honom i Kaufmanns sängkammare. Vi vänta med otålighet ett bref från Gunnar der han ger oss anvisning på möblerna.
Fragment 1. tammikuuta 1884
Kaufmann och hans fru pina mig med att komma och installera mig i deras "Have" för att måla – det skall jag också göra då det blir litet varmare.
Petersburg 19 januari 84 19. tammikuuta 1884
Kaufmann är i Italien, har varit i Florens o.a ställen, som jag svårt misstänker för att följa eller förfölja fröken "Domsch" som skall ha debuterat i Florens. Emellertid har han genom sin frånvaro från Paris ej kunnat uträtta de kommissioner jag bad honom om – och det är ju förargligt.
Nära Kovno. onsdag d. 30/1 84 30. tammikuuta 1884
Kaufmann är i Italien. Det förargar mig att har ej gifvit tecken till redovisning för de 600 frcs jag lånat honom
Paris söndag d. 3 februari 84. 3. helmikuuta 1884
Stora saker ha händt. Kaufmann är gift gift, med fr. "Domsch". Stor skandal – han reste efter henne till Italien i November
Skandinaverna här moraliskt rysande öfver Kaufmanns Don Juans tilltag, allt mera sqvaller tills Björnson får höra det, skrifver ett bref till Kaufmann vari han säger honom de värsta sanningar – han hade "systematiskt förderfvat denne brave pige" – K. svarar intet tills han får höra att Björnson ville skrifva ett likadant bref till fröken Dons' far – (som ej lär ha vetat af detta). Då telegraferar K. att Björnson och alla de andra skandinaverna få nödiga upplysningar af Nordau. – "En bande" presentera sig dessa hos Nordau, och Nordau presenterar för dem – Kaufmanns och fröken Dons vigselattest – de hade i hemlighet skuttat öfver till London och låtit viga sig der. Jag är öfvertygad om att Kaufmann gjort mycket af detta bara för att vara vigtig och förarga skandinaverne. Hvarföre denna hemlighetsfullhet.
Emile berättade historien på sitt sätt. "Les femmes, voyez vous, c'est la perdition de tout le monde – Qui aurait jamais dit ça de M. Kaufmann – un garçon si serieux – mais il fallait bien qu'il i passe comme les autres. – Jag bad Emile berätta utförligt och han började med "C'est comme qui dirait un mystère”
Emellertid har jag haft bref från Kaufmann om allt detta.
Underligt är det, underligt isynnerhet att hon brydde sig om detta romantiska äktenskap med K. – Hennes debut i florens lär ha varit ett fiasco. Kaufmann tror emellertid att hon skall bli en nya Kristine Nilsson och derför, derför fick ej hennes giftermål offentliggöras, det skulle skada hennes "Kunst og Carrière".
Runebergs skratta åt detta – de andra skandinaverna äro litet flata, och arga.
Paris, måndag d. 4 februari 84 4. helmikuuta 1884
Forgeron har assommerat mig med sitt trassel med Kaufmann – Kaufmann vill endast betala en tredjedel af det sista qvartalet, och han anser sig ha rätt att begära det hela. Han förklarade detta med stora gester och rullande ögon. samt ville göra mig till en slags skiljedomare i denna intressanta sak – jag bad honom naturligtvis låta bli.
Kaufmanns roman tycks väcka lika mycken munterhet bland fransmän som indignation bland skandinaver. Jag begriper ej hvad dessa hypokritiska bråkiga skandinaver finna för osedligt i att Kaufmann gifter sig – jag ser bara det löjliga i alltsammans; och löjligt är det bara för det är Kaufmann.
Paris d. 7 febr. 83. 7. helmikuuta 1884
Här i Paris har jag blifvit öfverraskad af två förgyllarräkningar som äro ganska stora – jag slipper dem då aldrig, dessa förfärliga, tusental slukande menniskor! Kaufmann har ej betalt en fyrk för mig, hvarken här eller der, hvilket är ganska tråkigt. Det låter precis som en lögn då man kommer in i en bod och säger: Mr den och den har väl varit här och betalt er, hoppas jag – och man då får till svar ett aimabelt småleende med: pardon, Monsieur, personne n'a été ici, o.s.v.
d. 10 febr. 84 10. helmikuuta 1884
Några ord blott med det vigtiga documentet om Kaufmanns giftermål med "Domsch".
Paris måndag d. 25 febr. 84 25. helmikuuta 1884
Herr Fich har suttit här, fastän jag hade modell och ännu en gång plågat mig med Kauffmanns historien
Ack om jag kunde slippa få höra tala derom, och hellre finge reda på Kaufmanns skuld till mig.
Paris onsdag d. 27 febr 84 27. helmikuuta 1884
Från Kaufmann har Jag ändtligen haft bref med alla små utgifter som han afräknar för kontributionen, Berndtsons små skulder o.s.v. säger han sig vara mig skyldig nu ungefär hälften af den först lånade summan, och ber att få anstånd med betalningen. Stackars omusikaliska Kauffmann! Hon lär verkligen ha gjort fiasco, men K. trodde naturligtvis att hennes konst var för fin för att uppskattas af det stora publikum. Nu äro de i Milano, på jagt efter ett engagement.
Lördag 5 april 84. fortsatt onsdagen. – 5. huhtikuuta 1884
Acku – hvad skall han göra här? Det blir emellertid roligt att träffa honom. Månne han skall bo här i Gunnars nysshyrda atelier, den f.d. Kaufmannska? Der fins emellertid ej så mycket som en stol – Jag har ingen aning om hvad han har gjort af sina möbler.
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16. huhtikuuta 1884
Påskdagen var jag på en improviserad middag hos herrskapet Kaufmann. Dem skulle Mamma se! Kaufmann sjelf skiner som solen, värre än förr – nervöst lycksalig – gafflar och stammar och drar mun upp bakom öronen – han kallar henne för Bi "en forkortelse af Bibi, syns Du ikke det ærkomisk?" – Hon mera lugn, men snäll ändå mot Kaufmann – Han springer och fjeskar och talar om musik som han alls ej förstår sig på.
De lefva nu vid Pantheon och svära hat mot alla skandinaver, utom Jurgensens och mig och grefve Knud af Knudsborg, som varit vänliga mot dem hela tiden.
För resten säger Kaufmann att om han någonsin skall komma tillbaka till Skandinavien så kommer han först till Finland – ty alla finnar han känt ha varit generösa och hyggliga mot honom, och det är det enda land i Norden der han ej haft förargelser. Han säger att H. D. är den tidning som betalar honom bäst.
De äro mycket tacksamma för Mammas vänlighet mot dem i fjol och bådo mig helsa såväl Mamma som Anni
Förfärligt komisk var deras beskrifning på vigseln i London, Då Kaufmann skulle svära inför erkebispen i Canterbury att han ej var gift förut och sedan skulle läsa upp förmuläret ur en bok "jeg, der ikke kan et engelkt ord". – Han lär ha läst så galet att hans Domsh småflinade – "jag syntes det var opassende at saaden staae og grine".
Emellertid blir det väl ingenting af med hennes engagement och Kaufmann får bråka dugtigt för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Men han är så salig att man verkligen måste önska honom all möjlig lycka och framgång också i economica.
Paris söndag d 21 april 84. 21. huhtikuuta 1884
Så kommo hr och fru Kaufmann hit i går. De ha hyrt ett litet hus ute på l'Île de la Grande Jatte" dit vi gingo en afton om Mamma mins – der få de badhus, båt, ett helt hus möbleradt för 1200 frcs i året och voro ytterst förtjusta. Pariserstojet brydde de sig icke om – en koja och ett hjerta.
Mamma kan ej tänka sig Kaufmanns lycksalighet – han stönar af förtjusning och skrattar åt allting hoppar – ja han är bra fånig. Hon har ej några känsloutbrott men är ändå mycket vänlig mot honom. Hon talar icke ett ord om sin sång – stackare, säger bara att hon är hes och derför ej kan sjunga.
torsdag 1sta maj 84 1. toukokuuta 1884
Nu ha Kaufmanns, han och hon varit här på frukost. Jag lefver allt fortfarande i en qvarn – Det var en frukost som jag var skyldig dem sedan länge.
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
Igår voro vi hela dagen ute hos Kaufmanns på l'Ile de la Gde Jatte. Det var en seglaraugustivärme – ett fisklif på Seinen med Canotier'er, simmare och båtpartier utan all like. Vi, Acku och jag, voro bjudna först på frukost, sedan på middag hos herrskapet. K. – en sådan herrlig dag.
Kaufmann har nu fått en gammal norsk piga, som är "briljant" hon har tjenast 15 år i Havre och talar alldeles bra franska och engelska – gör alla sysslor och lagar ypperlig mat. Kaufmann i extas. "Nej, desse coteletter ære dog henrivende" eller "sikken magelös tuppe" – in infinitum.
Han läst upp många nya nouveller – visserligen ganska bra men icke just originella – för resten alldeles främmande hvad skrifsättet beträffar – om det moderna Frankrike.
I det andra numret af d. dagbladet ingår en kort redogörelse af Kaufmann för Salongen, också mycket smickrande för mig. – med dagens bref skickar jag ett utdrag ur "Gazette de France.
d. 10 maj 84 10. toukokuuta 1884
I går afton var det venetiansk fest hos Herrskapet Kaufmann ute på l'Île de la grande Jatte. Det var årsdagen af hans stora kärleksförklaring i fjol – tänk då voro vi här, och då de sedermera voro församlade hos oss. Björnsons och Lies m.fl., då voro också K. och Domsch förlofvade. – Emellertid voro i går afton Lies, Nordau, Acku, Geijerstam och jag derute. Vädret var det herrligaste. Illuminationen lyckad, Kaufmann strålande, tassig med en blå hufva uppvikt à la Napoleon, blommor i knapphålet – salig, salig. Domsh i en röd lufva, röd schal och röda blommor. Hon såg ut som en socialdemokratisk revolution.
d. 23 maj 84 23. toukokuuta 1884
Kaufmann kan ej förstå hvad jag skall göra i London – "Jeg syns der ær Kjedeligt". – För resten be de oss alltjemnt ut till sig, men resan ditut blir ändå ej ofta af.
Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Jean Baptiste Pasteur vill att Edelfelt besöker Louis Pasteur i hans laboratorium; måste telegrafera återbud till Kaufmann som har bjudit till frukost.
Paris 16 april 1885 16. huhtikuuta 1885
Edelfelt har besökt Kaufmanns, som haft en svår vinter: kallt och ont om pengar; fru Kaufmann vill bort från Paris; Edelfelt konstaterar att det är en allvarlig sak att gifta sig.
Har tagit hand om en svulten arbetare hos Kaufmanns; de ska tillsammans hjälpa honom och hans familj; mötet med arbetaren var mera gripande än teater.
d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
Kaufmann skriver om Paris skuggsidor; han har det ekonomiskt knappt eftersom flera tidningar "knappat in" på korrespondenserna, Kaufmann har reumatism, och är osams med de flesta skandinaver; Edelfelt: tycker synd om Kaufmann; Kaufmann skriver bok om det "mondaina Paris", men han bor långt borta och träffar få.
Paris d 22 mai 85. 22. toukokuuta 1885
Edelfelt besökte för två dagar sedan Jürgensens, gäster var bl.a. Kaufmanns samt många danskar och fransmän.
Kaufmanns har det ensamt på sin ö; Edelfelt skulle gärna besöka dem oftare, men har inte tid.
Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
Kaufmanns reser till Danmark i sommar; det kommer att göra dem gott, de har haft så mycket ekonomiska bekymmer och nervositet; barnet får sin fars näsa.
Paris 18 juni 85 18. kesäkuuta 1885
Edelfelt har bjudit Kaufmanns på [restaurangen] Ledoyen.
Kaufmann har blivit krokigare; han har svårt att få ihop tillräckligt med pengar för familjen.
Kaufmanns tjänstefolk: en norsk piga som skryter och en fransk barnsköterska som är ful; Edelfelt konstaterar: det måtte vara farligt för barnet att se på en sådan barnsköterska.
Kaufmanns ska vara på en stor herrgård på Fyn under sommaren, det kommer att stärka dem.
Paris d. 27 Juni 85 27. kesäkuuta 1885
Kaufmanns norska piga har kommit för att hämta Kaufmanns kistor i Edelfelts källare.
Edelfelt är glad över att Kaufmanns har rest till Danmark.
Kaufmann ser äldre ut och "eländig".
Paris d. 5 December 5. joulukuuta 1885
Hälsningar från Kaufmanns, som haft bekymmer med sina pigor; fruns smycken blivit stulna, flyttat två gånger.
Nyårsdagen 1886. 1. tammikuuta 1886
Edelfelt är bjuden på middag hos Kaufmanns på söndag.
Kaufmanns vill att Edelfelt arrangerar soaré i sin ateljé, som då Alexandra Edelfelt var i Paris, men han vill inte.
Kaufmanns är tråkiga: de talar om att allt är så dyrt och att de blir lurade; Edelfelt konstaterar: de är opraktiska och Kaufmann är krånglig med maten.
Edelfelt kan inte bjuda Kaufmanns och Bjørnson samtidigt.
Paris, onsdag d 27 jan. 86 27. tammikuuta 1886
Det har varit middag hos Kauffmanns, som klagar över att allt är dyrt och som ska få ett barn till; allt är dyrt; genom pratet om ekonomi medger Kaufmann sin inkapacitet att förtjäna mera och hushålla bättre.
Paris d. 4 februari 86 4. helmikuuta 1886
Kaufmanns hälsar; de har flyttat in i ett garni [möblerade rum för uthyrning].
Nizza d 11 mars 86 11. maaliskuuta 1886
Har åkt en tur i vagn med Chambure till Mentone; vackert, Kaufmann hade rätt om landskapet; Edelfelt och Chambure besökte ett ställe som heter Beaulieu, har inte sett något så vackert ens på Chatelet-teatern.
Det skulle vara roligt att läsa vad Kaufmann har skrivit om Pasteur.
Nizza d. 16 mars 86 16. maaliskuuta 1886
Edelfelt har fått brev från Kauffmann som har fått en dotter till; Edelfelt: hoppas Kaufmann kan försörja sin familj.
Kaufmann har inte betonat Monte Carlos dåliga inflytande på Rivieran.
Paris d. 28 april 86 28. huhtikuuta 1886
Edelfelt måste gå till Kaufmanns trots att det inte är roligt; men han måste gå eftersom hela familjen Kaufmann kom för att göra inbjudan.
Söndag 2 maj 86 2. toukokuuta 1886
Middag hos Kauffmann som inte vet något om konst.
Paris d. 5 juli 86 5. heinäkuuta 1886
Edelfelt hade Kaufmanns och kammarherre Fallesen på frukost i ateljén dagen innan; conciergen lagade god mat som konnässören Fallesen gillade.
Fallesen råder Kaufmann att söka tjänst i Danmark.
Promenad i Boulognerskogen med Fallesen och Kaufmanns; överraskade av åskskur.
2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Kaufmanns har kommit med många förslag på var Edelfelt ska kunna installera sig; han mötte dem på gatan och bjöd dem på middag.
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Kaufmanns ska försöka hitta "appartement de garçon", ungkarlslägenhet, åt Edelfelt; rummen på hotell är inte trevliga; Edelfelt har självt hört sig för i en familjepension.
Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Edelfelt själv kan inte längre själv tåla "le monde", "le tout Paris des premières" , inte ens i Kaufmanns tidningskorrespondenser.
Paris d. 24 januari 87 24. tammikuuta 1887
Kaufmann har i välmening köpt ett fult gyllenlädermöblemang [läder som har mönstrats i relief och försilvrats och delvis förgyllts] åt Edelfelt: soffa och fyra stolar; Edelfelt hade bett honom köpa fåtölj i Louis XV-stil; nu är det överenskommet att Edelfelt köper en av Kaufmanns länstolar och att Kaufmann säljer möblemanget; igår berättade han att en dansk snickare hade åtagit sig försäljningen.
Paris d. 3 februari 1887 3. helmikuuta 1887
Edelfelt får Helsingfors Dagblad av Kaufmann; Edelfelt förargar sig åt tidningens felaktiga översättningar: bl.a. har tidningen citerat markis de Revirohes [?] fel; markisen har inte sagt att hans son är en kanariefågel, det är ett uttryck som betyder att sonen är en gök, "en dabb".
Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Edelfelt har varit på teatern med Kauffmanns; de såg "Les trente millions de gladiator" på Variété, en vaudeville-komedi som Edelfelt beskriver som en "högst galen fars", av Labiche med skådespelarna Baron och Dupuis "och tutti quanti"; [farsen är skriven av Eugène Labiche och Philippe Gilles].
I går var det soaré, kvällsbjudning, hos Kaufmanns; gäster var Runebergs, några unga danska herrar och Christensens, som är en fransk-mexikansk-amerikansk-australisk familj som har vinodling vid Loire.
Paris d. 19 mars 87 19. maaliskuuta 1887
I kväll är konstnärsmiddagen för prins Eugen; i glömskan har Edelfelt köpt biljetter till en konsert samma kväll; varken Kauffmann, Chambure, Portalis, Courtois, eller Dagnan kan ta den.
Paris, d. 31 mars 87 31. maaliskuuta 1887
Edelfelt har gått med Kuffmanns, Neiglick och fröken Törnebladh på "Orfeus i underjorden" [Orphée aux Enfers, en operett med musik av Jacques Offenbach].
Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Alexandra Edelfelt ska inte vara rädd för att det blir förlovning; Edelfelt tänker inte på sådant, eftersom han har blivit så nedslagen av allt det han ser omkring sig, bl.a. Kaufmanns försörjningsbekymmer.
Onsdag morgon 11 april 1888 11. huhtikuuta 1888
Flera brev har kommit bort för Kauffmann.
Edelfelt har varit på soaré hos Kaufmann, men har glömt att berätta om det för Alexandra Edelfelt; det var "meget sjik, saadan rigtig parisisk", där uppträdde flera goda musiker på en liten scen, Kaufmann har nämligen varit impressario för flera musiker i Danmark; Mademoiselle Galitzin spelade violoncell [cello]; det roligaste var att se Kaufmann som flög som ett torrt skinn för att vara artig mot alla; han presenterade Edelfelt för tyska skalder, danska guldgrävare från Kalifornien och pariserartister, just som Edelfelt var på väg; Kaufmann bjöd Edelfelt på champagne i tamburen.
Paris, söndag 13 maj 88 13. toukokuuta 1888
Det var middag hos Kaufmanns föregående dag; Ellan var trött efter resan och stannade hemma; gäster var violoncellspelerskan Galitzin som är pladdrig, pratsam, aktrisaktig och halvgammal, en pariserartist som berättar historier om alla, samt Jürgensens; det var ett omaka sällskap.
Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
Ledsamt med Madame Jacquinots nej; ledsamt att inte veta var man skall bo; visseligen friare nu, eftersom ankomsten till Paris inte är fastslagen; önskar ett hotell garni där man kan få det varmt för Erik; kanske Kauffmann kan skaffa det.
Paris 12 oktober 89 12. lokakuuta 1889
Brev från Madame Jacquinot: trots att Paris är fullt av resande hade hon lyckats få rum för hela familjen Edelfelt i Madame Armands pension i Paris för 35 franc om dagen; Edelfelt telegraferade genast till Madame Armand för att reservera rummen, det var dumt för Kaufmanns telegram innehöll en bättre proposition.
Emile gett brev från Kaufmann, som telegraferat till Namur om att det är omöjligt att bo i Madame Armands pension; Kaufmanns handstil är oläslig; Edelfelt bestämde sig för att föra familjen till Madame Armands pension i alla fall.
Lyckades deschiffrera Kaufmanns brev: han hade hyrt rum åt familjen Edelfelt hos en gammal fattig fru för 20 franc per dygn.
lördag [odaterat våren 1890] 1. tammikuuta 1890
I förrgår middag hos Moltkes tillsammans med "honoratiores" inom "danska kolonin"; Kaufmanns hör inte till dem.
21 jan. 90 21. tammikuuta 1890
Ellan och Edelfelt repar sig långsamt efter influensan; Ellan lider av sömnlöshet; Edelfelt är nervös och har problem med magen; Edelfelt så trött att han inte borde skriva; kanske är det sviterna av en tråkig middag hos Kaufmanns igår.
Gäster hos Kauffman: kammarherre von Hedeman, Hoskær, Falbe från legationen, Ellan och Edelfelt; sällskapet skulle "föreställa" mycket fint.
Kauffmans är "beskedliga" människor, men deras fåfänga och fruns tillgjordhet förargar Edelfelt; fruns befallningar på franska åt den svenska pigan Augusta lyckades dåligt.
Edelfelt tycker inte om Kauffmans sätt att försöka lära Edelfelt att maknadsföra sig med soaréer i ateljén; Edelfelt har varit så länge i Paris att han vet att det är verklig talang som räknas i längden; Kauffman förstår inte att man också kan göra sig löjlig med en soaré; Edelfelt har högre mål än att räknas till "tout Paris", dit kommer Kauffman ändå aldrig.
Kauffman "gått åt" Krohn; vilket Ellan taktfullt klippte av; Edelfelt var arg; Kauffman hade tänkt sig som juryman för konstindustri istället för Krohn vid världsutställningen i somras; Krohn är den främsta specialisten på det; Kauffman är löjlig.
Söndag 26 mars 1893 26. maaliskuuta 1893
Nu på e. m. skall jag fara till Pasteur o. Mme Kahn och sedan äta middag hos Kaufmanns – det blir en tråkig middag, derom är jag öfvertygad – ledsamt att se huru usel K. är, den stackarn – sjelf är han vid godt mod som alla lungsigtiga.