Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bagdad

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Bagdad kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Bagdad kronologisessa järjestyksessä

Tisdag januari -81. 18. tammikuuta 1881
En vacker dag komma Walter Runeberg med fru hit, tala om ett vigtigt bref till mig som de förde med sig, en stor underrättelse o.s.v. jag trodde minst att jag blifvit utnämd till storvizir hos kalifen i Bagdad – men blef icke mindre förbluffad då jag erfor sanningen. Krohn är förlofvad och skall gifta sig den 28 januari. Det är ej någon ungdomsblomma men intelligent, rik och chic, en fröken Bull, som jag såg i Köpenhamn och som jag då på skämt ifrigt rekommenderade åt Krohn. Hon har i sin ungdom varit förlofvad med en sjöofficer som dog, har rest mycket, sett och läst allt som kan ses och läsas, och derigenom har redan en viss klockarkärlek etablerat sig mellan henne och Krohn. Hon lär ha ungefär 10,000 i räntor hvilket ej heller är illa för Krohn. Han säger sig vara obeskrifligt lycklig i sitt bref. Han har aldrig tålt blodunga flickor, och då han sjelf är 40 år nu tror jag att det kanske ej är så galet att ha vändt sig till en mera bedagad. Fröken Bull lär ha smak och l'esprit d'arrangement i högsta grad och de passa således också i detta fall för hvarandra. Emellertid hade denna underrättelse en sjusjungande middag hos Runebergs följd. Man äter och dricker bra hosWalter.
d. 2 februari 2. helmikuuta 1881
Jag skall börja med den senare, som nyligen spelat titelrolen i Dumas (nästan uthvisslade) pjes Princessan af Bagdad. Spelet lär dock ha varit alldeles öfverlägset, och man hyssjade mest åt miousequenserna i stycket, som lära vara många.
torsdag d. 10 febr 1881. 10. helmikuuta 1881
Derefter såg jag pjesen, som förargade mig och gaf mig en låg tanke om Dumas uppfattning af lifvet och naturen. Existerar sådana menniskor som de hvilka uppträder i princesse de Bagdad, så äro de undantagsfall, och böra ej komma på scenen. Alla tre hufvudfigurerna äro bizarra. (det säger författaren alltjemt, och vill förklara detta genom deras härkomst, så t.ex. förklaras alla hjeltinnans underliga ombyten, vrede, trots derigenom att hon är oäkta dotter till en kung). Jag var rasande flere gånger och rigtigt nöjd i mitt sinne när hvisselpiporna började midt under en af de mest rörande slutscenerna som är det vidunderligaste och osannaste man kan tänka sig. Man har nu hvisslat alla gågner sedan 1sta representationen. Spelet är verkligen utmärkt och jag tycker det är synd om Croizette som får höra hvisslandet just då hon spelar som bäst.
Paris 1 februari 83 1. helmikuuta 1883
Jag talade om Prinsessan af Bagdan och Croizettes spel. Naturligtvis kunde jag ej säga hvad jag tänker och tycker att stycket, som så mycket annat af honom är grundfalskt, utan gjorde jag bara reflexioner om sättet att spela, förstå vissa ställen o.d.
Paris d. 27 februari 83 27. helmikuuta 1883
Mme Lippmann – den så ofta omtalade Colette Dumas – sjuklig, mager, temmeligen vacker, men med ett visst aktris-tycke. Det är till henne Dumas har skrifvit dédication på första sidan af prinsessan af Bagdad, detta egendomligga: Ma fille Colette, reste toujours une honnête femme, c'est le fond des choses". – Dessa linier ha alltid stött mig, sårat mig. Skall en far kunna förutsätta, ens tala om att hans dotter någonsin skulle kunna vara eller i tiden varda annat än en hederlig qvinna!?