Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Allegorisk komposition med ett finländskt ideallandskap som fond. I mittfältet Alma mater och Pallas Athene (enl. J. J. Tikkanen i Hbl. 27. I. 1905 en gestalt symboliserande Finland) omgivna av studenter med fanor samt skolbarn. På det ena sidofältet representanter för de sköna konsterna med J. L. Runeberg som medelpunkt, på det andra fältet företrädare för vetenskapen med J. V. Snellman som centralfigur. Enligt detta, från det av konsistorium fastställda tävlingsprogrammet avvikande, men till tävlingen inlämnade förslag hade Edelfelt tänkt sig sidoväggarna dekorerade med målningar framställande invigningsprocessionen 1640 (Kat. n:o 1072) och Auroraförbundet. Målat huvudsakl. 1890. Förslaget deltog icke i den utställning av Edelfelts skisser och studier till Per Brahe-sviten, som i januari 1905 anordnades i Universitetets solennitetssal, och har icke kunnat återfinnas. Summarisk kompositionsskiss i blyerts i Ateneum, A III 2028: 87.

Förekomster i brev

Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
Först gingo vi till Göthehuset, som ligger alldeles invid. kölden var bister -13° och gråväder – och huset absolut oeldadt. Det kommer så litet främlingar den här tiden, och på tre dagar hade der ej varit en käft, menade föraren, således lönade det sig ej att elda. Detta iskalla källaraktiga förtog något intrycket, ledsamt nog. Emellertid skall jag vid tillfälle komma hit igen någongång vid bättre väder, för att rigtigt lifligt få fram den stämning som jag nu endast anade. Huset är naturligtvis rysligt roligt att se, utom att det är så sobert 1700 taliskt till sin inredning – något af stämningen som jag velat ha fram i mitt aurora förbund. – Trappan som förde upp till den franska officerens rum – dennes skåp, och mest af allt Göthes barn dockteater som han talat så mycket om, minnen från hans mor, hennes möbler, husgeråd, kläder allt detta röde mig obeskrifligt – Sjelfva rummen hade någonting af Othmanska våningen i Borgå – samma storlek på rummen låga i taket, ljust, stelt möblerade.

Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Roligt att få höra hvad de beslutat om skizzerna till Unversitetet.

Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
Hur går det med universitetsmålningarna? Hvad Ahrenberg säger betyder ingenting. Egendomligt är att Auroraförbundet, som jag sjelf anser vara bäst ej tyckes ha väckt något vidare uppseende. Att skildra 1700 talets lärdom genom en praktbild anser jag vara alldeles galet – det var just de lärda, "filosoferna" som försökte och verkligen lyckades, delvis, återföra menskligheten till naturen då. – Då jag tänker mig Linné, Porthan Calonius – likasom då jag söker föreställa mig encylopedisterna, kommer jag sist af allt att tänka på akademisk ståt. I mitt Aurora förbund ville jag ge något af det enkla, djupa, kritiska som under hela seklet gick jemnsedes med hofpladdret, pudret och de röde klackarna. – de ha ej förstått mig.

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16 april 1891
– Mammas bref fick jag i går afton Jag har visserligen ej sett tidningarna hemifrån och ej heller fått bref från någon af jurymedlemmarna – men Mammas bref och Mammas vrede bekräftade stadfäster min fruktan att något dumt och galet var på färde. – Äro de rent af galna? Sedan verlden står tror jag aldrig att priset blifvit gifvit i en täflan åt de täflande som visat sig sämst – Man brukar ge ett accesut åt den näst bästa, men att ge det åt de två sämre, det är oläsligt stående faktum. när de nu skrifva tänker jag svara med att såg måste ha missuppfattat meningen och skall försöka drifva saken in absurdum genom att begära förklaringar. – Hvilka af jurymännen har reserverat sig? Har hela denna historia stått att läsa i tidningarna? –

Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
Hvad är det för dumheter med priset för universitets täflingen – Beställa de af mig så skall jag också få priset eller en del deraf – annan är det ju ett misstroende votum som icke kan annat än nedsätta mig i publikens ögon. I en täfling der skizzerna blifvit godkända måste priset ges ut – ut förandet är ju sedan en helt annan sak.

Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Det var ju roligt att juryns mening var god – Jag fick Mammas bref med berättelsen om mötet med Aspelin i går – Jaså, inom 1892 – nå det går väl – Jag skall nu se om det är klok att stanna hemma i nästan vinter eller vintern derpå – allt det det måste jag få fundera på. Då jag i Paris skall göra några af De Snoilskyska teckningarna (hvad skall jag intet göra i Paris) får jag se om kostymer och modeller passa och huru lätt arbetet kan gå.

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
– Roligt var det är höra om universitets juryns protokoll. Hvad Tikkanen och Ahrenberg sagt skulle mycket intressera mig också –