Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

I maj 1895 nämns en möjlig beställning på ett porträtt av grevinnan Raben.

Förekomster i brev

Khvn tisdag 9 okt 94. 9 oktober 1894
Pasteur är rasande på Rabens på mina vägnar. Unga Moltke Hvitfeldt likaså. Emellertid kan jag ej dölja att jag haft mycket nöje af att att åter vara i en stor stad – träffa Krohns, se en ypperlig Kröyer utställning äta frukost hos Pasteur, hela tiden känna mig bland rigtigt goda vänner som hålla af mig. Mamma skulle ha hört Pasteur! "Att behandla Edelfelt på det viset" – och så gick han med upplyftande händer genom våningen och suckade oh oh oh! Och fru Pasteur hade aldrig hört om sådant. Och Koki, högst lifvad af sin Baden resa fastän den kostat honom. Och Moltke Hvitfeldt, som sade: – det är ju ypperligt, så kommer ni till Glorup till mina föräldrar och med menniskor som uppskatta Er! – Ja – om det bara gälde nöjet. Emellertid synes Frederik Moltke bättre stämd mot porträttet medgaf att man ej kunde får fram alla miner på ett måleri. I morgon reser jag dit. –

Onsdag 11 Okt 94 Bregentved Haslev 11 oktober 1894
Både han och hon himlade sig öfver Rabens – Båda sörjde på den danska Adelns vägnar fastän hon mente att det glädede henne, åt det icke var en danskfødt Dame der bar sig saadan ad. Fru Krohn sade att hennes "overbevisning" var att grefvinnan Rs porträtt icke var "ein Tab" för mig emedan hon var säker på att jag bestämdt ej skulle ha fått betalning strax och som jag har framtidsutsigter nog vore detta ju ändå det "ene förnødne."

Kbhvn – hos Koki Etter d. 12 nov. 1894 12 november 1894
– Nu fråga alla om jag ej tänker måla grefvinnannan Raben – de lära vänta mig nu ända till Mars – och ha ej idé om att de på något sätt förtretat mig. Men grefvinnan Moltke vill ej att jag skall måla henne. Jag tror hon fruktar att den sköna gr. R. skall vara farlig för mig och min sinnesro, likaså tror jag att de skulle se så gerna att Rs hade något som de ha ensamma – detta är en supposition bara.

Paris 2 maj 1895 2 maj 1895
Gerna ville jag ha hela min sommar på Haiko. Kröyer menade att jag på inga vilkor skulle låta mina finska saker lida af t.ex. Grefvinnan Rabens porträtt – han menade att jag skulle måla henne när jag har rigtigt god tid, annars ej. Med undantag af Pasteur, sade han, har du målat dina bästa saker hemma i Finland – det är ju en fingervisning också för framtiden.

Paris måndag 13 maj 95 13 maj 1895
Dippel var i dag hos mig och frågade ödmjukast om jag ville måla hans fru och när. Jag lofvade göra det i September – ifall jag ej då målar grefvinnan Raben. Wiborg ligger ändå närmare till än Falster.

Paris 24 maj 1895 24 maj 1895
Tikkanen skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan Raben bli målad? – Och när skall jag få tid att göra alla mina illustrationer – det går rundt i min stackars hjerna när jag tänker på allt detta.

Det finns inga bilder för det här konstverket.