Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

På ett bord sitter en man i civil dräkt, hållande vänstra handen i byxfickan; knäfigur i fas åt vänster. Höjdbild i stort format. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målat på Bregentved juli—aug. 1893.

Förekomster i brev

Höjfjeldssanatoriet Gausdal Norge 1 januari 1893
Jag väntar bref från Köpenhamn angående de Moltkeska porträtterna De sista underrättelserna sade att de mycket gerna ville att jag nu strax skulle börja åtminstone ett. – Det blir visserligen litet längre tills jag då kommer hem till Haiko och Mamma men Krohn anser att jag vore galen om jag ej gjorde åtminstone något på denna betydliga beställning nu. Härifrån till Hfors öfver Köpenhamn är dessutom billigare än öfver Stockholm, märkvärdigt nog.

Bregentved måndag 30 1 januari 1893
Alla andra ha rest på middag till utrikesministern baron Reedz-Thott på Gannö, som ligger ungefär 4 svenska mil härifrån! Som mina arbeten här emellertid äro alldeles för mycket på efterkälken för att jag igen skulle vilja förlora en hel dag, stannade jag hemma, ehuru jag var bjuden, så mycket mera som jag har bättre af att följa en ordentlig dietkur än af allsköns läckerheter. – från fru Krohn, som med barnen bor vid hafvet, nära Helsingör har jag haft bref – hennes man kommer hem den 9 augusti. Bra gerna ville jag visa honom porträtten, ty på hans råd litar jag. får se om han får tid att komma hit ut.

onsdag 1 januari 1893
några ord bara för att säga att jag igen längtar så innerligt efter bref. – Jag har arbetat dugtigt de sista dagarne. Grefvens porträtt är nu nästan färdigt och de äro mycket nöjda dermed – ställning, likhet och uttryck, allt fägnar dem. Måtte det andra bli så mycket att jag kan göra det färdigt i Finland

Stockholm midsommardagen 93 24 juni 1893
I går i Kbenhvn bjöd jag Krohns på middag, som var lika så lifvad som hjertligt – Mario var med. Det är ändå så herrligt att känna sådan sympati och vänskap i luften. Till båten kom Pasteur och sade att Carl Jacobson (Mecenaten) vill ha sin yngsta dotter målad af mig. likaså har jag fått beställning på 2 stora porträtter af grefven och grefvinnan Moltke-Bregentved – när skall allt detta ske?

Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Hvad säger Mamma om min plan (ifrigt understödd af Krohn) att lemna Norge för att under de veckor Ellan ännu är här måla ett af de Moltkeska porträtten på Bregentved. Jag kommer nog ändå hem i Augusti till Mammas födelsedag och förr Jag fick telegram från Kbnhvn "Bregentved venter Dem" och Krohn mente att då jag ändå ej har någon bestämdt tafla att måla nu vore jag galen om jag icke åtminstone började med porträttena. Det är ju ändå ett temmeligen betydande "pengespörsmål". Carl Jacobsen måste jag också träffa ehuru det ej kan blir tal om att göra hans flicka nu. Det är ju också en client som heter duga. –

Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24 juli 1893
Jag har haft mycket språng här för att få duk, färger, staffli m. m, och fick ytterligare springa för att få en ny koffert, ty min var så dålig att jag ej täcktes resa till ett adeligt slott med den. Ellan förmanade mig vid afresan att i allo uppträda schangtilt – snygga kläder, snygga saker och ett städadt sätt.

Bregentved, Haslev söndag 29 juli 1893 29 juli 1893
Ack om jag bara fort finge åtminstone det ena porträttet, hans undan, så att jag kunde få se på sommaren en kort minut derhemma på det kära Haiko. – Den stränga ordningen här, allt på klockslag fracktoiletten till middagen och brist på "un cour qui vous comprend" gör att jag längtar dubbelt efter friheten hemma. Några allmänna intressen har de ej just, ehuru de läst rätt mycket. Kan jag ej få mitt arbete bra så skäms jag ögonen ur mig. Det lönar sig verkligen ej att komma så lång väg för att göra något dåligt.

Bregentved Haslev Söndag 6 aug 93 6 augusti 1893
Mina porträtt här gå ej just vidare framåt – får se hvad jag hinner med till den 17de då jag beslutat fara. Hans får jag färdigt. Hennes hufvud möjligen. resten får jag göra färdig i Finland eller någon annan gång här.

Bregentved 11 aug 93 11 augusti 1893
Ingen i hela verlden har en så söt och snäll Mamma som just jag, det har jag så tydligt för mig sedan brefvet i går afton. Jag har fått nytt mod att arbeta efter Mammas uppmuntrande tal. Hans porträtt är nästan färdigt och de äro mycket förtjusta deri. Jag är sjelf nöjd med det också, det är oläsligt måladt och ställningen är mycket naturlig och lik honom. Ansigtet har fått ett behagligt uttryck, och hans ögon ha fått det mycket vänliga drag som för dem är karaktenstiskt. Huru det går med hennes porträtt är en annan sak. Först ha de tribulerat med mig mycket angående klädseln som nu ändtligen återgått sitt sitt ursprungliga hvita, så har ställningen modifierats, och sist är hon mycket svår eller rättare opittoresk Hennes eviga knyckar och vridningar som ge ett så egendomligt eftertryck åt hennes tal (då hon säger att det är vackert väder, får uttalandet tycke af en ny och dejerf maxim), kunna naturligtvis ej återges i måleri. Nu har jag kommit så öfverens med dem att jag målar på porträttet i dag, morgon, måndag, tisdag och onsdag, hoppas då ha hufvud och händer färdiga och tar det så med mig till finland eller kommer hit igen ett annat år – Hon skall nämligen nästan lördag d. 19 resa till Jylland till hennes syster som har tuberkulos och som är mycket dålig. Då de har tycka att jag sitter för mycket fastnaglad vid mittStaffli, ha de beslutat att i afton köra mig till Gissefeldt, ett Danneskjöldskt gods här i närheten. Det är ett gammalt kloster och skall vara högst intressant.

Kjøbenhavn 26/4 94 26 april 1894
I går var Krohn uppe hos Moltkes och besåg porträtterna. Han fann dem bättre än jag hade utmålat dem. Jag har näml haft några skof af förtviflan öfver hennes porträtt, som hvarken jag eller hennes man är nöjd med – Estrup som suttit der en liten stund alla dagar, har varit mera uppmuntrande. Jag vill nu ha det färdigt, om jag också stannar (på nedresan till Tyskland) en eller två dagar på Bregentved, ty att der, i nytt ljus börja bråka med ansigtet vore ju vansinne. Hon är svår att måla. Dragen äro ej illa, och uttrycket är vänligt, slåtligt växt är hon, men der är något besynnerligt, icke vackert i hufvudets proportioner – den utstående pannan, bredden vid ögonen – som gör mig alldeles förryckt. Grefven har nu redan rest till landet. I morgon afton reser hon, således i morgon måste det bli färdigt. Måtte jag icke påta ihjäl den lilla likhet jag redan har.

torsdag 10 maj 10 maj 1894
Jag går nu sedan jag ätit frukost med unga Moltke Hvitfelt till Moltkes (de andra) der jag ensam disponerar öfver hela patatset och der Jag skall måla en blomma till på hennes porträtt. Frans Henningsen som är professor vid Akademin, var uppe i dag och såg på de Moltkeska porträtten, och fann dem mycket lika. Han som alla andra beklaga mig att ha måst måla ett så otacksamt ansigtet som Grefvinnans. –

Kjöbenhavn 14 maj 1894 14 maj 1894
– Det är farligt att tänka på retouchering af porträtterna på Bregentved. Det "sjælelige" som han ser hos sin gemål kan jag ej få fram – alla andra tycker att det är likt men han blir säkert aldrig nöjd. – Jag hoppas detta, som mycket annat, går bättre än man tror – Hvem vet hvad min långa Danska sejour kan ha varit bra till Osäker koppling Huru jag sedan bestämmer min tid och resan till Bregentved vet jag ej, då jag ej har någon aning om Ellans planer. Jag hoppas hon kan trösta mig då mitt Sorgliga humör kommer på – jag frågar mig ofta om de Moltkeska porträtterna verkligen uppväga förlusten af Paris – ty hvad är det att komma på 14 dagar till Paris i början af Juni? – Jag anser mig sjelf vara en stor idiot som kastat bort min förstfödslo rätt i Paris för den har porträtt och penninge ärtsoppan.

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Osäker koppling Chambure var mycket förvånad öfver allt det jag gjort under vintern – det frapperar honom så mycket mera som han sjelf ingenting gör – det enda jag egentligen har emot honom.

Måndag 15 Okt. 94 hos Koki Etter Kbhvn 15 oktober 1894
I morgon tillbaka till Bregentved till allt det tråkiga. De begripa ej att jag sliter ut mig på detta porträtt – Jag skall nu försöka göra en skizz af hufvudet anse de den utmärkt, då gör jag kanske det andra porträttet, hvarom ej, tar jag min Matts är skolan och säger dem ett farväl som skall bli temmeligen långt om ej evigt, och fordra betalning bara för hans. Det är så tråkigt allt detta, isynnerhet när jag tänker på att jag för dessa porträttet skull rest så mycket och varit förhindrad att vara i Paris.

Bregentved, måndag 5 nov 1894 5 november 1894
Om onsdag, då jag med Guds hjelp, hoppas ha porträttet så godt som färdigt, kommer hit 50 personer – grefvinnans födelse dag: hon fyller 36 år. – Ack hvad jag skulle anse detta lif ansträngande, och de tro nog att det är det fridfullaste landtlif man kan tänka sig. – Om onsdag kommer hit bl. a. Leemejer som är roten och upphofvet till dessa porträtt – Ja, nog har han varit välmenande, men nog har jag också fått lida för hans välmening.

Det finns inga bilder för det här konstverket.