Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I förgrunden av en ateljéinteriör med en växande palm i fonden sitter en ung man, knäfigur i profil åt höger, målande en tavla på ett staffli längst till höger. 98 x 80. Signerad: A. Edelfelt (sannolikt även 1881). Målat i Paris i december 1880 - mars 1881 samt skänkt åt Dagnan-Bouveret (som gengåva erhöll Edelfelt 1887 Dagnans porträtt av Edelfelt, nu i Ateneum). En kompositionsstudie i Ateneum; två kompositionsstudier i skissboken A II 1517:10 i Ateneum.

Förekomster i brev

Paris d. 29 Juni 1880. 29 juni 1880
Följande år tänker Edelfelt troligen inte göra någon stor "maskin" för Salongen; han ska försöka tjäna pengar på porträtt och mindre tavlor, vilket bär sig bättre.

12 januari 1881. 12 januari 1881
Jag har under dessa dagar arbetat dels på Dagnans porträtt, dels på en teckning dels på ett studiehufvud samt gjort en komposition som jag skall kalla framtidsmusik. Det är helt enkelt en liten bébé vid ett vackert piano som slamrar på af hjertans lust under det hennes kära mor skrattar med full hals åt den vackra musiken.

Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Jag har börjat en tafla med furstinnan Troubetzkoys klädning som jag ännu får behålla 14 dagar, samt arbetar på Dagnans porträtt, gör skizzer m.m. samt känner mig redan en vecka mera en train än på långa tider. Bastiens straffpredikan hade en ypperlig effekt och gaf mig mycket att tänka på. Jag måste dock tillstå att jag gjort allt för att komma i gång, men inspirationen kan ej kommenderas.

d. 24 Januari 1881 24 januari 1881
Jag har målat på Dagnans porträtt under de sista dagarne. Det lofvar att bli ganska bra; skada blott att det är så litet.

d. 2 februari 2 februari 1881
Dagnans porträtt blir bra tror jag. Jag har börjat på med en tafla efter Mme Troubetskojs klädning och den behagar mycket. Courtois råder mig t.o.m. att göra detta färdigt för Salongen och utställa det jemte Dagnans porträtt.

Paris fredag d. 4 februari 4 februari 1881
Dagnans porträtt och min tafla ("les gravures" samma storlek som Drottning Blanca, ehuru endast med en figur, sysselsätta mig hela dagen i genom. Dertill skall jag nu teckna Croizette

Söndag d. 27 Februari 1881. 27 februari 1881
Dagnans porträtt inträder nu, i det stadium att det gör mig förtviflad. Mamma vet att det ej betyder något i det hela taget.

Torsdag d. 3 mars 1881. 3 mars 1881
Om måleri vill jag ej tala, ehuru det ämnet mest sysselsätter mig nuförtiden. Jag är ej nöjd med hvad jag gör men väntar på bättre tider. Mamma vet hur orolig Jag kan vara när jag har många jern i elden. Lägg till det vanliga salongsbekymret att jag har 2 taflor (små) och 1 aqvarell bestälda och att konsthandlarne löpa hos mig alltjemnt för att skynda på mig.

Odaterat [4 mars 1881] 4 mars 1881
Ack om mitt Dagnanska porträtt blefve bra! Jag känner att jag får salongsfeber. Osäker koppling Hela dagen har jag målat, utan att lyckas egentligen, är derföre trött och slapp, men kan ej inse huru man kan slå sig ned vid ett spelbord, huru andligt slapp man än må vara. Jag har egentligen aldrig ledsamt – utom då jag är sjuk, och får alltid tiden till ända. Jag tycker tvärtom att tiden aldrig räcker till för allt det man borde göra.

Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
Dagnans porträtt är långt ifrån färdigt, den andra taflan har intet hufvud, ty det som jag gjort var Jag till slut så missnöjd med det jag helt och hållet skrapade ut det, Jag kan likasålitet som Mamma förstå detta stillestånd i brefskrifningen. Hufvudsaken till min försumlighet har väl varit att jag f.n. är mycket sysselsatt. Tänk att vi om 8 dagar ha den 20, då taflorna skola vara inlemnade till Salongen. Dagnan ha under de sista dagarna varit så utomordentligt vänlig att han poserat från 8 om morgonen till 6 om aftonen. Porträttet var i går förfärligt, i dag blef det litet drägligare. – Utmärkt roligt är det att ha att göra med sådana menniskor som Dagnan. Jag anser honom för ett geni, och det finnes väl ingenting roligare än att vara med genialiska menniskor.

Paris d 16 mars 1881 16 mars 1881
Mina taflor begynna nu att taga en litet bättre touryr – vädret är herrligt, men jag har naturligtvis ej tid att gå ut; i alla fall är humöret godt. Bastien, Gervex m.fl. anse Dagnans porträtt vara bra, den andra taflan, som ännu ej är färdigt (hufvudet som jag ändrat på 100 olika sätt, är mycket svårt i halfdagern) har vissa partier som t.ex. klädningen och en del af fonden, som också behaga. Om söndag, då jag slipper af med taflorna, blir jag som en annan menniska. Då jag nu dessutom om aftnarne tecknat ett porträtt af Gounod, har jag lefvat i sträng sysselsättning och ej haft tid till korrespondans eller annat, derföre får mamma äfven osammanhängande och telegrafiska bref. Och nu farväl för denna gång – Jag är mycket nyfiken att få bref ang. sinnesstämningen i Finland och likaså att få underrättelser från Etters i P.burg. Tusen helsningar till flickorna från Atte

Paris d. 18 mars 1881 18 mars 1881
Dagnans porträtt är ovillkorligen seriösare som konstproduktion; något för utpetadt och fatigeradt, icke raskt och friskt nog. Vädret är det allra herrligaste vårväder man kan tänka sig – Lugnt soligt, 17 grader i skuggan, och jag stackars man sitter härinne fängslad genom mina taflor som i öfvermorgon bittida skola skickas sin väg. Detta års salong blir fullkomligt utan pretention. Jag tror t.o.m. att det kan vara bra att visa publiken att jag har tillräckligt att göra utan att behöfva skicka något storartadt till Salongen. Efter succèsen i fjol väntar man heller ingenting betydande, men jag samlar krafter till nästa år – då skola de få se.

Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8 maj 1881
Jag hade här hos Dominique två brev emot mig från Berndtson och Pasteur, båda angående salongen och mina taflor, hvilka tyckas vinna erkännande hos publiken och pressen i Paris flere köpeanbud har Berndtson, som är min kommissionär, fått på Chez l'artiste och Pasteur talar om att alla tidningar inregistrerat mina 2 dukar bland dem som de rekommenderat åt allmänheten d. 2 maj.

Madrid d. 12 maj 1881 12 maj 1881
Mina taflor tyckas vinna uppmärksamhet på salongen. Hvad som rigtigt gläder mig är att Ferdinand Gueldry i år har en rigtig succès, åtminstone talar Figaro (Wolff) om hans tafla i de varmaste ord.

Paris d. 15 Maj 1881. 15 maj 1881
Gérôme lär ha gjort en mycket rigtig anmärkning om Dagnans porträtt, d.v.s. han har sagt att jag ej satt tillräckligt intresse i Fysionomin och ställningen: "il peint comme un paresseux" lär han ha sagt om Dagnan på porträttet. Den andra taflans har ett skralt parti, hufvudet, som jag målat om efter olika modeller. – Nå väl jag får se detta på nära håll i morgon. Dagnan har såsom betalning för sitt porträtt, lemnat mig (han är sjelf i Holland) tvenne stora Kinesiska fajans odjur, af en särdeles dekorativ verkan. Jag önskade mig dem engång då vi tillsammans gingo utför Bd Malesherbes. Ännu har jag ej varit på salongen, men har egentligen ej någon brinnande lust att gå dit heller. Jag har alltid betraktat detta års salong som en slags hvila för mig, och är icke särdeles nöjd med hvad jag skickat dit.

Paris d. 31 Mai 1881. 31 maj 1881
I går på förmiddagen hade jag en intresant séance. Jag tecknade nemligen Alphonse Daudet, som med mycken artighet ställt sig till min disposition. Han hade reda på hvad jag gjort och gjorde mig komplimenter öfver mina taflor i fjol och i år. Det är en liten mycket lurfvig herre med den allra vackraste profil, bruna ögon som genom den mest förryckta närsynthet (à la tajta – hans pincenez är No 2) se något blinda ut. Jag var hemma hos honom. Han bor borta vid Luxembourg, ganska enkelt. En massa skizzer och taflor af hans vänner bland målarne pryda salongen och arbetsrummet. Han är särdeles sympathisk, enkel och kamratslig, talar mycket men sakta och med en liten provencealsk accent.

Café de la Régence d. 7 Juni 1881. 7 juni 1881
Mina taflor omtalas fördelaktigt i pressen.