Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

På en solig, gräsbevuxen backe i sensommarfärger sitter en gammal gumma i ljusa kläder- familjen Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg, "Tajta" - med en pärtkorg i famnen; halvfigur i halv fas åt vänster. I bakgrunden en rödmålad lada i ett skogsbryn. 82 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målad på Haiko i augusti - september 1882. Inköpt 1883 för 1,500 mk av Finska Konstföreningen till Konstsamlingarna i Ateneum.

Förekomster i brev

Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Krohn reser troligen om fredag. Han uppmanar mig mycket att skicka en massa saker till en konstutställning i Köpenhamn i nästa år. Hvarföre kan jag ej tänja ut dessa år som gummielasticum – om 10 är det slut med farten och kraften.

Fragment 23 juni 1882
Krohn vill nödvändigt att jag skall skicka något till Köpenhamn men jag tror ej att staten går in på att ge taflan till icke-Officiella expositioner, och annat har jag ej.

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
och sedan till Salongen. Det går, det går! Det är ändå roligt att ha succès. Jag måste neml. ha många saker att exponera nästa vinter. Se här hvad det gäller. Jag börjar tro jag håller lyckan i min hand och galen vore jag om jag släppte mitt tag. – "Les jeunes" ämna anställa en fin-fin utställning i nästa januari. 20 stycken skulle hyra Petits lokal – hvar och en betala 1000 frcs (hvilket dock snart fås igen medelst inträdesafgiften). Jag har haft äran bli vald till en af dessa 20. Rika Stewart står i spetsen. På listan funnos nu redan Boldini, Courtois, Dagnan, Sargent, Gervex, Jan van Beers, Egusquiza (spanjor) Jean Beraud, Jacquet, Bastien Lepage. Hvar och en har rättighet till 4 meter på cimaisen. Jag blir den enda från Norden, tycks det. – Men nu gäller det att få något rigtigt godt

Paris d. 21 Juli 1882 21 juli 1882
Huru skall jag till slutet af December kunna måla 4 meter god konst? Jag får lof att vid hvarje penseldrag tänka på att jag kommer att uthärda en svår strid – icke fullt på lif och död, men ändå af den största vigt för min framtid. Jag håller lyckan i min hand, och bör ej släppa henne. Gud hjelpe mig att göra något dugligt. Det trefliga med den blifvande utställningen är att man kan utställa hvad som helst, skizzer, pasteller, aqvareller, att man sjelf väljer platsen och arrangerar utställningen.

Paris d. 28 Juli 1882 28 juli 1882
Strax derefter träffade jag juden Reitlinger, som talade om expositionen i Januari. (Hela Paris talar redan derom) "Je comprends Dagnan, Bastien Sargent, Boldini et vous – mais pourquoi avez vous pris Egusquiza et Gonzales, ils ne sont pas à la hautuer? Måtte detta ej bli ett fiasco för mig – Men nej det får det ej, och blir jag ej sjuk och kommer ej något rigtigt oväntadt och förargligt i vägen, så känner jag mig nu så lifvad som någonsin. Jag håller ändå allt för mycket af måleriet för att trifvas i lättja, och jag brinner nu af lust att arbeta.

Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Jag får arbeta dugtigt för att få något till expositionen hos Petit. Skulle så vara att jag måste måla Kejsarinnan, så skall jag försöka få exponera porträttet hos Petit – är det godt kan det bli en succes.

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.

Petersburg söndag. 12 nov 82. 12 november 1882
Som jag i morgon skall packa in fru Miatleffs porträtt, äro mina taflor nu upprullade och beskådade. De tycka att den der gula flickan på den mindre, ännu ofärdiga taflan liknar fröken Manzey. Fru Etter och alla de andra tycka mycket om Tajtas porträtt. De äro för resten den tacksammaste publik jag kan tänka mig.

Petersburg onsdag 15 nov 82 15 november 1882
Alla mina taflor äro nu upphängda här hos Etters, fru Miatleff med. Jag kan ungefär se hvilken effekt de komma att göra hos Petit

Petersburg, tisdag d. 22 nov 82 22 november 1882
I dag har jag packat in taflorna och mina saker,

Paris, söndag 82 27 november 1882
Dagnan tyckte mycket om taflan, Mammas och Lilys porträtt – mindre om Mietleffs och Tajta. Emellertid ansåg han mig vara säker om succes med dessa taflor. Osäker koppling I går bestälde jag ramar till alla taflorna. Jag är ej så mycket försinkad hvad detta angår, ty Duez, Jacquet m.fl. ha ej heller bestält ramar förrän i dissa dagar.

Paris d. 2 Dec 1882 2 december 1882
Flere konsthandlare ha varit här – Ty vår exposition har varit omtalt i tidningarna redan. Jag har ingentinng annat än Tajta att sälja. Schaus, den tyska amerikanen, tycktes fundera på henne, men som en klok jude väntar han tills expositionen är öppnad.

Paris d 6 december 1882
Konsthandlare löpa här i massa. Det är roligt att kunna vara stolt på sig. En, gubben Bulla, som skall ha min reproduktion af taflan, säger att jag ej skall begära mindre än 5000 för Tajta. Hvad tycks? I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.

Paris d. 9 dec. 1882 9 december 1882
Han såg länge på alla mina taflor, studier o.d. – Mest kritiserade han fru Miatleff, rådde mig att göra några små ändringar i fonden, förenkla den och ta bort några "tous faux” i sammeten. Han tyckte att Mamma liknade mig – det tycka alla för resten. Lily var "très-bien" och taflan sade han mycket godt om. Då jag anmärkte att Annies figur ej var utförd (jag har emellertid ändrat fötterna) sade han: mais n'y touches donc plus, malheureux, c’est tres bien comme ça. Tajta såg han länge på – teg först och sade sedan: "Vous avez du talent" i det han vände sig till mig och såg mig i ögonen. Då han gick sade han: Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est de continuer. – venez donc me voir un peu plus souvent! Det är märkvärdigt hvad den karlen ser intelligent ut. Strax efteråt kom gamla gubben Goupil, 75 år – som frågade om jag ej ville sälja min tafla – men den är ju väl placerad redan. Tajta såg han på, men sade att hon ej var för "le public qui achète” – "Mais nous ferons des affaires ensemble n'est-ce pas? Får jag nu goda idéer under vintern, och tid och frid och lugn och rigtig arbetslust, så kommer det nog att gå

Paris d. 17 Dec 1882 17 december 1882
Mina taflor äro väl placerade isynnerhet "Under björkarne, som har den bästa platsen i hela salen – midt på fondväggen så att den synas genas då man kommer in. Denna jemte Lily, några studier, Portalis och Lübeckska schifferhaus äro på cimaisen. Fru Miatleff Tajta, Gustaf Philip högre upp – men alla platser äro goda i Petits sal, och som endast små taflor äro undertill gör det ej något till saken. Jag ville sjef ha Mme Miatleff på denna plats emedan porträttet då är bättre ekläreradt om aftonen.

onsdag 20 Xbre 82 20 december 1882
Taflan, Lilly, Portalis och Tajta ha största succèsen – Mme Miatleff mindre.

Paris lördag. 30 december 1882
Vår expositon är för ögonblicket föga besökt – jultiden och etrennerna upptaga menniskornas tankar. Ingenting har ännu blifvit såldt – och Tajta, det enda jag egentligen har att sälja, är ej "d'une vente facile"

d. 2 febr 83 2 februari 1883
Hvad skall jag skicka till Köpenhamn? Ledsamt att jag ej kan få någon af mina föregående större taflor dit. Hertig Karl är så omogen som tafla att jag ej mera står derför!

Paris den 20 februari 83. 20 februari 1883
I går var Alexandre Dumas här, såg på mina taflor, var särdeles förtjust i Tajta och Mammas porträtt, tyckte att taflan med modren och barnet var nog mycket japanesisk, och gjorde mig stora komplimenter öfver "sous les bouleaux".

Fredag d. 16 mars 83 16 mars 1883
I dag är jag på så dåligt humör som möjligt, och känner mig som om jag begått ett brott. Jag skickade upp Tajta med, och tänker ändå få henne till Köpenhamn, eftersom expositionen der börjar först i Juli.

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12 december 1883
à la bonne heure! ett gladt bref, glada underrättelser – tout est pour le mieux. Det var ju rigtigt bra att Tajta såldes åt konstföreningen

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Verldsutställningen 7 nov. 89. 7 november 1889
Sorgligt att se förstörelsen på världsutställningen; befinner sig på världsutställningen för att ge order om sina konstverk.