Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Komposition i två fält, framställande ett fritt uppfunnet, ohistoriskt möte på dåvarande Nikolaikyrkans trappa mellan F. M. Franzén och J. L. Runeberg. Vänstra fältet: På kyrktrappan står den gamle Franzén tryckande Runebergs hand. Till vänster lagerkrönta magistrar och jubelmagistrar samt kulturpersonligheter så som. Z. Topelius, Fredrik Cygnaeus, J. J. Nervander och Lars Stenbäck. Längst till höger bland andra Fredrik Pacius och fröken R. von Haartman. Högra fältet: På trappan och på torget nedanför samtala grupper av statsmän, vetenskapsmän och teologer, bland andra biskop F. L. Schauman, G. G. Hällström, Elias Lönnrot, M. A. Castrén, J. V. Snellman, Gabr. Rein, J. J. Nordström och R. H. Rehbinder. Dagmått : 36 x 29; 36 x 29,2. Monterad i arkitektoniskt utskuren passepartout. Målat i Helsingfors huvudsakligen hösten 1890. Förslaget godkändes icke av prisnämnden.

Förekomster i brev

Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Roligt att få höra hvad de beslutat om skizzerna till Unversitetet.

Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
Hur går det med universitetsmålningarna? Hvad Ahrenberg säger betyder ingenting. Egendomligt är att Auroraförbundet, som jag sjelf anser vara bäst ej tyckes ha väckt något vidare uppseende. Att skildra 1700 talets lärdom genom en praktbild anser jag vara alldeles galet – det var just de lärda, "filosoferna" som försökte och verkligen lyckades, delvis, återföra menskligheten till naturen då. – Då jag tänker mig Linné, Porthan Calonius – likasom då jag söker föreställa mig encylopedisterna, kommer jag sist af allt att tänka på akademisk ståt. I mitt Aurora förbund ville jag ge något af det enkla, djupa, kritiska som under hela seklet gick jemnsedes med hofpladdret, pudret och de röde klackarna. – de ha ej förstått mig.

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16 april 1891
– Mammas bref fick jag i går afton Jag har visserligen ej sett tidningarna hemifrån och ej heller fått bref från någon af jurymedlemmarna – men Mammas bref och Mammas vrede bekräftade stadfäster min fruktan att något dumt och galet var på färde. – Äro de rent af galna? Sedan verlden står tror jag aldrig att priset blifvit gifvit i en täflan åt de täflande som visat sig sämst – Man brukar ge ett accesut åt den näst bästa, men att ge det åt de två sämre, det är oläsligt stående faktum. när de nu skrifva tänker jag svara med att såg måste ha missuppfattat meningen och skall försöka drifva saken in absurdum genom att begära förklaringar. – Hvilka af jurymännen har reserverat sig? Har hela denna historia stått att läsa i tidningarna? –

Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
Hvad är det för dumheter med priset för universitets täflingen – Beställa de af mig så skall jag också få priset eller en del deraf – annan är det ju ett misstroende votum som icke kan annat än nedsätta mig i publikens ögon. I en täfling der skizzerna blifvit godkända måste priset ges ut – ut förandet är ju sedan en helt annan sak.

Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Det var ju roligt att juryns mening var god – Jag fick Mammas bref med berättelsen om mötet med Aspelin i går – Jaså, inom 1892 – nå det går väl – Jag skall nu se om det är klok att stanna hemma i nästan vinter eller vintern derpå – allt det det måste jag få fundera på. Då jag i Paris skall göra några af De Snoilskyska teckningarna (hvad skall jag intet göra i Paris) får jag se om kostymer och modeller passa och huru lätt arbetet kan gå.

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
– Roligt var det är höra om universitets juryns protokoll. Hvad Tikkanen och Ahrenberg sagt skulle mycket intressera mig också –