Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Mot en fondvägg med mörkgrön tapet och brun panel står en medelålders, något fyllig dam med brunt hår; hon är iklädd en balklänning av vitt siden med stora axelpuffar. På händerna långa handskar i ljusgrått. I högra handen en solfjäder av vita strutsplymer. Knäfigur i halv fas åt vänster. 120 x 70. Signerad A. Edelfelt London 1897. Beställt av Mr John Gallatly i Paris mars 1897, målat i London juni 1897.

Förekomster i brev

Söndag 27. 1 januari 1897
Jag har skyndat mig så mycket jag kunnat. målade på porträttet torsdag, kl. 5 e.m. ännu.

Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28 mars 1897
Härom dagen kom herrskapet Gallatly och bad mig måla hennes porträtt endera när jag kommer till London eller när de komma till Paris. De bådo helsa mina systrar och Mamma och tackade för vänskapsfullt bemötande. Han prutar då ej, i så fall liknande stora affärsmän som verkligen äro schangtilare än gens du monde. – Ett porträtt så stort som fru Runebergs – 6000 frcs, är ni nöjd med det? Det är ju väl betaldt, icke sannt?

Paris 28 maj 1897 28 maj 1897
Så har jag verkligen lust på London nu. Om söndag eller måndag reser jag ändtligen och telegraferar genast min adress. – från Demidoff har jag ej fått något svar. Emellertid har jag fru Gallatly att måla grefvinnan Lewenhaupt att vända mig till ifall jag kommer i något klister.

Paris lördag 29 maj. 29 maj 1897
Ja, hvad tjenar det till att numera gräma sig. Jag hoppas kunna göra porträttet fort och förtjena något. Tråkigt är att komma midt i Saisongen och troligen få söka rum i hotellerna. Bara jag tänker på "jubilée" så ryser jag – 15,000 frcs fönstret och folk, folk folk – jag glömmer ej Moskva och har en fasa för la foule. I morgon reser jag med Guds hjelp – det blåser starkt och blir nog otäck sjögång mellan Calais och Dover, men det räcker ej mer än halfannan timme. Strax då jag fram kommit telegraferar jag min adress. Kanske jag sedan bor hos Gallatly – isynnerhet om det är på landet.

Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
Jag hade ej så lätt att komma från Paris, der menniskorna, décidément, äro alltför vänliga mot mig. – Man då jag hade Leffler korjad, så svarade jag nej till alla bjudningar och reste af. Får nu se hvad det skall bli af detta. Jag vill nu förtjena pengar fort och det skall nog gå. Kanske kommer jag att bo hos Gallatlys på landet. Engelska landsbyden ser ut att vara alldeles idealisk, lummig, grön, rik, odlad!

Måndag 31 maj 97 31 maj 1897
Jag har skrifvit och telegraferat både till Gallatly och Grefvinnan Lewenhaupt men ej fått något svar ännu.

4 Juni 97 (fredag) 4 juni 1897
Några ord bara för att säga att jag nu, tack vare Sargent fått en atelier mycket god – men bara till den 16, då egaren en Hood kommer tillbaka from the Country. Emellertid skall jag i morgon fara till Surbiton och se om jag ej kan måla der. Jag tror dock det blir svårt emedan rummen äro små. – Onödiga saker lemnar jag hos min skräddare Brander, som vill locka mig att beställa massor af kläder och som lofvar evig kredit – Annars far jag ut på 3 dagar och kommer i intet fall tillbaka till samma rum här på hotellet. Ateliern är belägen vid Carlyle Mansions i Chelsea, s.w. härifrån men på denna sidan af Thames. Mycket lugnt och lummigt der. I förrgår var jag på middag hos Gallatlys i Surbiton – alltid i "full dress" också om man har en timmes jernvägsresa. Mistress Gallatly var decolleterad då jag kom ditut. Det är så genom, genom engelskt derute, precis som på alla bilder. En fr. Erikson (systern gift med Rosenlew, är der ute hos dem).

Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Sedan lördag morgon är jag härute men reser in tillbaka till London dit frun kommer efter mig för att bli målad. Här i vanliga rum är det ändå svårare, tror jag, än i en atelier, och så tycker jag på dem här att de hellre se att saken ordnas på det sättet. Värst är att jag ej får hålla ateliern längre än till tisdag 8 dagar – den 16. Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar.

Torsdag 10 juni 1897 10 juni 1897
Efter den förfärliga hettan de 2 första dagarne i Surbiton, kom det en "thunderstorm" som afkylde vädret så, att jag fått palta på mig alla mina vinterkläder igen och vi fått lof att göra eld i ateliern der Mrs Gallatly står decolleterad. Jag försökte att måla derute, men det gick ej ty rummen voro mycket små. I allmänhet äro såväl hus som rum små här, rigtiga kryddlådor. Jag vet ej huru det är på de stora slotten, men vanliga menniskors bostäder att små. Jag arbetar derför sedan 3 dagar i Mr Jacomb Hood's Studio, vid Tite Street, alldeles nära Sargent och Chelsea Hospital (invalidhotellet här) Det är ej mera än 20 minuters "walk" härifrån hotellet. Der ha vi det mycket bra, godt ljus och godt rum. Mr Hood är på landet men kommit in onsdag morgon, och är porträttet ej färdigt då, har Sargent lofvat skaffa mig någon annan atelier att sluta det i. Der, i ateliern fins den hyggligaste madame eller fru som "housekeeper" och hon har t.o.m. i dag gifvit oss "luncheon" åt Mrs Gallatly, fröken Erikson fr. Åbo, (systern gift med Rosenlew) och jag mig. Jag har målat mycket flitigt – stått der 8 timmar i dag, och är derför skäligen trött.

Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Mrs Gallatlys porträtt går framåt och lofvar tillsvidare ganska bra. Vi ha arbetat rätt grundligt, det vill jag lofva. Hon har kommit in från Surbiton, än med sin man, än med fröken Erikson, än med en kammarjungfru. 2 gånger har hon poseret hela dagen och vår beskedliga house-keeper har då lagat frukost. Sargent har, med sin afmätta och kalla ton ändå mycket vänskap för sina gamla vänner. Då han såg min förtviflan öfver att ej ha någon atelier efter onsdagen (ifall något vore att ändra på porträttet) erbjöd han sin atelier (han har 2) åt mig så länge jag ville och behöfde arbeta deri. Är det icke hyggligt.

London torsdag d. 17 juni 17 juni 1897
Jag är på efterkälken med mitt måleri och börjar blir mycket nervös, ty jag fruktar att få lof att öfvervara the Jubilee, hvilket blir lika dyrt som mödosamt. Rummen stiga till fyrdubbla priset, om sittplatser för att se något kan ej vara fråga. De billigaste kosta 3 pund, 15 mk. Jag målar nu mycket långt borta, i Sargents andra atelier vid Fulham Road, långt ut åt vester. Så stort är London att Mrs Gallatly ej hittade den gata der ateliern är, fastän hon i 1 1/2 timme reste omkring der i cab, och hon är ändå infödd här.

21 Juni 97 21 juni 1897
Jag är rasande öfver att ännu vara här och stanna öfver Jubileet, men porträttet är ej färdigt. Frun försummade 2 af de vigtigaste seancerna i sista veckan och jag måste ha henne åtminstone en gång till, och detta kan ej ske förr än efter jubileet.