Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

I brev från 23.1.1882 skriver Edelfelt att generalskan Lavroff vill att han ska måla hennes syster. Då frågan kom på tal igen i januari 1884, var det fråga om hennes dotter. Beställningen utfördes troligen aldrig.

Förekomster i brev

Måndag d 23 jan 1882 23 januari 1882
Hos fröken Krogius har jag varit. Hennes värdinna generalskan Lawroff är så lång som Paul men ett utmärkt hyggligt fruntimmer. Hon ville fråga om jag nu hade tid att måla hennes systers porträtt, men det blef uppskjutet till nästa gång jag kommer till Petersburg

Måndag morgon 3 april 1882
Gud vet om det blir något af målandet i höst här. Hem till Haiko kommer jag nog, far kanske också till Moskva och Boruvna, men att åter stanna här i månadtal för att måla porträtt – hu. Åtminstone måste jag få ta många långa och djupa andetag i Paris först, innan jag åter kan döma mig till denna artistiska pina och död.

Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Hvad de andra porträtten beträffa, kan jag t.ex skylla på den mörka årstiden i Petersburg och be att få vänta till Sommarn. Det vore ju galenskap att nu försumma Paris, då det går så galant här.

Petersburg måndag 7/1 84 7 januari 1884
Snart kommer den timmen och stunden då jag skall besluta huruvida jag stannar här för att göra den lilla Lavroffs porträtt eller ej. Det beror mest på deras våning, ty jag blir alldeles galen af det här mörkret.

Petersburg d 15 Jan 84 15 januari 1884
Hos fru Lawroff. var jag i går utan att träffa henne hemma. Om några dagar måste jag besluta mig definitivt.

Petersburg 19 januari 84 19 januari 1884
I går var jag neml. hos fru Lavroff. Den lilla flickan intresserar mig ej särdeles, och dagern är ju så miserabel att jag ej vill börja ett nytt lidande genom att ännu måla något. Jag skall derföre försöka skjuta upp detta porträtt. I dag är jag bjuden dit på middag, och skall då utlägga för dessa huru mycket de sjelfva vinna på att få porträttet en annan gång, så mycket mera som de, emot vanan, stanna här nästa höst. Heinricius sitter visst och tror att jag skall resa som i morgon. Beklagligtvis har jag ej kunnat ge honom definitivt svar, ty ännu har jag ju att afgöra frågan och det Lavroffska porträttet. Emellertid vill jag telegrafera till honom i afton.

Petersburg d. 21/1 84 21 januari 1884
Lilla Lavroff blir ej målad, dels emedan jag ej har lust, dels för det Modren tycker att hon alls icke är till sin fördel nu. I lördags var jag på middag hos Mme Lavroff – en ovanligt intelligent menniska. Hon är längre är jag och har mycket manhaftiga rörelser. Fröken Krogius är mera som vän i huset än som guvernant. De gjorde ett mycket godt intryck på mig dessa menniskor. Jag är lika nöjd att ej behöfva måla porträttet, ty flickan har nu något odecideradt i sina drag. Passar det sig ett annat år, så målar jag henne, så blef det öfverenskommet – i nästa höst till exempel.

Det finns inga bilder för det här konstverket.