Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

På en starkt solbelyst altan i rött och guld utanför Kröningssalen (Granovitaja Palata) i Kreml, som synes till höger, har kejsarparet med svit trätt ut efter kröningsmåltiden. Bakom dem en tegelmur, smyckad av gröna girlander. På en något lägre estrad till vänster en flyktigt skisserad festpublik i vitt och ljusblått. Längst till höger leder en fritrappa upp till palatset. Framför den kejserliga altanen defilerar i mittplanet militär i lysande färger. Mer i förgrunden en åskådarmassa i mörkare kolorit; till vänster höjer en man sin hatt. Längst i förgrunden står kosacker i rött med dragna sablar. Impressionistisk skiss. Olja på papper. 33 x 46,6. På frånsidan intyg av Friherrinnan Ellan von Born. Målad i Moskva kröningsdagen 26 maj 1896 (rysk tideräkning) eller omedelbart därefter. I skissboken II 1517:60 i Ateneum ingår en förstudie i akvarell, daterad Moscou 14 Mai 96. Konstnärens kvarlåtenskap.

Förekomster i brev

Måndag 23. 23 mars 1896
Men hur går det med Paris. Den montgomeryska aqvarellen och sedan kröningen! – Emellertid vore det ju tokigt att ej profitera af allt detta ovanliga nu – Paris står ju alltid qvar.

Petersburg onsdag. 28 april 1896
I dag interwiew med Beda Stjernschantz som skall måla blommor, efter kejsartygets mönster, till det inre af permen.

Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
Då Kejsarn kom så nära att jag kunde rita af honom på 20 à 30 steg måste jag säga att min första känsla var ett slags medlidande – kronan såg så väldig, så tung ut, och af blixtrande stenar visserligen, men dock af sten! Den enorma manteln buren af kammarherrar bl.a. af Carl Armfelt, såg också kolossal ut – han sjelf blek och bestämd. Det var första gången jag rigtigt fick klart för mig uttrycket, kronans tyngd. – Hela min sympathi för honom som menniska vaknade och jag tyckte ett ögonblick att det var synd med den unge herrskaren, som nu i synlig måtto också bar sin börda af verldens största rike. – Jag kopierar i största hast detta ur skizz boken. Kejsarinnan hade en liten krona som klädde henne väl. Efter en hastig invikning i de två små kyrkorna, Archangelski och bebådelse kyrkan tågade de upp för den röda trappan och der bugade de sig Kejsarn och Kejsarinnan tre gånger för folket – och så var det slut.

Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Jag har gjort mycket skizzer – men minst till de sujetter jag skulle måla – så t.ex. vet jag ej hvar jag skall kunna göra kosackdeputationen rigtigt, ty de passerade hastigt förbi och jag hade då redan sett tusende mera intressanta deputationer.