Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Vid ett bord med blommor i en porslinsvas står en ung dam i vit klänning, stödande högra handen mot en bok på bordet, halvfigur med huvudet i fas åt vänster och figuren i profil åt vänster. Olja på duk. 110 x 68. Signatur nedtill till vänster. Odaterad. Målat i Paris i slutet av april och början av maj 1901. Kompositionsutkast och studier i skissboken A II 1517:19 i Ateneum.

Förekomster i brev

Paris 24 april 1901 24 april 1901
flickan Pasteur Vallery R. gör jag i ett flygande fläng, och så åtar jag mig ingenting mera utan hastar mig till hemresa, för att få se med egna ögon hur min egen Mamma mår, och göra hvad göras kan för att hon må bli alldeles rask snart igen.

Paris 25 april 1901 25 april 1901
"Skall Du komma hem i Juli eller Augusti?" frågar Mamma i det sista, vänliga brefvet. Nej, så galet är det väl ändå ej, jag hoppas kunna komma hem mycket förr. Nu gör jag bara flickan Vallery Radot, som jag börjar i morgon, i största hast, ser sedan på Demidoffs porträtt som jag får från London, och hoppas att jag skall kunna se på det här, ty det gäller egentligen att få ensemble i detta porträtt, likheten är der redan.

Paris 26 april 26 april 1901
I går var Jag hos Vallery-Radots för allt komma öfverens om flickans porträtt – De äro då pligt och studiemenniskor – hela huset uppstiget kl. 5, vinter och sommar – de proponerade derför att komma hit kl. 8 på morgonen, men jag fick det ändå ändradt till 9. Kl. 10 är de allihop i säng. – Flickan har vackra ögon och en vacker blick – för resten just ingenting. Jag gör porträttet bara för att jag lofvat det hela vintern, men åtager mig ingenting annat.

Paris 29 april (måndag) 1901 29 april 1901
Mellan två séancer (Vallery Radots äro alla bjudna på frukost till en general här i närheten), skrifver jag några ord för att be Mamma tacka Ellan för det vänliga bref jag fick just nu – till Ellan skrifver jag i afton. Jag är litet ansträngd nu af detta förtviflade målande, men jag hoppas snart få lyfta på vingen och styra kosan hemåt, hvilket allt ger mig mod att fortsätta och snart bli färdig.

Paris 1 maj 1901 1 maj 1901
Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk. I går var jag, sedan jag målat flickan Camille på den andra salongens vernissage. Egendomligt nog fick jag höra ännu mera vackra saker der än på vår egen vernissage: Bastien Lepages bror sade bl.a. att jag aldrig haft en sådan succès förut, icke ens med Pasteur, att Jag var i ständigt framåtskridande o.s.v.

Paris 2 Maj 1901 2 maj 1901
Jag har haft en olycklig dag med flickan Vallery Radots porträtt – som jag till hälften skrapat ut i dag – allt emedan jag fick ett otrefligt bref af Söderström & Co som tror att jag vill roffa pengar af dem för en dansk upplaga, då de ha, allena de, reproduktionsrätten och eganderätten och all rätt i secula seculorum! Vallery Radot, pappan, tröstade mig och talte om precis likadana sorger han haft. Hvad jag innerligt önska att det V.Rska porträttet snart måtte lyckas. Med många sådana dagar som i dag drar det nog ut – men det måste lyckas! Olyckligtvis är jag snufvig dessutom och då kommer sådana här dagar till. De äro dessutom så ytterst precisa att komma kl. 9 på morgonen Vallery Radots, att jag af oro vakna kl. 6 för att få ateliern i ordning. Till Krohn har jag skrifvit och bedt om att få uppgift ang. ångbåtar fr. Köpenhamn ty är det menskligt väder reser jag direkt. Men när? Om 14 dagar hoppas jag dock ha såväl Demidoff som flickan V. R. och de antellska uppköpen undanstökade.

3 maj 1901 3 maj 1901
I dag var det mig platt omöjligt att måla – Mme och Mlle Vallery Radot rådde mig att göra en lång promenad. Jag antog med glädje deras "désistement" och gick till St. Cloud, der jag åt och kände mig bättre, mindre nervös – vädret var gudomligt.

Paris 4 maj 1901 4 maj 1901
Mitt beslut är nu fattadt, jag gör Demidoff färdig först i Finland, och slutar nödtorfteligen flickan Vallery Radot, och så kan "jag drage fra Sydens lande" i slutet af denna vecka – jag hoppas lördag d.11. söndag den 12 sist. Jag ångrar att jag började med flickan V.R, ty när man arbeta nervöst blir det aldrig bra. I går gick det så galet med mitt måleri att jag fick lof att skicka bort Mme och Mlle Vallery-Radot, men nu på morgonen har jag sett att det blir någonting utaf i alla fall.

Paris d. 5 maj 1901 5 maj 1901
Jag ser ej mera hvad jag gör på flickan V.R. – måtte det lyckas lika bra i hastigheten som Demidoff, hvilken verkligen ej är illa.

Paris 6 maj 1901 6 maj 1901
Jag räknar numera dagarna tills jag får ge mig åstad. Det skall bli obeskrifligt roligt att få se Er alla igen, och så behöfver jag litet hvila efter dessa två Demidoff och fr. Vallery Radot. Hufvudet på denna senare är mycket likt redan – får jag ej armarna bra lemnar jag dem till ett annat år – Jag vet huru den är när man börjar bråka med en detalj i ett porträtt – det bästa sättet är då att afbryta, annars förstör man alltsammans.

Paris 7 maj 1901 7 maj 1901
Igen en arbetsdryg dag men porträttet går också framåt med snabba steg. Bittert ångrar jag mig nu att jag åtagit mig detta arbete – af en slags égard för familjen Pasteur, som jag är skyldig så mycket – ty det är omöjligt att göra något dugligt när man måste skynda sig. Jag försöker fortfarande få porträttet så färdigt att jag kan resa söndag kl. 1.50 – då skulle jag måndag afton vara i Köpenhamn. Att jag längtar hem snart det är säkert, och att den stunden Jag får återse Mamma blir en glädje och högtidsstund för mig det är visst. Gud låte Mamma bli rask snart Mammas egen Atte

Paris 8 maj 1901 8 maj 1901
Vallery-Radots mena att jag bara skall fara så fort som möjligt, och att jag hellre må lemna porträttet halffärdigt än låta Er vänta.

Paris fredag 10 maj 1901 10 maj 1901
Ändtligen en fridag för målningen. Jag kunde ej, så mycket mera som jag har tusen språng för resan. Jag reser söndag eller måndag morgon Flickan Vallery Radot är nog bra men icke rigtigt lik ännu. Jag är så gräsligt trött af detta parforce målande

Det finns inga bilder för det här konstverket.