Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rysk statsman och general, ambassadör i Berlin 1885–1894, generalguvernör över Polen 1894–1896

Källor

Paris d. 21 april 1879 21 april 1879
Det ser dystert ut i Ryssland; i tidningarna sägs att Schuwaloff röstar på stränga repressalier.
Petersburg torsdag afton 27 december 1883
Boris hade häromdagen hos Schuvaloffs dansat med fröken Olitte, och hon hade då sagt att Demidoffs voro mycket nöjda med porträttet och väntade sig ett särdeles godt resultat af detsamma.
Petersburg d 15 Jan 84 15 januari 1884
Hvad jag är lycklig öfver att Anni studerar och lär sig något, sysselsätter sig med något – det finnas ingenting sorgligare än en sådan der sysslolös ung-flick-existens. Underligt är att hon ändå har en sådan åtrå till den stora verlden – Hofvet, balerna hos Schuvaloffs och Scheremetieffs o.d intresserar henne så mycket mera som hon nu ej har någon ännu derom,
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Osäker koppling Mechelin pratade till klockan ett på natten om "sig själv och de andra", använde politisk terminologi; om Ernst Linder och August Schauman, kejsaren, Schuvaloff; Edelfelt och W. Runeberg fick inte säga ett ord.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Härom dagen träffade jag ministern grefve Muraview på boulevarden. Det var roligt att han talte med sådan i förtjusning om Koki, – han var synbart nöjd öfver att ha lyckats så honom till kammarjunkare och dannebrogsriddare på en gång. Han trodde att Koki skulle gå långt på "la carrière" ty sade han, han är taktfull, väluppfostrad och försigtig, och sade han, märker och ser långt mera än man tror. – Muraview yttrade sin beundran för fru Etter som uppfostrat sina söner så väl och som åtagit sig den enorma bördan af sin mans skulder. Han sade att gr. Schuwaloff hade sagt att han lånat omkr 200 000 rubel åt regements och tjenstekamrater – och att den enda som bryr sig om att betala ränta, och i allmänhet låtsar om skulden är fru Etter, hvaröfver Sch. också han uttryckt sin stora beundra och respekt.
Petersburg fredag 1896 24 april 1896
Osäker koppling I går afton var jag på middag hos Etters med Paul Paulowitsch och Sofia Andreevna. Efter middagen fick gubben P.P. ett qväfningsskof som såg obehagligt ut, men som med Lilys och gossarnes droppar och hjelp gick öfver. Sofia Andreevna var mycket humoristisk då hon berättade om fru Manzeys oro då hon skulle förklä Baby och Mima samt Mima Spetschinsky på ett sällskapspektakel hos Schouvaloffs. Hvar gång Mima eller Baby talade med någon ungherre som de dansat med tog hon på sig den olyckligaste min och ville gå och förhindra samspråket såsom varande för långt och
Petersburg tisdag. 27 april 1896
I går var den stora vårparaden. Jag hade köpt 2 biljetter, men dessa pengar 8r.50 voro bortkastade, då jag ändå genom mina officersbekanta fick stå vid kejserliga tältet ibland generalerna – Grefve Schuvaloff Kræmer m.fl. – Jag såg nu kejsaren alldeles nära till häst, visserligen litet från ryggen, men kunde teckna af honom flere gånger. Det kejserliga tältet – invändigt rikt guldbroderadt vaktadt af kammarherrar i stor uniform, lifkosacker, lakejer i rödt och guld, tcherkesser i rödt och silfver grannt, grannt, grannt! Och så defilén: chevaliergadet med Gustaf Mannerheim (bland de ståtligaste officerare) lifhusarer (med Meyendorff), konnogardet, gula kyrassierer, blå kyrassierer och alla sorters kosacker, röda, blå, ljusblå, hallonfärgade – det var en prakt utan like – Infanteriet var långtrådigt. Kejsarn såg mera likgiltig ut än hemma hos sig – också måste det ju vara tröttsamt att sitta och se och ropa "spassiba, ulani" och "spassiba hussari" o.d. och så ropa de i takt "rádi staratsa – vásche – imperatorskoe velitschestvo" och detta i två timmar. Vädret var herrligt – I logen bakom sutto Manzeys-Volkoffs med Paul Etter, hvilken som kassör vid brigaden var befriad från att paradera.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Jag funderar så jag kan gå åt på mitt telegram till Paul Etter. Hvad skall jag säga. Kommer troligen, eller kanske – det är ju ej det de vilja veta – Det ungefärliga priset har jag sagt Paul angående andra större porträtt 2000 rubel, och detta tyckes skrämma sådana som Scheremtjeffs, som ju äro miljonärer. Hvad skall jag då säga? Irai Varsovie nouvel an priez Schouvaloff faire conditions – är det bra? Nu inser jag ju att jag ej kan måla honom efter naturen – dertill är han visst för sjuk. Det är således ingen konstnärlig ära att vinna dermed. Å andra sidan är Gubben Schuvaloff en bekantskap att göra.
Stockholm sönd. d. 6 dec. 96 6 december 1896
Hvad skall jag skrifva till Schuvaloffs Etters? Polia ber mig skrifva till dem med omgående. Äro de icke besynnerliga? När jag sagt: Jag kommer, med Guds hjelp, till Warschau i Januari, och jag nöjer mig med det pris de vilja betala (hvilket allt jag gör för Etters skull) så kan jag ju ej annat. – Emellertid skall jag just nu skrida till författandet af brefvet.
Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Etters tyckes ha en ansvarskänsla vis à vis mitt Warschaufarande – fru Etter ser helt ängslig ut när jag talade om att jag en tid ansåg det onödigt. Efter allt vad jag hört, isynnerhet af andra, är han rätt skral, – och mycket förändrad. Den goda fru Etter gick så långt att hon sade "puisque vous passez par Warsowie toujours quand vous à l'étranger" – pardon, – icke precis.
Paul Etter kommer kanske med till Warschau. Det vore bra roligt dels för att den långa vägen då blefve helt treflig dels emedan han är så lierad med Schuvaloffs.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.
Torsdag 10 juni 1897 10 juni 1897
Går allt bra så har jag porträttet färdigt just till Jubileet, reser då till Paris för att lyfta pengar för taflan, bestyra om mina sakers inpackning, Lefflers porträtt o.d. samt Schuvaloffs.