Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kammarherre, förlagschef

Källor

Paris 8 mars (fredag) 1895 8 mars 1895
Söderström et Cnie har skrifvit till mig ett underligt bref deri de ber mig skrupensa upp Edlund, med hvilken de åter ha någon meningskiljaktighet – som jag ej känner. De äro verkligen ypperliga och handfallna och bråkiga,
Torsdag 10 juni 1897 10 juni 1897
Jag kan ej uppfylla alla mina löften Om jag än arbetade natt och dag, och nu är jag ju bunden af kontrakt till Söderström ang. Fänrik Stål. Jag ser redan i andanom då Söderströmmarne Ahrenbergs, barnet Lagerblad och Janne Thurman, alla som bilda &Comp., komma och slå mig i bojor och släpa mig till ett hemskt och dystert fängelse, der jag på den murknade halmen får sitta och begrunda faran att ta för sig mera än man kan få ur händerna. Det är ganska obehagligt detta, och jag talar alldeles allvarsamt då jag säger att det kommer mycket surt efter under denna höst. Och kejsarporträttet till häst. Jag har haft modell till hästen i Paris, låtit fotografera den o.s.v. men tiden att göra det!!!
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Jag får formliga rysningar öfver mig då jag tänka på Söderström & Cie och allt det andra som ligger öfver mig. Den sköna friheten, som jag njutit af här i fulla drag får ett snöpligt slut när jag igen får slafpiskan på ryggen derhemma.
Måndag d. 12 juni 99 kl. 7 e.m. 12 juni 1899
Allt måleriväsende vore bra om bara inte Söderström & Cie skulle skrifva så skarpa nästan hotande bref, der de tala om de 35 tusen de redan satt i blöt o.d. – d.v.s. – att jag strax borde komma hem, sätta mig ned och rita deras planscher och säga adjö åt allt annat, verldsutställningen, universitetsmålningarna o.s.v.
15 Juni 99 15 juni 1899
Det är ju ledsamt men hvad skall man göra! Jag plågar mig nog tillräckligt redan med Söderström & Cos hotelser. De ha nu skickat korrektur, liksom om 4de häftet vore färdigt. Hvart skall jag arma menniska ta vägen med allt det jag tagit på mig!? Sommarn blir kort och jag får ej något nytt och godt färdigt till verldsutställningen!
Om måndag hoppas jag få porträttet färdigt. De är mycket nöjda, men Söderström & Cie (mina maror) äro icke nöjda – Jag kan ej, jag kan ej gör allt på en gång. Mme Pasteur tröstar mig moderligt då jag talar om mina bekymmer, och mycket klokt tillika. Hon har proponerat att afbryta porträttet, för att jag skall kunna resa hem och arbeta på Fänr. Stå. S. men det ville jag ej då det ju bara beror på en vecka eller så.
20 Juni 99. 20 juni 1899
Jag börjar bli resfärdig – men tror att Jag måste stanna öfver midsommardagarna här för att ha åtminstone några teckningar till Fänr. Stål att slå S. et Cie i halsen då jag kommer. En polack, v. Rosen har gifvit mig ypperliga dokument för Kulneff och jag vore galen om jag ej begagnade dem.
4:häftet af fänrik Stål – Hela sommarn slafveri, omöjligt att göra något till 1900 – se der se der, se der, se der en krigares kalas – och källa till bekymmer. Jag fruktar att jag får sitta i Helsingfors, i ateliern och rita värre, der har jag ju kostymer och får stadsbud till modeller – ett grymt perspektiv! Vallery-Radot säger: oh, la belle lettre que je leur ecrirais, à ces éditeurs – men jag tror icke att Lennart S. är åtkomlig för stilistiska mästerverk.
Måndag d. 26 Juni 1899. 26 juni 1899
Som ni ser är jag ännu här – dels emedan jag måste retouchera plancherna till den holländska bibeln, dels för att jag gerna vill ha några ritningar med mig åt S. & Cie. Det är icke värre att sitta här än att sitta i Hfors, Elisabetsg. 27 – Här är alls ej för varmt och så är man ändå mindre ensam här.
Paris 28 juni 99 Onsdag afton 28 juni 1899
Olycklig är jag vid tanken på de obehag och möjliga skandaler som komma att möta mig från Söderström & Cie sida. Jag har näml. inga färdiga teckningar med mig och dock kan jag försäkra att jag arbetat ärligt, ehuru jag ej är nöjd med mitt arbete. Det gäller alltför så många hästar, och jag kan ju ej rita hästar, allra minst i rörelse. Jag har haft långa konferenser med djurskulptörer och djurmålare som skaffat mig fotografier och gipsafgjutningar; men jag är så missnöjd med det som jag gjort att jag icke kan lemna det ifrån mig sådant det är. – Gud vare mig nådig nu då det gäller att gräla med dem! Hvad skall det bli af?! Bonnier yrkar på att hela arbetet skall vara inbundet i november. Det är om jag arbetadt natt och dag och om dygnet hade 48 timmar ändock omöjligt. Om jag ändå hade någon menniska der som kunde tala med dem! Nu komma de att öfverfalla mig strax då jag kommer hem och detta kommer att förgifta hela min hemmavaro.
Jag är så utschasad och trött att tänka på detta enda: S. & Cie och deras bref, som jag för resten icke svarat på. Sådana fraser som: "H.H. kan sannerligen icke lägga oss till last att icke ha varit förekommande o.d." men jag har ju sagt att detta arbete tar tre gånger så mycken tid som svenska bilder, att jag icke kan, och ingen annan heller, göra detta fort, ty just under utförandet kommer man på en massa nya idéer Hvad hjelper det att jag skrifver till dem? De gå ju alltid på med samma sak
Paris 14 maj 1900 14 maj 1900
Med Fänrik Stål har jag börjat, men det går mycket illa. Jag är förslöad af detta eviga tapetserare och snickar prat och detta räkningsbetalande! Emellertid har jag nu gjort 2 v. Törne och håller på med en blomstersired 5 Juli. Jag hoppas att det ej skall sägas om mina illustrationer som om dikten, då den i ett sällskap deklamerades illa af en recitator som trugat sig på: "det var snarare 5te Juli under vagnen" Gud låte dessa teckningar bli slutförda under sommarens lopp – jag är näml nu så pass aufgeregt att jag ej riktigt skulle kunna stå ut med Söderströms & Cies prosa, i stil med den jag fick studera senaste jul.
Paris 2 juni 1900 2 juni 1900
Velocipeden skall jag skrifva om när jag får andas härnäst. Juryn, Ellans afresa, ett oroande telegram från Söderstöm et Cnie allt det här har gjort mig litet virrig. Men nu kom Pingst, hänryckningens fest, och jag fattiga feta ök får pusta litet.
Paris 20 Juni 1900 20 juni 1900
Några ord blott (kl. är redan 1/2 5, och 5 går posten) för att tacka Eder för brefven med friska sommarintryck från Haiko. Hvad jag afvundas Er! Och hvad jag gerna skulle dricka förmiddagskaffe med Er, sedan jag på morgonen ritat ett hel hop helsidor och vignetter åt Söderström & Co. Men den tiden kommer väl också en dag, och den som då är nöjd det är jag!
Paris 16 Januari 1901 16 januari 1901
*Ja, originalerna till fänr. Stål ströko! Jag är så mycket meraförargad deröfver som jag icke får mer än hälften pengarna nu, ehuru de anse teckningarna som sin egendom nu strax – är det icke underligt!? *L. Söderström har skrifvit ett bref der han liksom urskuldar sina många dumma bref förut och sänder mig sin välsignelse.
Paris 23 jan. (onsdag) 1901 23 januari 1901
Från Söderström har jag fått en lång karonka om teckningarna. Nå ja, jag med mitt affärsgeni skulle väl ändå ha gjort några dumheter med försäljningen för hand.
Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
De tyckas vilja låta mina originalteckningar utställas i landsorten (detta är nu Söderströms käpphäst, denna landsort) men tillåta mig ställa ut (för egen konto om jag förstått rätt) i Helsingfors Stockholm och Köpenhamn.
Måndag 18 febr. 1901 18 februari 1901
*Jag har bedt Söderström & Co göra den första afbetalningen på originalena (helas!) till Ellan mot kvitto af henne.
Paris 4 mars. 4 mars 1901
Från Ahrenberg har jag haft ett underligt bref, deri han säger att han skickat fänr. Ståls Sägner till flera medlemmar af kejserliga huset, båda Kejsarinnorna bl.a. – och haft conférencer med Schipoff om saken. Hvad är nu detta för något? och hvarför? Vill Lennart Söderström ha Stanislafkan? Mitt förstånd står stilla.
Paris 21 april 1901 kl. 11 ½ på aftonen. 21 april 1901
Det käns ljufligt för en gammal hund som mig då folk säger: Votre portrait de Mlle Ackté et votre paysage (från telegrafberget) sont certaimment parmi les 4 och 5 meilleures toiles du Salon. Mitt famlande under åratal har stannat för eldögonblick uti den soliga fröjden att producera – och så har jag kännt mig fri från fänr. Stål, Söderström och verldsutställningen! Skulle nu Mamma vara rask och bli snart fullkomligt rask, vore jag den lyckligaste menniska i verlden! – Moltke skämmer ej ut sig – visserligen ser han ju litet uppstoppad ut, såsom då man gör en styf uniform på en mannequin, men färgen är ej dålig. – Alla dessa konstnärer, Thaulow, le Sidaner, Rodin, Besnard som icke sagt mig något på flere år, Cottet, Ménard, Simon m.fl. har kommit med utsträckta händer och sagt mig bravo! Och detta, att vid min kritiska ålder, då det endera bär utförbacke, såsom för de flesta, eller mest går framåt till mästerskap såsom för de bästa: Tizian, Frans Hals Rembrandt, Vellasguez Meissonier Puvis deChavannes, – att då känna att det snarare går framåt, det är en fröjd utan like och jag tackar innerligt Gud öfver att Han låtit mig upplefva denna dag. Bara jag nu kunde vara mig sjelf och lita på mig sjelf och tro på mig sjelf! – och icke hör på Dumheter och andra – detta olycksaliga att alltid känna sig vara den sämsta, den fegaste, den frasigaste och böja sig för första bästa herre som har aplomb! Förlåt, älskade Mamma, att jag talar om mig sjelf så mycket, men mitt konstnärskap är ju något som angår mig och som intresserar Mamma!
Paris 25 april 1901 25 april 1901
Bojesen har skrifvit till mig om en dansk upplaga – det vore ju mycket roligt. Ahrenberg som har likadan skrifklåda som han har svada, har skrifvit till mig långa epistlar, egentligen polemik emot min yttrande att de dåliga teckningarna i Fänr. Stål voro resultat af deras pådrifvande. – "Söderströms äro englar, Ahrenberg öfverengel, jag är en fattig syndig menniska, som borde kyssa den risande handen" det är summan af Jacquens sång.
Paris 2 Maj 1901 2 maj 1901
Jag har haft en olycklig dag med flickan Vallery Radots porträtt – som jag till hälften skrapat ut i dag – allt emedan jag fick ett otrefligt bref af Söderström & Co som tror att jag vill roffa pengar af dem för en dansk upplaga, då de ha, allena de, reproduktionsrätten och eganderätten och all rätt i secula seculorum! Vallery Radot, pappan, tröstade mig och talte om precis likadana sorger han haft. Hvad jag innerligt önska att det V.Rska porträttet snart måtte lyckas. Med många sådana dagar som i dag drar det nog ut – men det måste lyckas! Olyckligtvis är jag snufvig dessutom och då kommer sådana här dagar till. De äro dessutom så ytterst precisa att komma kl. 9 på morgonen Vallery Radots, att jag af oro vakna kl. 6 för att få ateliern i ordning.
Paris 7 maj 1901 7 maj 1901
Hufvudsaken är att jag finner Mamma raskare och starkare – då skulle jag gerna ta på mig allt obehag och bråk i verlden, Wænerbergs vrede och Estlanders ogillande, konstnärsgillets misshag och Söderström & Cos anathema. Gud låte Mamma för hvarje dag bli bättre.