Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk apotekare, fabriksägare, författare

Köpenhamn d 4 Juli 1879 4 juli 1879
Följande morgon for de till Klampenborg i sällskap med kandidat Benzon som Edelfelt träffat i Paris; Benzons far är rik och har en villa vid Klampenborg och ett stort hus vid Östergade; efter kaffe hos herrskapet Benzon åkte de i vagn i tre timmar omkring i Dyrehaven, som var vackrare än Edelfelt tänkt sig; Pietro Krohn var munter och visade alla sevärda ställen i den vidsträckta parken.
Middagen hos Benzons var ymnig och tätt befuktad av allehanda viner.
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Skan höra Mefistofeles som Krohn satt upp; i afton Otto Benzons [skådespel] Surrogater; Edelfelt beklagar att han inte får se något av Holberg.
Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4 april 1885
Gamla herr Benzon har avlidit; båda sönerna lär få en miljon i arv.
Bjudning hos Benzons: gamla fru Benzon är sjuk, gäster var: Emil och Olaf Poulsen, Kröyer, Henningsen, Krohn, Thorvald Niss.
Middag hos Emil Poulsen: Drachmann, Bentzon, Carl och Villiam Bloch, fru Hennings, Poulsens svåger och syster, länsgreve Rantzau med fru; skådespelare och författare.
Paris d. 22 april 85 22 april 1885
Roligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt "haft utbyte" av Bangs försläsningar; modern har frågat vad man anser om Bang i Danmark; enligt Edelfelt anser man att Bang har stor talang, men finner honom lustig; Edelfelt citerar Pietro Krohn: "Jeg kan ikke lide hysteriske mandfolk" [på danska]; Bjørnson anser lika; i Köpenhamn umgås Bang med sina likar, "små magra pessimister"; inte konstnärer, Krohn eller Benzon, eller skådespelarna vid Det Kongelige Teater.
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Otto Benzon med sin unga fru kom på frukost igår; Benzon och Ellan kom bra överens och frukosten var rolig.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Ellan har ej skrifvit, jag vet ej hvarför – endast telegraferat angående kostymerna. I morgon skall jag svara henne telegrafiskt. Skulle brefven möjligtvis kommit bort. Ett som jag skref till Otto Benzon och der jag serverade, 3 ark af min mödosamt hoppkomna prosa, har aldrig kommit fram. Sådant kan således hända. –
Senaste torsdag var det middag hos Otto Benzon likaledes för meine Weinigheit. Alldeles annorlunda hvad sammansättningen beträffar. Der var Krohns Block, Alfred Benzon med hans fru Hanna Bissen, Schous, Kröyers och jag – jo Madame Gogain, en ytterst egendomlig företeelse en kobenhavnska gift med en fransk halftokig impressionist som nu, trött på Europa reste på någon tid till otakeiti och lemnat frun här med 5 barn – en märkvärdig, originel typ som jag någon annan gång närmare skall tala om.
Otto B. har ett alldeles förtjusande konstnärligt hem (hans matsal i guld och koppar prydd med idel hvita blommor i silfvervaser var den afton nen något berusande skönt) – Han är alls ej lycklig – hans unga fru tål honom alls ej, och han löper förgäfves efter hennes hjerta och får så löpa hela sitt lif efter hvad jag kan se. Benzon har en rörande vänskap för mig på blicken och på sättet att ta mig i hand ser man att jag icke är honom alldeles likgiltig Han märker väl att jag ser huru han lider och hvar skon klämmer – och vi har redan talat så mycket med hvarandra utan att nämna ett ord. Der är ju ingenting att göra hon är en vild ouppfostrad unge, som har fysisk aversion mot honom – Han skulle ha allt, tycker man, talent, rikedom, ungdom, kraft – och så har han denna tärande olycka som bestämdt kommer att ta någon tragisk ändalykt. Samma afton, sedan vi gått hade frun ett anfall af hjertförlamning. Jag misstänker till följd af någon scen.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
Just nu fick jag Berthas bref och ser deraf till min rigtiga sorg att Mamma skrifvit till mig 6 gånger sedan min afresa. Af dessa 6 bref har jag fått endast 2 d.v.s. ett bref och ett brefkort – Har de gått öfver Ryssland, ha de troligen försvunnit i obekanta ödet, såsom mitt ett bref till Otto Benzon – och hvad det är ledsamt. Att jag ej skrifvit kommer af en högst bedröflig oföretagsamhet och sedan af en mycket strängt sysselsättning och en genom boandet i Rosenvænget, mycket komplicerad existens. De här resorna ha tagit så mycket tid och krafter af mig att jag ordentligt bedt Krohn om att få flytta på hôtel. Denna proposition togs emellertid mycket illa upp.
Köpenhamn 13 maj 92 13 maj 1892
I förrgår afton var jag på oläsligt och såg Estmanns nya stycke den Kjære familie – en satir öfver Köpenhamnssförhållanden. Stycket är ej så mördande satiriskt som Otto Benzons brukar vara, men mycket underhållande, utan spår af anspråk på problem under debatt. Men speladt! Så mästerligt på alla händer, att jag ej kan tänka mig något bättre Olof Paulsen, fru Hennings fru Bloch den sistnämnde talade så naturligt, att jag aldrig hört något sådant på scenen.
Gausdal 18 Juli 1893 18 juli 1893
Mamma var förvånad öfver att jag ej gick och tilltalade Ibsen – skulle Mamma ha sett har föga sällskaplig han såg ut så skulle Mamma förstått min tillbakadragenhet. Han sitter dagarne i ända, alltid ensam på Carl Johan café eller på Grand café i Kristiania, och tål ej att bli störd. Otto Benzon hade blifvit emottagen som en "chien dans un jeu de quilles" af honom – han hade dessutom haft oturen att säga att Ibsen nyss fyllt 74 år i stället för 64 och då hade H. I. blifvit mycket vred.
Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24 juli 1893
Efter en mycket stormig resa kom jag hit sjövägen. Det var högst egendomligt att komma till Kbhvn och icke träffa en bekant menniska – Krohn i Wien fru Krohn vid Helsingör, Otto Benzon i Skodsborg – jo Pasteurs träffade jag och åt middag der i går afton.
Onsdag morgon, Altona. 1 januari 1899
Hos Otto Bn var jag i går på frukost. Förfärligt sorgligt att se honom så ensam i det utmärkt vackra hus som han byggt upp åt sig.
Han bad så mycket helsa mina systrar. Likaså Krohns gamla köksa som gilla att de ej hade gift sig. Alla Krohns helsade naturligtvis många gånger.