Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fiskare från Nynäsudden på Hermansö nära Haiko, Edelfelts modell

Källor

Jordas, Lillemor, Skäribor och villafröknar. Albert Edelfelts modeller i Borgå, 2014, 18

Paris d. 15 dec 1879 15 december 1879
Alla tycker om ämnet och uttrycken i Edelfelts tavla; fransmännen stöter sig vid Mobros pipa, i och med att man här inte röker vid dylika tillfällen; de tycker mest om Tajtas huvud, lilla Fiu, Mobros huvud och Lindströms väst; Jules Bastien tyckte mycket om Lindström.
Paris d. 17 dec. 1879 17 december 1879
Edelfelt frågar om det inte vore skäl att beställa en roddbåt av Lindström på Hermansö för nästa sommar, eller räcker det med Etters roddbåt?
12 januari 1881. 12 januari 1881
Jag har gjort en teckning af båten med Lindström och Fina som skall auktioneras bort af Judic på Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas staty. Jag är visserligen af den mening att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är af behofvet påkallad då André Chenier Balzac och A. de Musset ej få sådana. Planen är utgången från A. Wolff och Blavet intima vänner till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken blifvit med värme omfattad af artister o. litteratörer och Cercle de la Presse skall om några dagar ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d.
Tisdag januari -81. 18 januari 1881
I allmänhet gjorde mina Lindström och Fina lycka och då teckningarne voro utstälda kunde jag höra grupper af herrar som sade vackra saker derom.
d. 2 februari 2 februari 1881
Ändtligen har jag kunnat realisea en älsklingsidé, den att på den 5te februari öfverräcka åt fru Runeberg ett album med teckningar af alla de närvarande finska målarne. Jag har bestyrt om albumet, utmärkt vackert inbundet i japanesiskt läder. Wetterhoff skall skrifva en dedikation på vers. Visserligen borde äran egentligen tillkomma Walter, men jag tycker att artigheten bjuder att ge presenten åt frun. De äro ändå så gästfria och vänliga att denna gärd af tacksamhet är en pligt. Jag har tecknat Lindströms bisin i albumet, men kommer sannolikt att teckna äfven en allegori öfver den 5te februari, något som direkt har att göra med dagens betydelse.
d. 10 maj 84 10 maj 1884
Hon är bra nulle, förskräckligt! Vi äro ändå litet bortskämda här, med sällskap – och det der absolut tråkiga har man ej så mycket att göra med i allmänhet. Det vore ingen nöd med menniskorna om de alltid, till och med de de minsta hand, vore sådana de äro. Men detta försök att vara som andra, att tala som andra att tänka som andra och den deraf alstrade oändliga fadda plattheten – som icke ger så mycket rum för studier eller rent menskliga iakttagelser som ett det simplaste ord af Lindström eller Saleniusas Fiu!
Paris d. 5 maj 1901 5 maj 1901
Ehuru jag vet att ryssarne fira Alexandradagen den sjette, "ett' gamla Testamentsens lag" som Lindström sade, är och förblir för mig, fattiga Suomen poika, ändå den 5te Mammas riktiga namnsdag. Jag telegraferade derför i morgse och bad om några ord angående Mammas helsa – Gud låte dem komma snart och medföra goda underrättelser Jag gratulerar och tar Mamma i famn och önskar allt godt och Guds välsignelse. Gratulera Annie också af hela mitt hjerta.