Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Edward Boit

Toledo d. 30 april 1881. 30 april 1881
Det var till en del Boits fel att vi lemnade Andalucien så der hals öfver hufvud. För att förstå denna hans brådska vill jag presentera mannen. Han är 42 år, och är sedan 15 år gift med en charmant fru, har 4 döttrar, och har genom sitt giftermål fått en stor förmögenhet – han depenserar 150 tusen om året. Sargent har sagt mig att hans hem är bland det finaste och mest konfortabla man sett. Han är en fulländad gentleman, och jag kan så väl förstå den känsla hos honom som drifva honom till ett så ytterst reguliert och träget arbete. I det hela taget arbetar och säljer han mest för att ingen skall kunna säg att han lefva på sin frus pengar. Han säljer mycket isynnerhet i Amerika. Denna resa till Spanien är uteslutande företagen för att göra aqvareller, och så snart en stads förråd på arkitektoniska vyer är uttömdt reser han sin väg. Toledo är det rikaste i den vägen, och derföre har han drifvit på alldeles obarmhertigt. Som vi ej ville skiljas från honom, ha vi som beskedliga barn följt med. Han har hela tiden saknat sitt hem ofantligt likasom ock komforten der. Jag har lyckligtvis inga vanor, och finner mig temmeligen bra öfverallt. Om måndag reser han som sagdt, medförande en rik skörd aqvareller, 50 tror jag, hvaraf många äro mycket bra.
Paris d. 31 Mai 1881. 31 maj 1881
I går var jag bjuden på middag till Boit med Sargent en Mr Roubel och hans syster. Det ser verkligen ut att kosta 130 tusen om året det husets underhåll. Ytterst elegant och bon goût. Mme Boït är en fet, vacker fru på 30 à 35 år, skrattar jemt och är mycket lätt att vara med.
Om fredag kommer Boït med fru hit
Jag tycker det måste vara eget för Boït att alla morgnar kl. 8 bege sig af från all denna komfort och lyx för att fara till den enkla ateliern på andra sidan Seine. Förmögenheten må vara fruns, så tycker jag ändå att Boït kunde se mera hemma ut då han är hos sig. – Det är eget att jag ej ett ögonblick känner någonslags blyghet eller tycker mig främmande bland mycket rikt och fint folk; då man är ung (och det är jag ännu, fastän jag passerat linien) gör det en ej det minsta, ty hoppet finnes qvar. Jag konstaterar också med sorg att jag är ofantligt likgiltig för pengar. Lyx, vackra saker o.d. äro visst mycket bra att ha, men jag har lika roligt af dem då de tillhöra andra – skryt hatar jag, hatar och föraktar. Verkligen rika och verkligen förnäma menniskor skryta heller icke. Men les Bourgeois, hela den Frenckellska sorten kunna, trots skrytet ej göra något intryck på mig. Jag har bara roligt åt deras ändlösa bråk och låta sina guldmynt skramla i tid och otid, men känner ej spår af afund, eller ens en aflägsen längtan att vara i deras skor. Hvad som är utmärkt vackert hos Boit, är entréen, trappan och antichambren. Det är en smak och en esprit d'arrangement som är verkligen ovanlig t.o.m. i Paris der ändå dekorationen af rum spelar en så vigtig rôle.
och snart derefter resa de till sin villa vid hafvet, i Normandie.
Café de la Régence d. 7 Juni 1881. 7 juni 1881
Under senaste vecka har jag varit bjuden till Boit igen. Ack hvad de har det fint! Mme Boit är ovanligt glad och fördomsfri, en rigtigt "bon garçon", fastän kapriciös och bortskämd som man blir då man är mycket rik. Emellertid är hon rolig att vara med, emedan hon ej är det ringaste sipp eller "bégueule" och ej har något af den anglosaxiska styfheten. Hon talar utmärkt bra franska, men Sargent påstår dock att hon är ännu roligare på engelska, att hon har ett mycket komiskt och lustigt sätt att uttrycka sig och alltid utmärker sig genom djerfva ideer och galet prat.
Paris d. 7 juni 1881 7 juni 1881
Boït med fru voro här häromdagen. De ha ej kunnat resa med sina många barn till Villerville der de ha en villa, emedan messlingen går starkt der, och de få derföre stanna 6 veckor längre i Paris.
Paris d. 23 Jan 83. 23 januari 1883
I går var jag en rigtigt fin liten dans hos Boït. En charmant våning väl arrangeradt, väl vald société, glada och vackra unga flickor, utmärkt super etc. Jag dansade kotiljongen med en parisisk spanska Mlle de Bañuelos, som var ganska pikant. Sargents modell från i fjol var der. Hon är ful, alldeles oregelbundna drag, munnen sned – men har ett charmant utseende, fraicht och behagligt, och isynnerhet en chic à elle. Mme Boït sjelf dansade som en ursinnig hela natten. Jag roade mig ganska mycket, isynnerhet derför att jag kände så många menniskor der. Bland herrarne nästan alla. Grefve Gyldenstolpe en mycket hygglig, ehuru litet tung och stor svensk, utmärkte sig genom att dansa i otakt. Det var roligt derföre att societén var rigtigt fin och derigenom naturligt och alls affekterad. Ofta möter man underliga sjåp här i den s.k. "le monde" gamla sminkade käringar, flickor som affektera att se ut som får o.s.v. men här var intet af allt detta.
Paris den 20 februari 83. 20 februari 1883
Nu redan är jag bjuden på kostymbal hos Boïts den 1sta mars, "la mi-carème".
Paris d. 25 februari 83. 25 februari 1883
Jag skulle ha gått på en visit till Boits efter slutadt arbete, men Noël kom hit och bad mig skjuta upp besöket till om tisdag då han skulle komma med. Jag har således en timmes ledighet före middagen.
Paris d. 27 februari 83 27 februari 1883
Den Boitska balen än om torsdag. Fru Reuterskiöld skulle nog gerna vilja dit, men hon känner ej Boits. De unge svenska legationsherrarne, en Geijer och grefve Gyldenstolpe ha talat om Boits soiréer som eleganta och roliga.
d. 9 mars 83 9 mars 1883
Sargent håller på att måla den ryktbara Madame Gautherau, den der vaxskönheten med den vackraste hals i Paris. – hon lär ha en högst egendomlig dekolleterad klädning på, en klädning som hon och han tillsammans komponerat, och som fru Boit förklarade "shocking"
Odaterat 1 januari 1884
den 17 är stor bal hos Boits. Mme Boit säger att jag måste dansa: "il y aura trop de jolies américaines, pour que vous puissiez résister à la tentation.
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16 april 1884
Nu denna vecka är jag bjuden på baler alla aftnar, men som jag redan har kunnat vinna den seger öfver mig sjelf att jag gått hem före tolf skall jag fortsätta dermed och endast göra korta apparitioner, utom hos Boits i morgon der Mme Boït bestämdt bedt mig och Noël stanna öfver supén.
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Dagen förut den Boitska dansen som var mycket fin, men der jag ej dansade ett steg och derifrån jag gick kl. 1/2 1.
Den Boitska balen – ja der voro en hel massa vackra amerikanskor, men som jag nu icke var lifvad för att dansa brydde jag mig ej mycket om dem. En nièce till Boit, som nu gjorde sin entrée i verlden, var mycket vacker, men såg för frisk ut, om jag så får säga. för röda kinder, litet röda armar och litet lunsig öfverhufvudtaget.
Amerikan. ministern och tyska do furst Hohenlohe voro der. Den senare följd af två söner och en grefve Armin – som alla se ut som fältväblar vid gardesbataljon. Fru Reuterskiöld påstår dock att de äro öfvermåttan hyggliga.
Paris d 17 mai 84 17 maj 1884
Jag mötte Mme Boït i dag med hela vagnen full af blommor – för att dekorera bordet – deraf sluter jag att det är en stor middag.