Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk förläggare

Stockholm lördag kl 4 e.m 1 januari 1891
I dag morgse Snoilsky. Han var artig säflig och petig med den historiska troheten, sedan Geber som tycke mycket om illustrationerna och bad mig icke höra för mycket på S. – Emellertid är jag glad att jag kom hit ty här på bebliotheket finnes mycket som kan användas alldeles direkt och Snoilsky är sjelf så intresserad att han rotar i böckerna för mig, jag behöfver bara kopiera.
Sedan kl. 3 då jag skildes från Geber har jag träffat Carl Cronstedt Otto Schauman (hemkommen från Berlin) Ing. Nordman och unge Hoving alla på Carl XIIIs torg.
Genua, hôtel du Parc, via Ugo Foscolo tisdag 26 jan. 91 26 januari 1891
Jag vet ej huru jag kommit att söla så förskräckligt med att skrifva, att jag nu har sofvit min andra natt här utan att ha tackat Mamma för brefven (2 i söndags ett rekommenderadt jemte Gebers just nu). Kanske det är för att intrycken varit så mångfäldiga och många, och för att jag hela dagen i går var i Nervi, en timmes väg härifrån österut, för att söka några billigare rum åt oss, ty här på detta dyra hotell hvarken kunna eller vilja vi vara. Allt är så bra som möjligt, Gud se lof, alla äro vi friska och raska – trakten här är gudomlig och vi hoppas, som sagdt få någon tillflygtsort i Nervi, der man kan lefva för menskligt pris och bestämdt billigare än på franska sidan.
Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29 september 1891
I dag middag hos Snoilsky i morgon hos Geber om fredag på Djursholm hos Palme. – Mamma ser att jag ej behöfver svälta.
Snoilsky tyckte mest om Stenbocks kurir och om den första teckningen till hattar och mössor – han föll t. o. m. litet ur sin otroliga säflighet då han såg dem. Geber tror att Snoilsky med sin petighet bara kommer att göra mig skada och klippa vingarna på all slags inspiration – Bry Er ej om hvad han säger – gå omkring på egen hand och tänk framför allt ej på att göra bilder till Odhners historia. Jag tror han har rätt.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20 oktober 1891
Nej, ingen tafla fick jag såld i München, men Mamma skall ej tappa kuraget – det vore ändå för galet om ej lyckan, också den ekonomiska lyckan skulle börja le emot mig nu då hon så länge visat mig sura miner. – Af Geber får jag pengar och snart får jag för också från Paris, Bulla, Så snart jag skickar honom taflorna.
Paris 20 april 93 20 april 1893
Geber har skrifvit att Kungen önskat se teckningarna och att Snoilsky just gått upp till slottet med dem. –
Stockholm den 28 juni 1893 28 juni 1893
Snoilskys träffade vi i en butik och så gingo vi hela aftonen, och spatserade åto tillsammans och pratade. Grefvinnan var lustig som alltid han piggare än vanligt. De båda helsa tusen gånger. Alla äro så ledsna att höra att Mamma varit sjuk. Snoilsky sade att kungen varit alldeles betagen i teckningarna, Osbahr, som är ett slogo smakråd här hade sagt till Rydberg, att några af dessa teckningar, fru Lenngren och G. III vid Svensksund voro det bästa jag någonsin gjort. får se hur Geber gör med betalningen. Han ville först ej betala mera än 50, och jag har gjort 65.
Stockholm fredag afton. 30 juni 93 30 juni 1893
I morgon skall jag ha möte med Geber och Snoilsky – får se hur prisfrågan skall afgöras.
Stockholm 4 juli 1893 4 juli 1893
Snoilsky är gräsenkling och sörjer, som jag öfver att Geber ej skyndar på med reproduktionen af bilderna, sedan han (Geber) så drifvit på mig att jag senaste höst arbetade långt in på aftnarna – alldeles umsonst. Geber med familj kommer också till Gausdal.
Højfjildssanatoriet i Gausdal, söndagen den 9 juli 1893 9 juli 1893
Här äro Geber med familj fru Montelius med son fr. Stockholm många svenska finnar: Morlengren med fru, general Melan med fru, oläsligt Vogt med fru unga Faltin, en Lundquist m. fl. –
Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Med Geber bråkar jag alla dagar för att får någon lösning på frågan om de öfverlopps teckningarna – men ännu vet jag bara att verket ej kommer ut i år emedan han gjort så dåliga affärer med Finland i 19 seklet. –
Stockholm söndag 1sta april 94 1 april 1894
I förrgår var jag på middag hos Gebers och var sedan med dem på Operan der jag hörde Glucks Orfeus. Gammalt godt vin, oläsligt och gammal god konst, det har en kunnalig bouquet. Der är en balett i de elyssiska fälten som är så stämningsfull att man blir alldeles vek om hjertat. cavalleria rusticana med en italiensk gästerande sångerska gafs sedan. Ödman var otäck ehuru han sjunger bra tenor – men publiken tycker om denna otäckhet. En Stockholms knodd i sino prydno.
Jag har arbetat mycket med Geber och kunnat förhindra dem att göra åtskilliga dumheter vis à vis trycket.
Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Med Geber har jag per korrespondens mina små skärmytslingar han vill trycka det så och jag vill trycka det så. Får se hvad det blir för en soppa af det hela. Korrektur oläsligt verka på mig som då man ser en lermodell gjuten i gips – något död och beskedlig. Jag börjar frukta att jag i min konst är alltför beskedlig och säflig. – I en för resten berömmande artikel och mig i en ny tysk konsthistoria står det "ein feiner Künstler, zwar keine Kraftnatur" – Det är då tråkigt i det hela, tycker jag, att vara en sådan der hygglig joka paikka, hvita plåstret, centre gauche.
9 maj Onsdag 9 maj 1894
Ledsamt att jag af Gebers korrespondens varit upptagen hela morgonen så att jag ej har mera tid att skrifva nu.
torsdag 10 maj 10 maj 1894
förlåt de hoprafsade raderna i går. Jag har alltid så mycket bekej med de Geberska korrekturen som måste Genomgås, inpackas och egenhändigt föras på posten, och så prinsessan kl. 11. Det är en halftimmes väg in till staden.
Kjöbenhavn onsdag morgon 24 okt 94. 24 oktober 1894
Jag har skrifvit till Geber att skicka Mamma Svenska bilder. I hvarje fall får Mamma sedan ett lyxexemplar.
Bregentved lördag 28 Okt 1894 28 oktober 1894
Till Geber har jag skrifvit och bedt honom sända ett exemplar till Mamma af Sv. B. –dessutom får Mamma ett lyxexemplar till jul. – Jag har sjelf ännu ej sett andra häftet, då ju detta retournerades från Rabens.
Bregentved tisdag 30 okt 94 30 oktober 1894
Är det ej roligt med de svenska kritikerna öfver Sv. B? känner ej Mamma sig stolt.? Jag har fått privat bref från temmeligen obekanta personer i Sverige, som tala om tårar och hänförelse – hvita frun tyckes anslå mest af alla. – Ännu i förrgår skickade jag en vignett till Geber jag har härute ritat 4 nya, och har välsignat detta aftonarbete som gifvit mig tillfälle till en skön ensamhet.
1sta April 1895 1 april 1895
Jag hade också den glädjen att i dag ha Besnard och amerikanaren Alexander här B. tyckte mycket om denna lilla tafla, och om Mammas porträtt som han ansåg vara så ärligt målad Alexander tyckte också att jag nödvändigt skulle ställa ut det. Jag får 7 taflor på det sättet. Geber skickar 16 af Svenska bilder efter mitt urval (Christinas död, Rudbeck, Fru Lenngren, kuriren (alla) m.fl. – som jag skall låta infatta i en ram.
Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30 april 1895
Bojesen och Geber proponera mig saker att illustrera – jag håller på med Pehr Brahe, det är fråga om några barnporträtt – jag har således, ekonomiskt taladt, icke någon mörk framtid.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
I går var jag, efter middag hos Gebers, der jag till min ledsnad såg originalplanscherna till Sv. B. pryda hans väggar, på ett kalas hos doktor Santesson – för mig, igen! Medecine doktorer och professorer samt Wieselgren och Calle Larsson. Santesson höll minst tre tal till mig – Wieselgren improviserade vers hela aftonen. Bland mycket af tifvelaktigt värde kom det ibland rigtigt bra saker. Och sist improviserade han till mig och Finland, på Kulneffs svåra, korta meter, ett rigtigt utmärkt vackert tal – men verkligen så fint och så litet understruket, och så poetiskt att jag, och alla andra med, voro ledsna att ej ha haft en stenograf der.