Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk författare, g. 1) Emilie Uggla, 2) Olga Wiberg, 3) Greta Sjöberg

Stockholm söndag 1sta april 94 1 april 1894
Det var rigtigt roligt att komma ut i Europa igen, – aldrig har Stockholm förefallit mig så europeiskt som nu. det beror på vårvädret och de menniskor jag varit tillsammans med. första aftonen var jag med Wåhlin, Heidenstam, Levertin Lotten Seelig och hennes man R. Lundberg, Tor Hedberg och några andra. Det var ett talande om symbolism och Ruskin och litteratur, – högst intressant. skulle Schauman säga. Heidenstam föreföll mig alls ej poseur, och ser trefligare ut än porträttet. Han är mycket lång, röd i ansigtet och går som Juhani Aho. En bra lång näsa här han, men det är ju intet lyte att ha ett väldigt snyte. Levertin är en typisk jude, blek fin hy och litet krokig ödmjuk rygg. –
Mest af allt frapperar mig ändå arkitekturen. Agi Lindegren, (som verkligen håller på med ramen som jag får i morgon) clason, Boberg, Möller Scholanders svåger, alla unga, yngre än jag äro kanske Sveriges största konstnärer nu. Jag såg Johannes kyrka af Möller och är alldeles förtjust, hänryckt – här, när skola vi få något sådant i Finland? Ahrenbergs Hangö kyrka är ett monstrum – Kiki bygger bättre. Den kan täfla om verldsrekordet i fulhet och idiotism. – Jacobskyrka restaurerad af Lindegren är också utmärkt, Heidenstam må säga hvad hanvill. för resten tar H. som alla andra den lilla broschyren som paradoxen af hvilka man bara må behålla det godt är. –
Stockholm onsdag afton 11 november 1896
Den trefligaste bekantskap jag gjort är den unge Söndags-Nisse tecknaren Albert Engströms. Han är här hos Lundbergs jemte dr Santesson på middag. Han är Heidenstams gode vän. Efter mitt sätt att se är han en af de allra bästa här i landet. Han är 27 år gammal, gift med en Sparre, slägting till Louis. Jag har bjudit dem och Lundberg på supé om lördag efter theatern, der fru Lotten Seelig-Lundberg har en première.
Om tisdag har Leffler bjudning för Heidenstam med fru och mig.
*Heidenstam kommer i morgon till Stockholm.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Med Heidenstam skall jag sammanträffa hos Leffler en af dagarna.
Snoilsky var mycket ledsen att vara vald till Juryman i frödingska saken. Det kan man förstå, så tillbakadragen som han är. Han yttrade sig mycket försigtigt om Fr., lika så om Heidenstam.
Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Häromdagen var det en fest för Levertin, med hela det Stockholm, högskolans och det "literära venstras". Heidenstam var der, Birger Mörner (en snäll entusiastisk yngling, T.stjernas vän och beskyddare) Alkman, hela Ord och Bild. Det var ganska roligt der. Litet mycket ömsesidig beundran. Jag tyckte man litet intensivt konjugerade: Jag är ett snille, du är ett snille, han är ett snille, vi äro snillen, i ären snillen, de äro snillen. F. N. Wrangel, Bertas vän, var der också. Hans fru och en friherrinna Åkerhjelm (åtminstone född så) voro de intelligentaste damerna. Med dem aktade Hanna Palme sig att ge sig ut på det hala – nej hon åker alltid pas de deux med någon herre i en vrå. Hon ser så trött ut, stackarn. Jag har dock alltid sympathier för henne, likasom hon bestämdt har för oss.
Med Heidenstam blef det ej så mycket pratadt. han var omhändertagen af fruntimren och bevakad af sin fru, samt för mycket tidigt hem.
Stockholm, lördag 12 dec 96 12 december 1896
Rätt mycket har jag varit med Levertin och (i går) med Geijerstam – mindre med Heidenstam som ju bor på landet, rätt långt härifrån.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Gud vare med Eder – Måtte nu Mamma bara inte schasa för mycket eller äta varma tårtor eller begå några andra juldårskaper. – Jag lägger flickorna på hjertat att se till att ingen föräter sig. Jag får känna lukten af julgran när jag kommer hem, och lukten af lack kan jag ju också få känna. Kanske far jag till Heidenstam någon af juldagarne, jag är ifrigt bjuden dit – nu då det är ett så herrligt slädföre. Ja, god jul Och god natt. Var inte ledsen på mig, älskade Mamma – helsa alla från Mammas Atte.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
Några saker som jag komma ihog citerar jag (Mörner tog manuskriptet) – Jag vill förutskicka att alla qvickheter och namn skulle gå ut på U.D. – Mörner heter sålunda Utiles Dräng (Uroxens descendent, som också proponerats, var han, med rätta, mankerad öfver) Levertin Unga Disraëliten, prinsen Utomordentlig Dux, Zorn Utlandets dalmas o.s.v. – Jo, det hätte bl.a, om jag mins rätt tre vise män uti Österland De gingo och svärmade hand i hand men väcktes plötsligt ur sitt drömmeri af Utile-drängens lystringsskri. "till U.D." det ljöd öfver land och sjö "En gång se U.D. och sedan dö!" Och strax fick man skåda på gungande stråt, tre fåvitske män uti en båt i Stockholm de bjödos på middag och lunch och sexa med whisky och kaffe och punsch. De bjödos på vitser, på qvickt kåseri djupsinniga tankar och eldigt geni. – så funderade de på huru de skulle kunna svara på all denna herrlighet Se slogo tillsammens de hufvuden tre De klungo så dystert som ihåligt trä *) *) Heidenstamskt rim, (Stor munterhet) "det blir ett fiasko af denna var färd, vi äro blott bönder i andens värld Vi äro ej qvicka i skålar och tal! det hela blir bara slutar med en gräslig skandal. Vi kompromettera vår reputation i afton i slaget vid Lidingöbron nej, hellre fly från den qvicka milieu, der vi spela rolen af Pauvres honteux. hvarpå de f.d. vise männen skamsne dra till sitt land igen, men mötta af ovilja i hemlandet t.f. af den dåliga repre- senteringen, och förtviflade, fatta de ett hemskt beslut: De störta sig alla i Ålands haf och dito i en förtidig graf. Af de många sens moral'er som Jag lät den vittra areopagen välja på, hade denna den största succes: Skomakare, lemna aldrig din läst, ty U.D. är bra, men hjemme är bäst. Heidenstam och Levertin drucko med den "store skalden" och stämningen blef af detta anspråkslösa fåneri ganska animerad.
I morgon Palmes, Lefflers och så har Heidenstam och Levertin bjudit oss på en skaldeafton som lofva att bli mycket rolig.
Wåhlin har gifvit ett stort otryckt manuskript af Heidenstam åt Annie till Autografsamlingen.
Zorn och Heidenstam be om sin helsning Heidenstams första fråga var om Mamma, Vrangels om Bertha.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Heidenstam bad alldeles specielt helsa Mamma, sade jag det. Några af dessa dagar telegraferar jag hem för att få veta om ni alla må bra. Af våren har jag ej sett något i hällregnet. i Stockholm voro träden alldeles grå ännu – här är det utslaget, men ett hundväder konsultera Ellans bref – Jag vet ej rigtigt hvad jag skrifvit till Mamma och hvad jag berättat henne.
*till Stationen i Stockholm följdes jag af fru Victor Rydberg, Heidenstam, Alb Engström och Wåhlin – hvilken qvartett!