Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gausdal

Brev som nämner Gausdal i kronologisk ordning

onsdag 1 januari 1893
Ellan bör nu vara i Modum. från Kristiania hade jag bref från henne. Hon var glad, likasom jag var det att komma från det dystra Gausdal.
Kobenhavn måndag 19 juni 1893 19 juni 1893
Ack om Ellan ändå ville skrifva om sina resplaner. Jag vet ju alls ej huru hon tänker resa, hvart, om hon tar pojken och en jungfru med o. s. v. det blir så svårt att afgöra allt detta per telegram. Jag kan ej säga att min högsommar i Norge småler emot mig som en ljuf dröm, ty det blir väl ingenting gjordt der bland leda Sanatoriumsmenniskor i en så litet konstnärlig trakt som Gausdal eller Modum.
Stockholm 4 juli 1893 4 juli 1893
I morgon resa vi troligen till Gausdal – huruvida vi stanna i Kristiania är ännu ej afgjordt. Jag stannar ej alltför länge deruppe i fjällen, ehuru jag efter dessa sista månaders sjå nog skulle behöfva hvila en smula.
Snoilsky är gräsenkling och sörjer, som jag öfver att Geber ej skyndar på med reproduktionen af bilderna, sedan han (Geber) så drifvit på mig att jag senaste höst arbetade långt in på aftnarna – alldeles umsonst. Geber med familj kommer också till Gausdal.
Bregentved, Haslev söndag 29 juli 1893 29 juli 1893
De med otålighet väntar brefven kommo nu ändtligen i går via Gausdal. –jo, det kan Mamma lita på att post- och kommunikationer, samt mycket annat till står på en högst primitiv ståndpunkt i Norge. Luften skall göra allt heter det. Måtte den bekomma Ellan väl.
Söndag 27. 1 januari 1897
Med Ellan, som nu är i Golaa, ofvanom Gausdal, har jag stämt möte d. 6 juli i Stockholm Passar det för flickorna att komma dit då eller strax efteråt.