Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Aachen

Brev skrivna i Aachen i kronologisk ordning

Brev som nämner Aachen i kronologisk ordning

Antwerpen d. 2 Oktober 73. 2 oktober 1873
Edelfelt är nu på ort och ställe; resan från Köln gick bra; oredan vid de tyska stationerna var en barnlek i jämförelse med det virrvarr som råder vid vissa hållpunkter i Belgien, som t.ex. Mechelen, Löven och Antwerpen; utmärkt vacker är vägen från Aachen till Lüttich: höga romantiska berg med slott och ruiner, bördiga dalar.
den 3 maj 1877 3 maj 1877
Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil ska till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Samtidigt som Alexandra Edelfelt sänder fotografiet till Johan Friedrich Hackman i Wiborg tänker Edelfelt skriva till honom; Edelfelt tänker som pris ange 2 500 francs, varav han ber att få 1000 genast; ifall Hackmann inte vill ha den skriver Edelfelt genast till unge Emil Walleen i Aachen.
Berlin (centralstation, Friedrichsstrasse) d. 24 kl. ½ 7 på morgonen 1 januari 1882
Biljettförsäljaren var en finne, och då jag, för erhållande af direkt biljett, uppgaf mitt namn, blef han mycket vänlig. önskade mig lycklig resa o.s.v. Han skulle ha gjort bättre i att ge mig en ordentlig biljett öfver Lehrte, Stendal och Cöln. Nu har jag en öfver Magdeburg och Aachen som gör att jag om 20 minuter åter får kuska af istället för att som vanligt vara hela förmiddagen i Berlin. Är det ej förargligt?
Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24 november 1882
Kl. är nu 7 på aftonen och vi äro i närheten af Elberfeld. Kl. 1/2 12 först kommer jag till Aachen. I det hela är jag ej särdeles trött – man vänjer sig ypperligt, och nu känner, jag mig nästan kapabel att fortsätta 24 timmar till.
d. 9 mars 83 9 mars 1883
Wedel Jarlsberg är här med sin unga tyska fru. Mamma vet, den der Wedel "le beau Wedel" som var här vid svenska legationen några år. Han lefde förfärligt dyrt och elegant här, så att hans affärer lära ha gått mer och mera nedåt – då han, plötsligt i Aachen upptäcker en rik arftagerska 5 miljoner, som var mycket nöjd att bli friherrinna WedelJarlsberg – och åtta dar efter voro de förlofvade. Som Wedel var de fina damernas förklarade favorit, kunna dessa samma fina damer ej nog förvåna sig öfver hans val, och gå åt "cette petite allemande”. Den unga frun, som säges vara 21 år, fastän jag misstänker henne starkt för att vara 29 är särdeles verldsvan, nästan för mycket, så att hon alltjemnt gör "les honneurs" mera än egentligen behöfves. De göra nu visiter öfverallt i Paris, och hon stilas upp, för att sedan kunna uppträda med glans i Stockholm, der de skola slå sig ned. Wedel är löjlig – (intet särdeles ljus för resten, en glad lång, vacker ung man) han liksom ursäktar sig för att hans fru ej har chic.
d. 15 april 83 – 15 april 1883
Spara inte på telegram, söta Mamma – från Petersburg och Berlin – Tag biljett öfver Köln, icke öfver Aachen, ty sålunda får ni två à tre timmars rast i Köln, får bestyra om sofkupé och äta qvällsvard i ro. – för resten kan ni ju rådfråga Hendschel – men den senast utkomna, den för maj, ty jernvägsturerna förändras ju litet. Biljettförsäljaren i Warschauerbangården i Pburg är finne – men han rådde mig att ta vägen öfver Aachen hvilket jag var mycket förargade öfver tråkigt blir det för er att köras upp både vid Verviers och Erquelines kl. 1 och kl. 4 på natten, men hvad skall man göra – de dumma tullgränserna kunna ej afskaffas. – det stora Bagaget visiteras endast i Eydtkuhnen och Paris handgepäck deremot i Verviers och Erquelines. Tobak äro de strängast med i Frankrike. När ni är två, så går väl tiden ändå lättare från Petersburg till Berlin. Man reser fr. Pburg kl. 1. Kommer om aftonen till Pskov, följande morgon kl. 7 till Vilna, kl. 1 till gränsen, om aftonen till Königsberg och följande morgon till Berlin. Framför allt tag saken lugnt och kom ihog att hvarhelst ni befinner er, ni bara behöfver telegrafera till mig för att jag med nästa tåg skall komma. Passen böra vara påtecknade af tyske konsuln. – När jag tänker på den massa menniskor som reser alla dagar, finner jag det verkligen löjligt att jag är så rädd, för att Ni ej skola kunna ta er ut – men det är bara för att jag vore mycket mycket ledsen om ni hade det allra minsta obehag eller trötthet eller leda af denna resa.
Berlin W., den 29 Maj 1894 29 maj 1894
Krohn, som anser det fånigt att alls röra vid porträttet telegraferade redan om fredagen från Berlin: warte Sehnsuchtsvoll – och söndag afton kommo vi till den sehsuchtsvolle Krohn, som det var rigtigt roligt att träffa igen. Men Krohn, med sin eviga hätä, reste redan i går afton – jag ville ändtligen se utställningen och museet som var stängdt i går, och vi resa derför om två timmar. En ny väg öfver Aachen, utan att komma till Köln – och ned Guds hjelp äro vi i morgon kl. 6 i Paris.