Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kaukasien

Brev skrivna i Kaukasien i kronologisk ordning

Brev som nämner Kaukasien i kronologisk ordning

Paris d. 24 Aug. 75. 24 augusti 1875
De senaste dagarna har Edelfelt inte kunnat arbeta p.g.a. illamående från allt stillasittande, kanske en liten förkylning och ovanan av det ensamma livet; Julian Alden Weir har rest till Cernay på andra sidan Versailles, Adolf von Becker har rest, då och då träffar han Karl Alfred Caveen; av kamratena från ateljén har han ibland varit ute om kvällarna med Sergej Vereschagin; han är ett stort original som sent börjat med målningen, är bara 29 år men ser ut som 45; han har varit rysk topograf i Kaukasien, gått till fots från Wien till Rom, vistats länge i Italien och Spanien; Hans bror är på kommande och håller på att bygga en villa nära St Germain; broderns sjuklighet lär möjligen förhindra hans avresa från Indien, och väntas inte före jul.
Paris, måndag d. 12 april 1880. 12 april 1880
Edelfelt ska äta frukost med Messieurs Lucien Marc och James Tissot för att diskutera resan till Ryssland; Edelfelt känner ingen sympati för Tissot, men eftersom denne är reaktionär kan han inte ha något emot Ryssland, och man kunde skaffa honom sanna och faktiska notiser; allt är ännu ins blaue [i det blå] och resan skulle bli av tidigast följande januari; Edelfelt skulle gärna se Kaukasien och i artistiskt hänseende vore resan inte onyttig; greve Michail Muravieff har lovat en officiell rekommendation, som skulle öppna alla portar för Edelfelt.
d. 24 Januari 1881 24 januari 1881
I nästa år skall jag försöka få något större och vigtigare till Salongen. Får se om jag, under färden till Moskva i Augusti, der får tag i några ämnen som tränga sig på mig. Jag har så mycket mera tänkt på Ryssland nu, som jag håller på att läsa en intressant bok om en resa från Moskva till Astrakan och Kaukasien – gissa af hvem – jo af min vän Koechlin som med ens uppenbarat sig som författare och skickat mig sitt opus med dedikation. Har han skrifvit detta sjelf, hvilket ju dock är antagligt, så skrifver han bra och ledigt; äfven om stilen här och der blifit omkorfvad af någon vanare hand, så måste man dock förvånas öfver den skicklighet och sakkännedom hvarmed nationalekonomiska frågor o.d. äro inflikade i berättelsen.
Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Fru Ellis, bredvid hvilken jag satt vid bordet, berättade mig utförligt om hennnes mans resa i Kaukasien, den stackars blinda Atinka regretterade att bo i ett så dödt hål som Zarskoje. Sascha Jacobson var särdeles aimabel. Armfelt lär ej mycket synas till nuförtiden. Han lär ha löpt med sqvaller om arfvet efter gumman Manzey mellan Manzeys och Wolkoffs, samt derigenom ställt till mycken oreda.
Odaterat 1 januari 1884
Koechlin är ständigt densamma: upp i tagena, lifvad för att resa – nu sedan han besökt Kaukasus, Indien, Persien Afrika Nord Kap m.m. skall han i år resa till Tonkin, Kina och Japan.
Kjøbenhavn 9 april 94 9 april 1894
Moltke förde mig in genom en massa salar, in i diplomat salen, der också länsgrefvarne stodo. Der var det som på eget hemman,ty Pasteur, Madame Pasteur och Koki kommo jublande emot mig grefve D'Ormesson kände också igen mig stax – jag togs omhanda af ryska legationen och grefve Muraview som kom i hog mig från Paris då rättades lederna – en maskalk kommer in, slår i golfvet med en silfverstaf, alla ryggar krökes och alla damer niga till jorden och en träder deras majestäter följda af hela familjen – Först kom kungen Muraview presenterrade mig som "une de nos gloires"– och kungen genmälte: Mais comment donc, je connais M. Edelfelt et nous avons pu admirer ces oeuvres ici à Copenhague meme –, så kom drottnigen, döf, stendöf och aimabel, tog mig för en annan och sade med ett älskvärdt leende "vous venez en doaite ligne du Caucase n'est ce pas" Muraview protesterade, men det halp ej, hon höll på sitt Kaukasus. – Senare på aftonen hade jag äran länge samtala med hennes Majestät men hörde ej mycket af hvad hon sade.