Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Khodynkafältet

Brev skrivna i Khodynkafältet i kronologisk ordning

Brev som nämner Khodynkafältet i kronologisk ordning

Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Jag kan icke säga att jag är på något briljant humör, ehuru jag lär ha fått Stanislai om halsen. 1o är jag uttröttad på allt detta festande. 2o ännu alldeles utom mig öfver den gräsliga olyckan derute på fältet med de 2000, två tusen ihjälklämda menniskorna, af hvilka jag såg en hel del forslas genom staden – obetäckta, ty det fanns ej mera pressenningar – 3o emedan jag i dag var bjuden på frukost till Hertig Georges Mechlemburg Strelitz och hans grefvinna Carlowa och i stället för Nikolo-Jamskaïa for till Tverskoi Jamskaia som var en mil 10 verst derifrån – således för sent att vända om. Nu har jag satt ihop ett ynkligt ursäktsbref och sjelf fört det till Nikolo Jamskaia. Nog är det också märkvärdigt orientaliskt att här finnes fyra gator som heta Jamskaïa, d.v.s. Formansgatan, att samma gata ofta byter namn och att inga gatnumror finnas i hela staden, med en half miljon innevånare.
Jag och alla menniskor här äro alldeles uppbragta och upprörda öfver den fasliga historien derute på fältet. – Polisen kom först kl. 8. och kl. 7 passerade detta. Sedan kl. 2 på natten hade 3 à 4 hundra tusen personer stått derute på fältet och störtade nu, som man påstår, drifna af 4 à 5 tusen fabriksarbetare, mot de små baracker der gratisförplägningen skulle utdelas. – 2 korfvar, en persika och ett krus öl samt en bägare till minne. – det hela värdt 15 kopek. De små lafkorna stodo, som synes – hela fältet innanför och utanför planket fullt med folk, som trängde emot hvarandra i två strömmar så att de från A sidan föllo i Kanalen och från B sidan i stora sandgropar – der de blefvo blefvo öfvermarscherade af den alltjemnt påträngande massan – det värsta var att de två folkhoparna af de små stånden förhindrades att se hvad som passerade på andra sidan. – Att arrangemangerna voro gräsligt usla, och att polisen har största felet, derom äro alla ense.